فهرست مطالب

تعالی بالینی - سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 41، زمستان 1402)

مجله تعالی بالینی
سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 41، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/27
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم ابراهیم زاده شرمه، عبدالله علی اسماعیلی*، بابک حسین زاده صفحات 1-15

  طبیعت سرمایه ی تکرارنشدنی و درعین حال، تخریب پذیر است که با راهکارهای مختلف می توان از بین رفتن و نابودی آن را به تاخیر انداخت یا آن را احیا کرد؛ چراکه مهم ترین بستر برای زندگی انسان ها، جانوران و گیاهان وجود محیط زیست است که حفظ آن ارتباط مستقیمی با نحوه ی برخورد انسان با محیط زیست دارد؛ بنابراین، به کارگیری روش های عملیاتی برای حفظ محیط زیست با اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بایستی چراغ راه حفظ محیط زیست باشد. در بین اهداف حفظ محیط زیست، آموزش از کودکی یکی از اهداف موثر حفظ اقلیم است؛ زیرا دوره ی آموزش ماندگار کودکی به ایجاد رفتار پایدار در نوجوانی، بزرگ سالی و سالمندی منجر می شود. بنابراین، مطالعه ی حاضر با هدف بررسی رویکرد آموزشی و پژوهشی مدارس سبز صورت گرفته است.
  مطالعه ی حاضر مطالعه ی مروری نقلی ساده ای است که طی جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی؛ Google Schoolar، ISI، Pubmed و Uptodate در سال های 2006 الی 2022 با کلیدواژه های؛ مدرسه ی سبز، آموزش و پژوهش، بسترسازی آموزشی، محیط زیستی و تحولات زیستی صورت گرفت. در جست وجوی ابتدایی، 153 مقاله ی فارسی و انگلیسی به دست آمد و در نهایت، با اعمال معیارهای ورود به مطالعه، تعداد 15 مقاله استخراج شد.
  یافته های حاصل از تحلیل مطالعات مرتبط نشان داد که ترویج فرهنگ ساخت محیط های آموزشی و پژوهشی مانند مدرسه ی سبز (تاکید بر تعمیم و توسعه ی فرهنگ حفظ محیط زیست در حوزه های شهرسازی) می تواند بر ترویج روزافزون این مهم موثر باشد؛ بنابراین، فراهم سازی بستر برای تحصیل فراگیران در مدارس سبز به دستیابی به اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت با استراتژی تامین سلامت انسانی و محیط‎زیستی منجر می شود و به تبع آن، حفظ اقلیم برای تمامی موجودات زنده فراهم خواهد شد.

  کلیدواژگان: آموزش و پژوهش، بسترسازی آموزشی، مدرسه ی سبز، تحولات زیستی، محیط زیستی
 • مائده حسینی*، محمد عاشوری صفحات 16-27

  برخی اختلال های روان شناختی مانند اضطراب و افسردگی در کودکان ناشنوا بیشتر از همسالان شنوای آن ها است. معمولا میزان تاب آوری والدین کودکان ناشنوا نیز نسبت به والدین کودکان شنوا کمتر است. به همین منظور، برخی برنامه های تاب آوری که هم برای کودکان و هم برای والدین کاربرد دارند، برای والدین کودکان ناشنوا از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. برنامه ی تاب آوری فرندز که مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری است، یکی از این برنامه ها محسوب می شود. هدف از این پژوهش مروری بر برنامه های تاب آوری فرندز به منظور کاهش اضطراب و افسردگی در کودکان ناشنوا و والدین آن ها است. مطالعه ی حاضر پژوهشی توصیفی و مروری بود. از مقاله های موجود در پایگاه های علمی معتبر؛ IranDoc، Magiran، SID، ISC، Science Direct، PubMed، Scopus، Medline و Google scholar برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. تعداد جلسات برنامه های تاب آوری فرندز 10 تا 12جلسه است و چهار برنامه ی جداگانه ی استانداردشده برای گروه های سنی مختلف دارد که نام آن ها به ترتیب دوستان سرگرم کننده، دوستان برای زندگی، جوانی دوستانم و برنامه ی تاب آوری بزرگ سالان است. یافته ها نشان داد که برنامه ی تاب آوری فرندز سبب کاهش اضطراب و استرس والدین کودکان شنوا و کودکان با نیازهای ویژه از جمله کودکان ناشنوا و کم شنوا می شود؛ بنابراین، می توان از این برنامه به عنوان مداخله ای مفید و کاربردی برای کاهش مشکلات روان شناختی و ارتقای سلامت روان کودکان ناشنوا و والدین آن ها استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، برنامه ی تاب آوری فرندز، کودکان ناشنوا
 • مصطفی روشن زاده، علی تاج، فیروز خالدی*، مهدی پورنظری، سمیه محمدی صفحات 28-43

