شناسایی ریسک فاکتورهای بیومکانیکی بروز اختلالات اسکلتی عضلانی در حرفه نانوایی بر اساس شاخص JSI و OCRA

پیام:
چکیده:
اهداف
کارگران حرفه نانوایی به دلیلی ماهیت شغل خود در معرض اختلالات اسکلتی- عضلانی ناشی از عوامل ارگونومی قرار دارند. هدف از انجام این پژوهش مطالعه ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی- عضلانی در حرفه نانوایی بود.
مواد و روش ها
این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی در کلیه نانوایی های شهر گناباد در سال 1394 انجام شد و 28 نانوایی به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. از 3 روش جمع آوری اطلاعات مشاهده ای (برای آنالیز شغل ها و وظایف دارای حرکات تکراری)، مصاحبه ای (برای پرسش درباره نوع انجام و پیچیدگی کار) و ارزیابی ارگونومیک اندام فوقانی (شامل تکنیک های OCRA و JSI به منظور تعیین سطوح ریسک واقعی وظایف تکراری و ارزیابی آنها) استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تحلیلی غیرپارامتری همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
شاخص OCRA برای کارکنان شاغل به عنوان چانه گیر و شاطر در نانوایی های لواش، سنگک و تافتون بیشتر از 4 (ناحیه قرمز) بود. به غیر از وظیفه چانه گیر در نانوایی سنگک، نمره شاخص استرین دست راست برای تمام وظایف موجود در نانوایی های لواش، تافتون و سنگک بیشتر از 7 (ناحیه قرمز) بود. بین نتایج شاخص OCRA و روش JSI در تعیین وضعیت ارگونومیک شاغلان حرفه نانوایی در هر 3 نوع لواش (001/0p<؛ 545/0=r)، سنگک (001/0p<؛ 51/0=r) و تافتون (001/0p<؛ 461/0=r) ارتباط آماری معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری
براساس نتایج شاخص های OCRA و JSI، کارگران نانوایی ها از نظر ریسک ابتلا به صدمات اسکلتی- عضلانی در رده های بالایی قرار دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -96
لینک کوتاه:
magiran.com/p1533580 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.