فهرست مطالب

بهداشت و ایمنی کار - سال ششم شماره 2 (تابستان 1395)
 • سال ششم شماره 2 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/06
 • تعداد عناوین: 8
|
 • امیراسماعیل فروهید*، علی منصور خاکی صفحات 1-9
  مقدمه
  رانندگی ایمن مستلزم توانایی راننده برای دریافت پیام ها از محیط و تطابق با آنهاست. مهم ترین اثر آلودگی صوتی بر روی سیستم شنوایی و گوش انسان است. اختلالات در سیستم شنوایی می تواند اثرات جانبی مضری را برای سلامتی انسان به همراه داشته باشد. با کاهش این آلودگی در شهرهای بزرگ می توان کیفیت زندگی را، که یکی از بزرگ ترین اهداف است، به مقدار چشم گیری افزایش داد. از این رو در این تحقیق تایر اتومبیل به عنوان یکی از منابع آلودگی صوتی عنوان می گردد و نتایج این تحقیق می تواند در کاهش آلودگی صوتی مورد توجه قرار گیرد.
  روش کار
  جهت اندازه گیری صدای وسایل نقلیه در حال حرکت چند وسیله نقلیه با عرض های متفاوت تایر انتخاب گردید و در زمان حرکت آنها تراز صدا با استفاده از روش عبور (SPB) بر اساس استاندارد ISO 11819-1 اندازه گیری شد. با استفاده از اندازه گیری تراز صدا با دستگاه برای وسایل نقلیه در حال حرکت و در نظر گرفتن تایرهای مورد نظر، اندازه گیری و مدل ریاضی تراز صدا بر اساس اطلاعات به دست آمده با استفاده از برنامه SPSS و پارامترهای تایرهای وسیله نقلیه انجام شد.
  یافته ها
  در مطالعه ی صورت گرفته مشخص شد که مشخصات سرعت وسیله نقلیه و تایر بر روی تراز صدای ایجادشده از حرکت تایر بر روی روسازی تاثیرگذار است. سرعت متوسط خودروها می تواند در آلودگی صوتی نقش مهمی ایفا کند. با افزایش سرعت، چرخش لاستیک خودرو بر روی آسفالت افزایش می یابد که این یکی از عوامل شناخته شده در افزایش آلودگی صوتی است. هم چنین تغییر سرعت خودروها، صداهای ناهنجاری از سوی موتور خودرو به همراه دارد. تحلیل رگرسیون مدل آورده شده است. مقدار R2 به دست آمده برای مدل برابر 0.8367 است که بیان گر ضریب برازش می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از آن است که سرعت وسیله نقلیه و عرض تایر های وسیله های نقلیه در افزایش آلودگی صوتی نقش مستقیم دارند و صدایی که به گوش راننده می رسد با افزایش آنها بیش تر می شود که لزوم کنترل صدا از منبع را نیاز دارد. با استفاده از مدل به دست آمده مشاهده می گردد تغییرات تراز صدا و عرض مقطع تایر بیش تر از سرعت وسیله نقلیه است و ضریب 1482/0 برای عرض تایر نسبت به ضریب 1195/0 نشان می دهد که با در نظر گرفتن عرض مناسب می توان به کاهش تراز صدا کمک بیش تری کرد
  کلیدواژگان: عرض تایر، سرعت، تراز صدا، وسیله نقلیه، شنوایی
 • محمد کمایی، سید شمس الدین علیزاده *، عبدالرحمن کشوری، زینب خیرخواه، پریسا مشعشعی صفحات 10-24
  مقدمه
  فعالیت های صنعتی، بخشی از تلاش انسان برای رسیدن به رفاه و آسایش بیش تر است، اما در این فعالیت ها مخاطرات مربوط به آن ها نیز در حال گسترش می باشد. شناسایی دقیق خطرات در صنایع نفت و گاز و ارزیابی و مدیریت ریسک با هدف کاهش شدت و تکرار حوادث پیش از وقوع آن ها و به حداقل رساندن صدمه به انسان و اموال از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. هدف از این مطالعه بررسی مخزن کروی گاز نفتی مایع شده تحت فشار در ناحیه مخازن یک پالایش گاه و ارزیابی ریسک پدیده توسعه بخارات مایع در حال جوش می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه ارزیابی ریسک پدیده توسعه بخارات مایع در حال جوش (BLEVE) با روش Bowtie و نیز بررسی پیامد ناشی از موج انفجار پدیده BLEVE، انجام و مقدار موج انفجار حاصل از این پدیده و تاثیرات آن بر روی تجهیزات و ادوات کناری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور از نرم افزار PHAST نسخه 54/6 جهت مدل سازی پدیده BLEVE استفاده شده است.
