ابزارهای اندازه گیری معنویت در مطالعات پرستاری ایران

چکیده:
معنویت به عنوان یکی از ابعاد وجودی انسان می باشد که در سال های اخیر به صورتی فزاینده مورد توجه قرار گرفته است. پرداختن به نیازهای معنوی جزء ضروری مراقبت «کل نگر» در پرستاری شناخته شده و همواره از پرستاران خواسته می شود که پاسخ گوی نیازهای معنوی بیماران نیز باشند. پرستاران به عنوان ارائه دهندگان مراقبت جامع، نقش مهمی در توجه و پرداختن به بعد معنوی انسان دارند. نظر به اهمیت روزافزون معنویت در حیطه مراقبت و به کار بردن ابزارهای مختلف اندازه گیری برای سنجش این مهم، مقاله حاضر با هدف مروری جامع بر مطالعات انجام شده در حیطه معنویت توسط پرستاران در ایران، انجام شده است. در این مطالعه، مرور جامع با استفاده از شبکه جهان گستر از سال 1392-1385 با کلیدواژه های معنویت، مراقبت معنوی، مداخله معنوی، سازگاری معنوی، مقابله معنوی و پرستاری در پایگاه های داده های ایرانی ازجمله SID، Magiranو Iranmedexانجام شد و از بین مقالات موجود، 24 مقاله که دارای معیار ورود به مطالعه بودند، انتخاب و بررسی شدند. مرور متون نشان داد که موضوع معنویت و پرداختن به آن در پژوهش های انجام شده توسط پرستاران مورد تاکید قرار گرفته است. ابزارهای زیادی برای سنجش این مفهوم وجود دارد و پرستاران از این ابزارها برای سنجش معنویت استفاده نموده اند، اما در زمینهٔ نحوه تعیین روایی و پایایی ابزار در پژوهش های انجام شده نواقص و کاستی هایی وجود دارد. از آنجا که اعتباریابی ابزار قبل از استفاده در یک پژوهش اهمیت زیادی داشته و عدم پرداختن به این مقوله، موجب کسب نتایج نامناسب و بعضا اشتباه خواهد گردید. از این رو، در مطالعات بایستی از ابزاری استفاده شود که روا و پایا بوده و این مسئله در مطالعات پرستاری باید مورد توجه قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
56 -67
لینک کوتاه:
magiran.com/p1544479 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.