اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور (SFBT) بر کاهش فرسودگی زناشویی و بهبود کیفیت روابط زناشویی در زنان متاهل

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
فرسودگی زناشویی یکی از مشکلاتی است که به دلیل اثرات نامطلوب و مخرب آن بر سیستم زوجی و ایجاد فاصله روانی-عاطفی در زوجین از دلایل اصلی کاهش کیفیت روابط زناشویی بوده و درصورت عدم درمان، زمینه را برای طلاق آماده می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور بر کاهش فرسودگی زناشویی و بهبود کیفیت روابط زناشویی در زنان متاهل انجام شد.
موادر و
روش ها
برای انجام مطالعه نیمه تجربی حاضر از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. در این پژوهش از شیوه انتخاب نمونه هدفمند و جایگزینی تصادفی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه فرسودگی پاینز (Couple Burnout Measure) 1996 و مقیاس کیفیت روابط زناشویی گلوم بوگ راست (Inventory of Marital State) 1988 بود که توسط آزمودنی ها در مرحله پیش آزمون تکمیل شد. سپس، گروه آزمایش به مدت 8 جلسه یک و نیم ساعته به شیوه گروهی و گام به گام و با توالی هر هفته یک جلسه در معرض درمان کوتاه مدت راه حل محور قرار گرفتند، اما برای گروه کنترل مداخله ای انجام نشد و پس از پایان جلسات درمانی دو گروه مجددا پرسشنامه ها را تکمیل کردند.
نتایج
تحلیل کواریانس چند متغیره و تک متغیره نشان داد درمان کوتاه مدت راه حل محور بر کاهش فرسودگی زناشویی و بهبود کیفیت روابط زناشویی زنان شرکت کننده در پژوهش موثر است (0/05 P<).
نتیجه گیری
درمان کوتاه مدت راه حل محور می تواند توسط مشاوران و درمانگران خانواده به عنوان روشی موثر در کاهش فرسودگی زناشویی و بهبود کیفیت روابط زناشویی زنان و پاسخ به نیازهای درمانی آنان به کار گرفته شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
165 -172
لینک کوتاه:
magiran.com/p1547177 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!