  یافته ها
  در این ارزیابی به طور کلی پنج علت و دو پیامد جهت ایجاد پدیده BLEVE شناسایی شدند. اقدامات کنترلی جهت پیش گیری از ایجاد پدیده BLEVE به طور کلی 43 مورد و اقدامات کنترلی جهت کاهش پیامد و اثرات 31 مورد تعیین شدند. طبق تجزیه و تحلیل به عمل آمده مشخص شد که موج انفجار ناشی از مخزن کروی LPG، می تواند مخازن کناری LPG را دچار انفجار کرده که این امر سبب زنجیره ای شدن انفجارات خواهد شد.
  نتیجه گیری
  با استفاده از نتایج حاصل از مدل سازی و ارزیابی ریسک می توان به درستی علل ایجاد و آسیب پدیده BLEVE برای انسان و تجهیزات مجاور را مشخص و بر اساس آنها اقدامات کنترلی پیش گیرانه را اجرا و با طراحی و جانمایی مناسب، حریم ایمنی محل اسکان کارکنان، تجهیزات و ادوات مجاور را تعیین نمود.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، مدل سازی، مخزن کروی، BLEVE، Bowtie
 • اکرم تبریزی، فریده گلبابایی*، حمید شیرخانلو، مصطفی جعفری زاوه، کمال اعظم، رسول یاراحمدی صفحات 25-34
  مقدمه
  ترکیبات آلی فرار یکی از مهم ترین آلاینده های منتشره به هوا ناشی از فعالیت های صنعتی بوده و دارای اثرات سوء بر روی انسان و محیط زیست می باشد. از این رو لازم است قبل از ورود به اتمسفر حذف شوند. هدف این مطالعه ارزیابی ظرفیت حذف زایلن از هوا توسط جاذب های نانوگرافن و نانو گرافن اکسید در مقایسه با جاذب کربن فعال است.
  روش کار
  پس از تهیه جاذب های کربن فعال، نانو گرافن و نانو گرافن اکسید، آزمایشات بررسی ظرفیت جذب سطحی جاذب ها در حالت استاتیک (Batch) در ویال شیشه ای به حجم 10 میلی لیتر انجام گرفت. عوامل مختلف مورد مطالعه شامل مدت زمان تماس، مقدار جاذب، غلظت زایلن و دما بوده. ایزوترمهای جذب لانگمویر برای بررسی ظرفیت جذب زایلن بر روی جاذب ها مورد استفاده قرار گرفت. هم چنین آنالیز نمونه ها توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی مجهز به آشکارساز یونیزاسیون شعله ای (GC-FID) انجام شد.
  یافته ها
  ظرفیت جذب زایلن در دمای محیطی (25°C) و در مدت زمان تماس 10دقیقه برای جاذب کربن فعال 8/349، نانو گرافن اکسید 5/14و نانوگرافن 490 میلی گرم بر گرم به دست آمد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نشان داد اندازه ذرات در مورد جاذب های نانو گرافن و نانو گرافن اکسید زیر 100 نانومتر می باشد و تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) نشان دهنده اندازه ذرات برابر با 45 نانومتر در جاذب نانوگرافن و 65 نانومتر در جاذب نانو گرافن اکسید بود. از طرفی تصاویر دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD) ساختار مکعبی نانو جاذب ها را نشان داد.
