ارزیابی جو ایمنی از دیدگاه پرستاران در یکی از بیمارستان های شهر ارومیه در سال 1393

پیام:
چکیده:
مقدمه
جو ایمنی درک مشترک کارکنان از الویت ایمنی در یک سازمان می باشد. هدف این مطالعه ارزیابی جو ایمنی با استفاده از پرسش نامه نوردیک در یک بیمارستان بود.
روش کار
در این مطالعه مقطعی 92 پرستار شاغل در بخش های مختلف یک بیمارستان، پرسش نامه جو ایمنی نوردیک (NOSACQ-50) را تکمیل کردند. پاسخ پرستاران در یک سری لیکرت 4 تایی ثبت گردید. با استفاده از آماره های توصیفی و استنباطی، نتایج مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
72% از پرستاران زن و بقیه (28%) مرد بودند. میانگین امتیاز ابعاد جو ایمنی متفاوت بود. پرستاران کم ترین و بیش ترین امتیاز را به ترتیب به ابعاد» اولویت و توانایی ایمنی مدیریت» و «ارتباط ایمنی متقابل، یادگیری و اعتماد در توانایی ایمنی» دادند. میانگین امتیاز جو ایمنی در بین بخش های مختلف بیمارستان در گستره 49/2 تا 67/2 بود. میانگین امتیاز کسب شده در تمامی ابعاد جو ایمنی در بین گروه های سنی و سابقه کار از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت (05/0>P-value).
نتیجه گیری
بر اساس نتایج مطالعه می توان گفت که جو ایمنی در بیمارستان مورد مطالعه از دیدگاه پرستاران نسبتا مطلوب بود. با این حال باید تلاش هایی صورت گیرد تا جو ایمنی به ویژه در ابعاد مربوط به مدیریت ایمنی بهبود یابد. اقدامات کنترلی اصلاحی باید در تمامی بخش های بیمارستان و برای تمامی کارکنان آن با هر گروه سنی و سابقه کار به طور یکسان اجرا شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -78
لینک کوتاه:
magiran.com/p1549997 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.