  ماهیت و پیامدهای کووید 19 مشکلات مختلفی را برای گروه های آسیب پذیر به خصوص سالمندان ایجاد کرد. هدف این مطالعه، مروری بر اختلالات روحی روانی سالمندان در همه گیری کرونا و عوامل مرتبط با آن است.
  مرور سیستماتیک حاضر در سال 1402 مطابق با راهنمای دانشگاه یورک انجام شد. جست وجوی مقالات با ترکیبی از کلیدواژه های سلامت روان، سالمندان، همه گیری کووید 19، مشکلات روانی، تاثیرات روانی، دیسترس روانی به زبان فارسی و انگلیسی و بدون محدودیت زمانی انجام شد. طبق معیارهای ورود و خروج، در نهایت، 31 مقاله وارد مطالعه شدند.
  5 مقاله در ایران و 26 مقاله در مجلات بین المللی پایگاه های داده ای Pub Med ،Scopus ، Proquest ، Springer ،Science Direct ،Wiley ، Google Scholar و ایرانیSID ،IranDoc ،Nindex ، Magiran وIran-medex  در بازه ی زمانی 2023-2019 منتشر شده بود. 21 مقاله کمی، 4 مقاله کیفی و 4 مقاله مرور سیستماتیک بودند. نتایج در راستای اهداف مطالعه به سه گروه علائم دیسترس روانی سالمندان در دوره ی همه گیری کرونا، علائم افزایش دهنده ی دیسترس روانی سالمندان و علائم کاهش دهنده ی دیسترس روانی سالمندان طبقه بندی شدند.
  با توجه به اینکه سالمندان به واسطه ی بسیاری از عوامل خطر مانند؛ تنهایی، مشکلات جسمانی و در نتیجه، اعمال سیاست هایی مثل قرنطینه ی خانگی و محدودیت ها آسیب می بینند، بایستی علاوه بر بررسی سلامت جسمانی، غربالگری آن ها از نظر سلامت روان نیز انجام شود. تمرکز بر عوامل کاهنده ی دیسترس روانی مانند؛ تفریحات خانگی و حفظ ارتباطات به صورت مجازی و تمرکز بر ایمان، خودمراقبتی و حفظ رویکرد عادی زندگی، می تواند نقش موثری در کاهش اثرهای منفی همه گیری کرونا در سالمندان داشته باشد.

  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، دیسترس، سالمندی، کووید 19
 • امیر مقیمی*، مریم تقوایی، فاطمه هاشم نژاد آبرسی صفحات 44-54

  نظام های آموزشی مختلف در دنیا نیازمند اصلاح، ترمیم و توسعه در حوزه ی آموزش و پژوهش هستند تا سازمان ها را در دستیابی به شاخص های ارتقا کمک کنند. در این بین، توسعه ی آموزشی یکی از هدف های عالی نظام آموزشی دنیا است. بر این اساس، انتخاب رویکردهای توسعه دهنده ی کارآمد و محرک آموزشی همانند رویکرد کارآفرینی سبز می تواند سرعت توسعه را تضمین کند. بر این اساس، مطالعه ی حاضر با هدف توسعه ی پایدار آموزش در دانشگاه با جهت گیری کارآفرینانه ی سبز یک راه حل سلامت محور ارائه شده است.
  مطالعه ی حاضر که مطالعه ای مروری، نقلی و ساده است، طی جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی مختلف فارسی و انگلیسی زبان در طی سال های 2011 الی 2023 و با کلیدواژه های؛ توسعه ی پایدار، آموزش، دانشگاه، کارآفرینانه ی سبز، کارآفرینی سبز و سلامت محور صورت گرفته است. تعداد 85 مقاله به دو زبان از پایگاه داده ها یافت شد که بعد از بررسی، نقد، غربالگری و استخراج یافته ها، در انتها، 17 مقاله وارد مطالعه شدند. براساس هدف مطالعه، یافته های پژوهش استخراجی نشان داد که کارآفرینی سبز یکی از عوامل مهم رفع چالش های توسعه ی پایدار آموزشی است که با به کارگیری روش های موثر می تواند نقش بسزایی در سلامت منطقه ای، بین المللی و جهانی ایفا کند. موسسات، مدارس، دانشگاه ها و تمامی سازمان های آموزشی و پژوهشی با اتخاذ تصمیمات خرد و کلان با روش کارآفرینی سبز می توانند در حفظ و ارتقای توسعه ی آموزشی و همچنین، در اشاعه و گسترش آموزش پایدار، عامل بسزایی باشند.