  نتیجه گیری
  در رطوبت ثابت، افزایش مدت زمان تماس و افزایش دما تا 45 درجه سانتی گراد منجر به افزایش میزان ظرفیت جذب جاذب نانو گرافن و نانو گرافن اکسید گردید و تاثیر مثبتی بر روی ظرفیت جذب جاذب ها داشت. نتایج نشان داد که نانوگرافن ظرفیت جذب بالاتری نسبت به دیگر جاذب های نانوگرافن اکسید و کربن فعال برای حذف زایلن از جریان هوا دارد. اصلاح جاذب نانو گرافن و نانو گرافن اکسید با مواد دیگر به منظور افزایش امکان به دام افتادن آلاینده بر روی آن پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: زایلن، جذب سطحی، نانوگرافن، نانوگرافن اکسید و کربن فعال
 • سید ابوالفضل ذاکریان، احسان گروسی، زیبا عبدی، احسان بخشی، مهرداد کامرانی، رضا کلانتری* صفحات 35-42
  مقدمه
  طراحی محیط کار از جمله عواملی است که می تواند بر احساس راحتی، عملکرد، بهره وری و سلامتی کارمندان تاثیر بگذارد. تاثیر این عامل بر بهره وری و عملکرد انسان در حیطه ارگونومی محیطی بررسی می شود. با بررسی وضعیت طراحی محیط کار می توان تاثیر آن را بر بهره وری و عملکرد کارمندان تعیین نمود. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر طراحی محیط کار بر بهره وری کارمندان بانک می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی نمونه های مورد مطالعه را 150 نفر از کارمندان 22 شعبه مختلف یکی از بانک های شهر تهران تشکیل داده اند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسش نامه تاثیر طراحی محیط کار اداری بر بهرهوری کارکنان می باشد که توسط حامید و همکاران طراحی شده است. به منظور آنالیز داده ها، آزمون های آماری هم بستگی و رگرسیون مورد استفاده قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین (انحراف استاندارد) سن و سابقه کاری شرکت کنندگان در این مطالعه به ترتیب 02/37(6) و 13(7) سال بود. از بین مشخصات دموگرافیک بررسی شده، بین سن با نمرات مربوط به عامل های صندلی و دما رابطه معنی داری مشاهده گردید (05/0< P-value). به علاوه، بین عامل های صدا و چیدمان محیط با بهره وری کارکنان رابطه معنی داری به دست آمد (P-value به ترتیب 044/0 و 048/0).
  نتیجه گیری
  طراحی مناسب و باکیفیت محیط کار بر بهره وری کارمندان بانک تاثیر مثبت دارد. به بیان دیگر، طراحی محیط کاری راحت و ارگونومیک با در نظر گرفتن نیازهای افراد و برآورده کردن آسایش کارمندان، باعث افزایش بهره وری آن ها خواهد شد.
