کاهش باکتری های کلی فرم در شیرابه تازه پسماند شهری توسط فرایند الکترولیز مجهز به الکترودهای ترکیبی آهن و مس (مطالعه موردی: گناباد)

پیام:
چکیده:
اهداف
شیرابه پسماند، نوعی فاضلاب با غلظت بالا محتوی آلاینده های شیمیایی و میکروبی است. تخلیه شیرابه در آب و خاک های پذیرنده موجب انتشار انواع آلودگی های زیست محیطی خطرناک می شوند. این مطالعه با هدف کاهش باکتری های کلی فرم در شیرابه تازه پسماند شهری توسط الکترولیز مجهز به الکترودهای ترکیبی آهن و مس انجام شد.
مواد و روش ها
به منظور انجام این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، 36 نمونه شیرابه تازه از مخزن ماشین های جمع آوری پسماند شهری گناباد به روش ترکیبی مطابق با شرایط استاندارد از تیر تا آبان ماه سال 1394 تهیه شد. نمونه های شیرابه در راکتور بسته حاوی سه جفت الکترود ترکیبی آهن و مس ریخته شدند. از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در قالب نرم افزار SPSS 18 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها
با افزایش ولتاژ و افزایش زمان واکنش، درصد حذف کلی فرم ها افزایش یافت. هر سه ولتاژ مورد استفاده در زمان 60دقیقه، 100% آلودگی میکروبی را حذف کردند. بین میزان کلی فرم های حذف شده با استفاده از ولتاژهای مختلف در زمان های 15، 30 و 45 دقیقه، اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0p<). میزان کلی فرم حذف شده در زمان های واکنش مختلف، در ولتاژها 10 (001/0=p) و 20ولت (002/0=p) معنی دار بود.
نتیجه گیری
با استفاده از الکترودهای ترکیبی آهن و مس و ولتاژ مناسب می توان از روش الکتروشیمیایی، به عنوان یک روش سازگار با محیط زیست و پاک، برای حذف باکتری های کلی فرم از شیرابه تازه استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1533581 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.