  کلیدواژگان: توسعه ی پایدار، آموزش، دانشگاه، کارآفرینانه ی سبز، کارآفرینی سبز، سلامت محور
 • اکبر جدیدی محمدآبادی*، محمد احمدی ده قطب الدینی، فرزانه اسلامی شهربابکی، زهرا حیدری بافقی صفحات 55-65

  اختلال در باورهای فراشناختی از جمله اعتماد شناختی، باورهای مثبت درباره ی نگرانی، باورهای منفی درباره ی کنترل ناپذیری و نیاز به کنترل افکار، مواردی هستند که می توانند توجه فرد به سلامت جسمی و روانی را تحت الشعاع خود قرار دهند. با توجه به آمار بالای کودکان دارای ناتوانی های ذهنی، حضور این کودکان در خانواده تاثیرات مختلفی را بر جنبه های گوناگون زندگی خانواده ها و والدین می گذارد؛ بنابراین، میزان خودمراقبتی در این والدین و عواملی (هیجان های مثبت و منفی و باورهای فراشناختی) که خودمراقبتی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد، حائز اهمیت است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی مروری باورهای فراشناختی و خودمراقبتی والدین دارای فرزندان با ناتوانی های ذهنی انجام شد. مطالعه ی مروری حاضر با جست وجو در منابع اطلاعاتی شامل: Scopus, Science Direct, IranMedex, Springer ProQuest در محدوده ی زمانی2022-2003 آغاز شد و پس از بررسی خلاصه و متن کامل مقالات، در نهایت 31 مقاله انتخاب شدند. یافته ها نشان داد ناتوانی ذهنی وضعیتی است که عوامل مختلفی مانند ناتوانی های توجه، ناتوانی های یادگیری و ناتوانی های اجتماعی به همراه مشکلات رفتاری مرتبط، آن را تشکیل می دهند. والدینی که دارای فرزندان با ناتوانی ذهنی هستند، به حمایت، خودمراقبتی و راهنمایی خاص نیاز دارند. باورهای فراشناختی منفی ممکن است باعث کاهش اعتماد به توانایی های خود، تشدید استرس، کاهش انگیزه و انرژی و از بین بردن روابط خانوادگی شود. از طرف دیگر، باورهای فراشناختی مثبت باعث برخورد مثبت با چالش ها، خودکنترلی و خودپذیرفته بودن می شود و باعث می شود والدین از این نظر به خودمراقبتی بالایی برسند. والدینی که باور دارند تغذیه ی سالم و مراقبت از سلامت جسمی و روحی مادر در دوران بارداری می تواند بهبود سلامت فرزندانشان را تسریع کند، بیشتر به این موضوع توجه می کنند و رویکردهای پیشگیرانه ی قبل از تولد را بخشی اساسی از مراقبت های خود در نظر خواهند گرفت و والدینی که باور دارند رفتارهای خود در برابر فرزندانشان می تواند بهبود یابد و با استفاده از روش های آموزشی مناسب، می توانند توانایی های فرزندانشان را بهبود بخشند، آموزش و پرورش فرزندانشان را با توجه به این باورها طرح می ریزند.