  کلیدواژگان: ارگونومی محیطی، طراحی محیط کار، بهره وری، کارمندان بانک
 • مهدی جمشیدی راستانی، فرشید قربانی شهنا *، عبدالرحمن بهرامی، سمیه حسینی صفحات 43-56
  مقدمه
  از جمله علل پایش سیستم های تهویه، تبعیت از مقادیر طراحی و رعایت استاندارد های تهویه (VS) پس از نصب و هم چنین نگه داشتن ادامه کار سیستم تهویه با حداکثر عملکرد را در طول عمرش می باشد، لذا این مطالعه با هدف ارزیابی عملکرد سیستم تهویه مکنده موضعی کنترل گردوغبار توسط اندازه گیری پارامترهای عملیاتی و مقایسه با استانداردهای تهویه و مقادیر طراحی صورت گرفت.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی می باشد که در سه بخش اندازه گیری، پایش و بررسی پارامترهای هودها، کانال ها و فن سیستم تهویه بر روی وضعیت موجود سیستم، اسناد (طراحی) و استانداردهای توصیه شده صورت گرفت. فشار استاتیک، فشار سرعت، سطح مقطع و دبی بر اساس توصیه های منابع علمی مختلف و تهویه صنعتی ACGIH اندازه گیری گردید و با مقادیر طراحی و توصیه شده استاندارد با استفاده از نرم افزار SPSS16 مقایسه شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون آماری t زوجی بین دبی ها و سرعت های طراحی و وضعیت موجود، در نقاط مختلف تفاوت معنی داری نشان می دهد، نتایج کاهش بیش از 50% در وضعیت موجود نسبت به وضعیت طراحی را نشان می دهد و سرعت انتقال طراحی بیش از 3/1 برابر مقادیر استاندارد طراحی شده است و سرعت انتقال موجود در حدود 65% مقدار استاندارد می باشد.
  نتیجه گیری
  کاهش و عدم انطباق نتایج اندازه گیری های پارامترهای عملیاتی (پس از گذشت حداقل دو دهه) با مقادیر استاندارد و طراحی، موید و دلیل کافی برای وجود گرفتگی ها، سایش ها، نشتی ها، عدم بالانس کانال های سیستم و ناکارآمدی آن در برخی انشعابات می باشد. از آن جا که نتایج اندازه گیری، مبنایی برای سیستم وجود ندارد (با فرض کار کردن سیستم با حداکثر مقادیر در زمان راه اندازی)، یکی از دلایل این تغییرات را می توان به عدم وجود برنامه تعمیرات و نگه داری صحیح و مرتب نسبت داد.
  کلیدواژگان: سیستم تهویه مکنده موضعی، پارامترهای عملیاتی، استاندارد تهویه، گردوغبار
 • ارسلان یوسف زاده، عادل مظلومی*، میلاد عباسی، آرش اکبرزاده صفحات 57-68
  مقدمه
  میزان بار کاری و متعاقب آن میزان شکست های شناختی از عوامل تاثیر گذار بر رفتار، عملکرد و کارایی و بهروری پرستاران در محیط کار می باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط شکست های شناختی و میزان درک و ارزیابی از بار کاری پرستاران انجام گرفته است.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی – تحلیلی و مقطعی در سال 1393 روی 150 نفر از پرستاران زن و مرد شاغل در بخش های مختلف بیمارستان های امام خمینی و ولیعصر شهر تهران انجام گرفت. جهت اندازه گیری بار کار ذهنی و میزان شکست های شناختی به ترتیب از پرسش نامه بار کار ذهنی (NASA-TLX) و پرسش نامه شکست های شناختی (CFQ) استفاده گردید. درنهایت با استفاده از نرم افزار spss نسخه 20 و انجام آزمون های هم بستگی پیرسن و تی-تست و آنالیز واریانس یک طرفه، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن نتایج پژوهش نشان داد که در سطح خطای 5 درصد بین بار کار ذهنی و حافظه اسمی پرستاران ارتباط معنا درای وجود داشت (0.00 = P-value). هم چنین ارتباط بین بار کار فیزیکی با حافظه، توجه و شکست شناختی کلی (CFQtotal) ارتباط نیز معنا دار بود
  (0.05 > P-value). بعد ناکامی بارکاری نیز ارتباط معنا داری با حافظه، توجه، اعمال حرکتی، مقدار شکست شناختی کلی (CFQtotal) داشت (0.05 > P-value).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که بار کار ذهنی درک شده در پرستاران بالا می باشد و بین ابعاد شکست های شناختی و بار کار ذهنی تعامل برقرار است. به گونه ای که افزایش ابعاد بار کاری موجب افزایش شکست های شناختی در انجام وظیفه می گردد.
