اولویت بندی معیارهای عملکرد تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به روش تحلیل سلسله مراتبی: رویکردی به سوی ارتقای سلامت دانشجویان

پیام:
چکیده:
اهداف
کنترل، نظارت و ارزیابی در مرکز هر فعالیت و برنامه اجرایی قرار دارد. هدف پژوهش حاضر، تدوین مدلی برای اولویت بندی معیارهای عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی با روش تحلیل سلسله مراتبی بود.
مواد و روش ها
پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر در کلیه مدیران، کارشناسان و اساتید ادارات تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی ایران (حدود 128 نفر) انجام شد. با توجه به ماهیت روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و ضرورت انتخاب افراد خبره، 30 نفر بر اساس میزان تجربه کاری و مدرک تحصیلی به شکل هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحقیق حاضر در دو مرحله اساسی انجام شد. در گام بعدی استفاده از مدل AHP، به منظور تعیین وزن و اولویت هر شاخص، از صاحب نظران خواسته شد با انجام مقایسه های زوجی دوبه دو بین شاخص ها میزان اهمیت آنها را نسبت به یکدیگر مشخص کنند. داده ها با کمک نرم افزار SPSS 20 و Expert choice و نیز آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی برای تعیین بار عاملی شاخص ها تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
پس از معیار مالی که بالاترین اولویت را در این تحلیل دارا بود (422/0=M)، مشتری (3575/0=M)، فرآیندهای داخلی (121/0=M) و رشد و یادگیری (0947/0=M) اولویت های بعدی را داشتند.
نتیجه گیری
براساس تحلیل سلسله مراتبی، بالاترین اولویت در عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به ترتیب مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری است.
زبان:
فارسی
صفحات:
63 -70
لینک کوتاه:
magiran.com/p1533574 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.