  کلیدواژگان: باورهای فراشناختی، خودمراقبتی، ناتوانی ذهنی
 • مژگان کاووسی، محمدرضا باقرزاده، مهرداد متانی* صفحات 66-77

  مقاصد و اهداف آموزش سازمانی همانند علوم پزشکی به عنوان یکی از سازمان های موثر اجتماعی نیازمند بکارگیری رویکردهای سیاست های سازمانی مناسب است. نظام سلامت قبل از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی نیازمند تضمین سلامت داخل سازمانی خود می باشد. به علت اهمیت سلامت سیاسی سازمان ها، بالاخص نظام سلامت به عنوان یک سازمان بزرگ اجتماعی مطالعه حاضر با هدف مروری بر سلامت سیاست سازمانی صورت گرفته است.
  مطالعه مروری از نوع نقلی ساده با جستجو در دو جایگاه کتب و پایگاه های اطلاعاتی طی سال های 2024-2014 (10 ساله) به دو زبان فارسی و انگلیسی صورت گرفت. کلیدواژه های مورد استفاده در جستجو شامل:سلامت سازمانی، سیاست سازمانی، نظام سلامت، سلامت سیاست. در مطالعه کتابخانه ای و پایگاه داده ای بوده است پایگاه های شامل؛ ISI isc  Googlescholer, Pubmed, به تعداد 4 پایگاه بوده اند. جستجو به صورت هدفمند در 4 مرحله و با تقلیل 3 مرحله ای تعداد مقالات با اعمال معیار ورود صورت گیرد و در انتها تعداد  9 مقاله فارسی و 4 مقاله انگلیسی در مطالعه وارد شدند.
  یافته ها نشان داد که برخورداری از سلامت سازمانی نیازمند برخورداری از چارچوب های سیاست سازمانی ادراک شده در راستای اعتلای سازمان می باشد و سازمانی همانند علوم پزشکی به علت مقاربت مستقیم با سلامت فردی و جمعی بیش ازپیش نیازمند ترمیم سیاست سازمانی و برخورداری از سلامت درون سازمانی است. براساس نتایج مطالعات راه پیشرو پیشرفت آموزش علوم پزشکی نیازمند اصلاح و ترمیم سیاست های جاری سازمان نظام سلامت می باشد تا چشم انداز نوین آموزش علوم پزشکی با اهداف قابل پیش بینی شکل گیرد.

  کلیدواژگان: سلامت سازمانی، سیاست سازمانی، نظام سلامت، سلامت سیاست
 • معصومه بابازاده، فرشیده ضامنی*، سعید صفاریان همدانی صفحات 78-92

  مربی گری یکی از روش های نوین در آموزش علوم پزشکی محسوب می شود که نقش اساسی در بهسازی یادگیرندگان دارد. لازمه ی مربی گری حرفه ای رشد و توسعه ی بالندگی اعضای هیئت علمی است. مسئله ی آموزش مربی گری و رشد و توسعه ی بالندگی اعضای هیئت علمی و نقش آن ها در آموزش بالینی در شرایط حاضر، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. ازاین رو، در پژوهش حاضر، روندی معکوس برای کالبدشکافی این دانش انجام شده است. لذا، این مطالعه با مروری بر به کارگیری رویکرد coaching در بالندگی اعضای هیئت علمی و به وی‍ژه کاربرد آن در آموزش عالی سلامت انجام شده است.
  مطالعه ی حاضر مرور سیستماتیکی است که  در آن، کلیدواژه ها براساس MESH تعیین شدند و سپس، جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی Web of Science، Scopus، Cochrane، Google scholar، Pubmed، Iran Medex، SID، Uptodate و Magiran در بازه ی زمانی 2003-2021 به دو زبان فارسی و انگلیسی انجام گرفت و طی 5 مرحله بررسی، 34 مقاله به تعداد تکنیکی 17 مقاله ی انگلیسی و 17 مقاله ی فارسی یافت شد.
  بررسی نتایج این امر در علوم پزشکی بسیار اندک بوده است؛ اما بهره گیری از مدل های مربی گری و بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه های دیگر می تواند کمک شایانی به روند ارتقای سازمانی آموزش عالی  سلامت کند. بر اساس بررسی نتایج مطالعات، کوچینگ نقش بسزایی در بالندگی اعضای هیئت علمی آموزش عالی سلامت و رویکردهای بهداشتی و درمانی دارد. تزریق مفهوم کوچینگ و نقش آن در بالندگی اعضای هیئت علمی نقشه ی راهی برای بهبود کیفیت آموزش عالی سلامت و به کارگیری اصول آن ها در برنامه ی عملیاتی سند تحول نظام سلامت و هدفی کاربردی در ارائه ی خدمات بهداشتی و درمانی است.