  کلیدواژگان: بارکار ذهنی، شکست های شناختی، پرستار، شاخص NASA، TLX، پرسش نامه CFQ
 • محمد حاج آقازاده*، حسین مروی میلان، فاطمه فرخی، سمیرا اروجلو صفحات 69-78
  مقدمه
  جو ایمنی درک مشترک کارکنان از الویت ایمنی در یک سازمان می باشد. هدف این مطالعه ارزیابی جو ایمنی با استفاده از پرسش نامه نوردیک در یک بیمارستان بود.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی 92 پرستار شاغل در بخش های مختلف یک بیمارستان، پرسش نامه جو ایمنی نوردیک (NOSACQ-50) را تکمیل کردند. پاسخ پرستاران در یک سری لیکرت 4 تایی ثبت گردید. با استفاده از آماره های توصیفی و استنباطی، نتایج مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  72% از پرستاران زن و بقیه (28%) مرد بودند. میانگین امتیاز ابعاد جو ایمنی متفاوت بود. پرستاران کم ترین و بیش ترین امتیاز را به ترتیب به ابعاد» اولویت و توانایی ایمنی مدیریت» و «ارتباط ایمنی متقابل، یادگیری و اعتماد در توانایی ایمنی» دادند. میانگین امتیاز جو ایمنی در بین بخش های مختلف بیمارستان در گستره 49/2 تا 67/2 بود. میانگین امتیاز کسب شده در تمامی ابعاد جو ایمنی در بین گروه های سنی و سابقه کار از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت (05/0>P-value).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج مطالعه می توان گفت که جو ایمنی در بیمارستان مورد مطالعه از دیدگاه پرستاران نسبتا مطلوب بود. با این حال باید تلاش هایی صورت گیرد تا جو ایمنی به ویژه در ابعاد مربوط به مدیریت ایمنی بهبود یابد. اقدامات کنترلی اصلاحی باید در تمامی بخش های بیمارستان و برای تمامی کارکنان آن با هر گروه سنی و سابقه کار به طور یکسان اجرا شود.
  کلیدواژگان: پرستار، جو ایمنی، پرسش نامه نوردیک، بیمارستان، مدیریت ایمنی
 • محمدحسن احرام پوش، محسن حسامی آرانی*، محمد تقی قانعیان، اصغر ابراهیمی، مسعود شفیعی صفحات 79-90
  مقدمه
  الزام صنایع به اجرای برنامه مدیریت پسماند صنعتی و برنامه ریزی جهت دفع صحیح پسماند ها ، لازمه دستیابی به برنامه توسعه پایدار می باشد، لذا مدیریت پسماند صنعتی در مجتمع فولاد کویر شهرستان آران و بیدگل که فرآیند تولید آن نورد گرم و محصول آن میل گرد می باشد با هدف شناسایی و طبقه بندی پسماندهای تولیدی و ارایه راهکار جهت بهبود روند مدیریت پسماند انجام شده است.
  روش کار
  این مطالعه به صورت میدانی در مجتمع فولاد کویر صورت گرفته است. پس از بررسی فرآیند تولید و منابع تولید پسماند، نوع و تناژ پسماندهای تولیدی در مدت 3 ماه شناسایی و اندازه گیری شد. سپس طبقه بندی پسماندها براساس قانون حفاظت و بازیافت منابع و کنوانسیون بازل انجام شد و برنامه مدیریت پسماندهای صنعتی و بهداشتی جدید ارایه گردید.
