بررسی تاثیر ملاتونین بر روی قطر بیضه و خصوصیات منی در فصل غیر تولید مثلی در قوچ نژاد لری بختیاری

چکیده:
زمینه مطالعه
به منظور بررسی تاثیر ملاتونین بر تغییرات کمی وکیفی منیو افزایش بازده تولید مثلی در قوچ لری بختیاری در فصل غیر تولیدمثلی این مطالعه انجام شده است.
هدف
هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر ملاتونین روی قطر بیضه وتغییرات کمی و کیفی منی در فصل غیر تولیدمثلی درقوچ نژاد لری بختیاری بوده است.
روش کار
این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی در 8 راس (4 راس گروه کنترل و 4 راس گروه درمان) قو چ نژاد لری بختیاری به مدت 10 هفته در بهار 1392 صورت پذیرفت. قوچ های گروه درمان هر کدام 3 عدد قرص ملاتونین 18 میلی گرمی را به شکل کاشتنی در زیر قاعده گوش بعد از گذشت 5 هفته از شروع آزمایش تا پایان دوره دریافت نمودند.
نتایج
بررسی شاخص های منی و اندازه گیری قطر بیضه به صورت هفتگی صورت گرفت. هیچگونه تفاوت معنی داری در مورد شاخص های اندازه گیری شده بین گروه کنترل وگروه درمان قبل از کاشت ملاتونین مشاهده نگردید. بعد از کاشتن ملاتونین، تفاوت معنی داری در میانگین قطر بیضه بین دو گروه درمان (025cm/0 ±50/33) و کنترل (cm 07/0± 67/30) و در حجم منی بین دو گروه درمان (03ml/0 ± 34/1) و کنترل (ml 04/0 ± 87/0) و در غلظت اسپرم بین دو گروه درمان (05/0± 76/1) و کنترل (04/0± 37/1) میلیارد در هر میلی لیترمشاهده گردید (05/0p).
نتیجه گیری نهایی: نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از ملاتونین در فصل غیر تولیدمثلی سبب افزایش قطر بیضه، حجم منی وغلظت اسپرم در قوچ نژاد لری بختیاری شد ولی بر روی بقیه پارامترهای مورد آزمایش درقوچ های این نژاد بومی ایران اثری نداشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1531357 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!