  کلیدواژگان: اعضای هیئت علمی، آموزش عالی سلامت، آموزش علوم پزشکی، بالندگی، کوچینگ، مربی گری
 • دانیل زمانفر*، مبین غزائیان صفحات 93-100

  تیروزینمی ارثی نوع III یک اختلال ارثی غیرشایع در متابولیسم تیروزین است که در اثر کمبود 4-هیدروکسی فنیل پیروات دی اکسیژناز (HPD) ایجاد می شود. این وضعیت متابولیک در یک الگوی اتوزومال مغلوب منتقل می شود. به دلیل نادر بودن بیماری، تظاهرات بالینی می تواند کاملا متنوع و نامشخص باشد، اما علائم اولیه معمولا با افزایش سطح تیروزین و متابولیت های فنولیک مانند؛ تشنج، آتاکسی و عقب ماندگی ذهنی همراه است. ما ویژگی های بالینی، بیوشیمیایی و مولکولی یک بیمار مبتلا به تیروزینمی نوع III و پیشرفت بعدی او را ارائه کردیم. توالی یابی کل اگزوم یک جهش جدید ژن HPD، c.G1079C را در یک الگوی هموزیگوت نشان داد. علی رغم پایبندی به رژیم غذایی تجویز شده، سطح تیروزین در طول مدت پیگیری بیمار بالا بود و رشد طبیعی روانپزشکی خود را حفظ کرد که تردید در زمینه اثربخشی رژیم کم تیروزین ایجاد کرد. در نتیجه، غلظت بالای تیروزین ممکن است مستقیما در آسیب عصبی بیماران تیروزینمی نوع III تاثیر نداشته باشد.

  کلیدواژگان: تیروزینمی نوع III، ژن HPD، هیپرتیروزینمی، جهش
|
 • Maryam Ebrahimzadeh Shermeh, Abdullah Ali Esmaili*, Babak Hosseinzadeh Pages 1-15

  Nature is a destructible resource, which its destruction can be prevented or delayed, and it can be revived using different strategies. Environment is the most important platform for the life of humans, animals, and plants, and its preservation is directly related to the way humans deal with it. Therefore, operational methods with short-term, medium-term, and long-term goals should be used to preserve the environment. Among the goals, education from childhood is one of the effective goals in preserving the environment. Since childhood education leads to the creation of sustainable behavior in adolescence, adulthood, and old age, the present study was conducted to investigate the educational and research approach in green schools. The current study is a simple descriptive review that was conducted by searching databases: UptoDate, ISI, PubMed, Google Scholar during the years 2006 to 2022 with keywords; green school, education and research, education, environment, biological changes during the year It took place. In the initial search, 153 Persian and English articles were found, and by applying the inclusion criteria, 15 articles were finally extracted. The findings showed that promoting the culture of building educational and research environments, such as the green school (emphasis on the generalization and development of the culture of environmental protection in the areas of urban development), can effectively increase promotion of the green schools. Therefore, providing green schools for students potentially leads to achieving short-term, medium-term, and long-term goals with the strategy of providing human and environmental health; consequently, the environment will be preserved for all living beings.

  Keywords: Biological Changes, Education, Research, Educational Foundation, Environment, Green School
 • Maede Hosseini*, Mohammad Ashori Pages 16-27

  Some psychological disorders, such as anxiety and depression, are more common among deaf children than their hearing peers. Usually, the resilience of the parents of deaf children is lower than the parents of hearing children. For this reason, some resilience programs used for children and parents are more helpful to parents of deaf children. Friends resilience program, which is based on a cognitive-behavioral approach, is among these programs. The present research aimed to review the role of Friends resilience programs in reducing anxiety and depression in deaf children and their parents. This study was a descriptive and review research. Articles available in reliable scientific databases such as IranDoc, SID, Magiran, ISC, Science Direct, Scopus, PubMed, and Medline were used to collect information. The Friends Resilience programs consist of 10-12 sessions, and it has four separate standardized programs for different age groups, namely, Fun Friends, Friends for Life, My Friends’ Youth, and Adult Resilience Program, respectively. The findings showed that the Friends resilience program reduces the anxiety and stress of parents of hearing children and children with special needs, including deaf and hard-of-hearing children. Therefore, this program can be used as a helpful and practical intervention to reduce psychological problems and improve the mental health of deaf children and their parents.

