پایبندی شرکت به اخلاق زیست محیطی و اثر آن بر نیات رفتاری مشتریان

پیام:
چکیده:
امروزه، پایبندی شرکت به اخلاق زیست محیطی، از جمله معیارهای بسیار مهم در ارزیابی اعتبار برند آن توسط مشتریان است، به گونه ای که بازتاب آن را در نگرش ها و رفتارهای مشتریان در برابر شرکت، به خوبی می توان مشاهده نمود. نظر به اهمیت این موضوع، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر پایبندی شرکت به اخلاق زیست محیطی،بر نیات رفتاری مشتریان است. برای این منظور نمونه ای مشتمل بر 385 نفر از مشتریان یک شرکت تولید کننده محصولات لبنی در شهرستان شیراز به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده و مورد بررسی قرار گرفتند. در پایان با استفاده از روش مدل سازی معادلاتساختاری به بررسی روابط میان متغیرهای پژوهش پرداخته شد و مشخص گردید، پایبندیشرکت به اخلاق زیست محیطی بر ابعاد نیات رفتاری مشتریان که شامل وفاداری، تبلیغات توصیه ای و تمایل به پرداخت بهای بیشتر برای محصولات شرکت هستند، تاثیر مثبت و معناداری دارد. به عنوان یک نتیجه کلی، این پژوهش بیان داشته است که رعایت اخلاق زیست محیطی در فعالیت های کسب و کار، جلب نیات رفتاری مثبت مشتریان را درپی خواهد داشت.
زبان:
فارسی
صفحه:
127
لینک کوتاه:
magiran.com/p1542194 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.