  Keywords: Anxiety, Deaf children, Depression, Friends, Resilience
 • Mostafa Roshanzadeh, Ali Taj, Firouz Khaledi*, Mahdi Poornazari, Somayeh Mohammadi Pages 28-43

  The nature and consequences of COVID-19 have engendered various challenges for vulnerable groups, particularly the elderly. This study aims to scrutinize the mental health disorders experienced by the elderly during the COVID-19 pandemic, along with associated contributing factors.
  This systematic review conducted in 2023 adhered to the guidelines of York University. Articles were identified using a combination of keywords, including mental health, the elderly, COVID epidemic, mental problems, psychological effects, psychological distress, and with no time constraints.
  A total of 5 articles were published in Iran, while 26 articles were sourced from international journals. Among these, 21 articles employed quantitative methods, 4 were qualitative, and 4 constituted systematic reviews. The results were categorized based on the study's objectives into three groups: symptoms of mental distress in the elderly during the COVID-19 epidemic, factors contributing to increased psychological distress in the elderly and factors associated with decreased psychological distress in the elderly.
  Given that the elderly are susceptible to numerous risk factors such as loneliness, physical ailments, and home quarantine, it is imperative to not only assess their physical well-being but also screen for mental health. Prioritizing elements such as home entertainment and virtual communication, alongside emphasizing faith, self-care and maintaining a normal lifestyle, can play a pivotal role in mitigating the adverse effects of COVID-19 on the mental health of the elderly.

  Keywords: Aged, Anxiety, COVID-19, Distress
 • Amir Moghimi*, Maryam Taghvaie, Fatemeh Hashemnezhad Abrasi Pages 44-54

  Different educational systems in the world need reform, restoration, and development in the fields of education and research to help organizations achieve improvement indicators. The choice of efficient development approaches and educational stimulus, such as the green business process approach can guarantee the speed of development. Therefore, in the present study, a health-oriented solution has been presented with the aim of sustainable development of education in the university with a green entrepreneurial orientation. This simple descriptive review was conducted by searching various Persian and English databases between 2011 and 2023 using the following keywords: sustainable development, education, university, green entrepreneurship, and health-oriented. Eighty-five studies in two languages (Persian and English) were found in the database. After reviewing, criticizing, screening, and extracting the findings, 17 articles were included in the study. Based on the purpose of the study, the findings of the extractive research showed that green entrepreneurship is among the important factors in solving the challenges of sustainable educational development and can play a significant role in regional, international, and global health using its effective methods. Institutions, schools, universities and all educational and research organizations can be a significant factor in maintaining and promoting educational development and the spread and expansion of sustainable education by making correct decisions in the green entrepreneurship method.

  Keywords: Education, Green entrepreneurship, Health-oriented, Sustainable development, University
 • Akbar Jadidi Mohammadabadi*, Mohammad Ahmadi Deh Qutbaddini, Farzaneh Eslami Shahr-E-Babaki, Zahra Heydari Bafghi Pages 55-65

  Disruption in metacognitive beliefs, including cognitive trust, positive beliefs about worry, negative beliefs about uncontrollability, and the need to control thoughts, can overshadow a person's attention to physical and mental health. Considering the high number of children with mental disabilities, the presence of these children in the family exerts various effects on different aspects of the lives of families and parents. Therefore, the level of self-care in these parents and factors (positive and negative emotions and metacognitive beliefs) that affect their self-care are paramount. Therefore, the present study aimed to assess the metacognitive beliefs and self-care of parents of children with mental disabilities. A query was conducted on Scopus, Science Direct, Iranmedex, Springer, and ProQuest within the time frame of 2003-2022. After reviewing and summarizing the full text of the articles, 31 papers were selected. The findings pointed out that mental disability is a condition that is formed by various factors, such as attention disabilities, learning disabilities, and social disabilities, along with related behavioral problems. Parents of children with intellectual disabilities need special support, self-care, and guidance. Negative metacognitive beliefs may decrease confidence in one's own abilities, intensify stress, decrease motivation and energy, and destroy family relationships. On the other hand, positive metacognitive beliefs cause positive dealing with challenges, self-control, and self-acceptance, helping parents achieve high self-care in this regard. Parents who believe that healthy eating and taking care of the mother's physical and mental health during pregnancy can accelerate the improvement of their children's health. They pay more attention to this issue and will consider preventive approaches before birth as an essential part of their care. Parents who believe that appropriate educational methods can improve their behavior towards their children and their children's abilities plan their children's education according to these beliefs.

  Keywords: Beliefs, Intellectual disability, Metacognitive, Self-Care
 • Mozhgan Kavousi, Mohammad Reza Bagherzadeh, Mehrdad Matani* Pages 66-77

  The aims and objectives of medical science education -as one of the effective social organizations- require the use of appropriate organizational policy approaches. Before providing healthcare services, the health system needs to ensure the health of its own organization. Due to the importance of political health, especially the health system, the present study was conducted with the aim of reviewing the health of organizational politics. A simple descriptive review was conducted by searching two approaches of books and databases during the years 2014-2024 (10 years) in Persian and English. The keywords used in the search include: organizational health, organizational policy, system. Health, health policy has been in the study of library and database databases including; ISI, isc Googlescholar, Pubmed, there were 4 bases.
  The search was conducted in a targeted manner in 4 stages and by reducing the number of articles in 3 stages by applying the inclusion criteria, and at the end, 9 Persian articles and 4 English articles were included in the study.
  The findings showed that having organizational health requires having a perceived organizational policy format in order to elevate the organization, and an organization like medical sciences needs to restore organizational policy and have intra-organizational health. Based on the results of the studies, the way forward for the advancement of medical science education requires the modification and restoration of the current policies of the health system in order to form a new vision of medical science education with predictable goals.

  Keywords: organizational health, organizational policy, health system, policy health
 • Masoumeh Babazadeh, Farshideh Zameni*, Saeed Saffarian Hamedani Pages 78-92

  Coaching is one of the new methods in medical science education that plays an important role in meeting the needs of learners. The requirement of professional coaching is the growth and development of faculty members. The issue of coaching education and the growth and development of faculty members and their role in clinical education is felt more than ever before. Therefore, in the current research, a reverse process has been done for the autopsy of this knowledge. Therefore, this study has been done with an overview of the application of the coaching approach in the growth of faculty members and especially its application in higher health education. The present study is a systematic review in which the keywords were determined based on MESH and then searched in Web of Science, Scopus, Cochrane, Google scholar, Pubmed, Iran Medex, SID, Uptodate, and Magiran databases in the period of 2003-2021. Two languages Persian and English were conducted and during 5 stages of review, 34 articles were found, including 17 English articles and 17 Persian articles. There has been very little examination of the results of this in the field of medical sciences; However, using the models of coaching and development of faculty members of other universities can greatly help the process of organizational improvement of higher health education. Based on the results of studies, coaching plays a significant role in the development of faculty members of higher health education and health and treatment approaches. Injecting the concept of coaching and its role in the growth of faculty members is a road map for improving the quality of higher health education and applying their principles in the operational plan of the health system transformation document and a practical goal in providing health and treatment services.

  Keywords: Coaching, Development, Faculty members, Health education, Medical education
 • Daniel Zamanfar*, Mobin Ghazaiean Pages 93-100

  Hereditary tyrosinemia type III is an uncommon inherited disorder of tyrosine metabolism caused by a deficiency of 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase (HPD). This metabolic condition is passed down in an autosomal recessive pattern. Due to the rarity of the disease, the clinical presentation can be quite varied and unclear, but the primary symptoms are usually associated with elevated levels of tyrosine and phenolic metabolites, such as seizures, ataxia, and mental retardation. We presented the clinical, biochemical, and molecular features of a patient with tyrosinemia type III and his subsequent progress. Whole-exome sequencing revealed a novel HPD (276710) mutation (c.G1079C) in a homozygous pattern. Despite adhering to the prescribed diet, subsequent increased tyrosine level, the patient maintained normal neuropsychiatric development during the follow-up, raising questions about the effectiveness of a low-tyrosine diet. As a result, high tyrosine concentration may not act directly in neuronal damage of tyrosinemia type III patients.

  Keywords: Tyrosinemia type III, HPD gene, Hypertyrosinemia, Mutation