  یافته ها
  پسماندهای صنعتی فرآیند تولید مجتمع فولادکویر با توجه به تناژ تولید بین 100 تا 150 گرم به ازای هر تن میل گرد تولید می گردد. عمده پسماندهای صنعتی شامل اکسید شمش، لجن های صنعتی، روغن و گریس مستعمل می باشد که براساس طبقه بندی قانون حفاظت و بازیافت منابع، 8 پسماندکد T ، 1 مورد کد C، 5مورد کد I و 3مورد کد R را دریافت نمودند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد بیش ترین مقدار پسماند صنعتی در مجتمع فولاد کویر، ضایعات شمش و لجن صنعتی است هم چنین بیش از 90% پسماندهای صنعت نورد فولاد کویر، در داخل یا خارج از این مجتمع مورد بازیافت یا استفاده مجدد قرار می گیرد. از طرفی توصیه می شود روغن های مستعمل در مخازن ایمن، حمل و نگه داری گردد.
  کلیدواژگان: صنعت نورد گرم، کنوانسیون بازل، مجتمع فولاد کویر، قانون حفاظت و بازیافت منابع، مدیریت پسماند صنعتی
|
 • Amir Esmael Forouhid *, Ali Mansour Khaki Pages 1-9
  Introduction
  Safe driving requires the ability of the driver to receive the messages and complying with them. The most significant consequences of noise pollution are on the human auditory system. Disorders in the auditory system can have harmful side effects for human health. By reducing this kind of pollution in large cities, the quality of life, which is one of the biggest goals of the governments, can be considerably increased. Hence, in the present research, some parameters of vehicle tires were examined as a source of noise pollution, and the results can be taken into consideration in noise pollution reduction.
  Material and
  Method
  Several vehicles with different tire width were selected for measuring sound level. The sound levels were measured for moving vehicles with the use of the Statistical Pass By Method (SPB, ISO 11819-1). Following sound level measurements for moving vehicles and by considering tire width, mathematical model of noise level was predicted on the basis of the obtained information and by usage of SPSS program and considering vehicle tire parameters.
  Result
  The result of this study showed that the vehicle speed and tire width can affect different sound levels emitted by moving tire on road surface. The average speed of vehicles can play an important role in the noise pollution. By increasing speed, rotation of the the tires on the asphalt is increased, as it is a known factors for noise pollution. Moreover, changing the speed of vehicles is accompanied with abnormal sounds of vehicle engine. According to regression model analysis, the obtained value of R2 for the model is 0.8367 which represents the coefficient of determination.
  Conclusion
  The results suggest the main role of the vehicle speed and tire width in increasing the noise reaches to the drivers and consequent noise pollution, which demonstrates the necessity for noise control measures. According to the obtained model, it is understood that changes in noise levels and tire width are more than those of vehicles speed. The coefficient of 0.1482 for tire width, comparing to coefficient of 0.1195, shows that considering the proper tire width can be effecttive in reduction of sound level.
  Keywords: Tire Width, Speed, Noise Level, Vehicle, Hearing
 • Mohammad Kamaei, Seyed Shams Aldin Alizadeh *, Abdolrahman Keshvari, Zeynab Kheyrkhah, Parisa Moshashaei Pages 10-24
  Introduction
  Although human industrial activities are as a part of efforts to achieve greater prosperity, the risks related to these activities are also expanding. Hazard identification and risk assessment in the oil and gas industries are essential to reduce the frequency and severity of accidents and minimize damage to people and property before their occurrence. The aim of this study was to evaluate the liquefied and pressurized petroleum gas spherical tanks in a refinery and assessing the risks of Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion (BLEVE) phenomenon.
  Material and
  Method
  In this study, the risks of BLEVE phenomenon were assessed, using the Bowtie method. The consequences of explosion wave phenomenon and the resulting wave quantity and its impacts on the neighboring machineries and equipment were analyzed. PHAST software version 6.54 has been used for modeling the BLEVE phenomenon.
  Result
  In this evaluation, generally five causes and two consequences were identified for BLEVE phenomenon. In order to reduce its consequences, forty-three controlling measures were introduced to prevent the BLEVE phenomenon and the impacts of 31 control measures were identified. According to the conducted analysis, it was found that the spherical tank blast wave caused by LPG can lead to explosion of close located tanks which can create a chain of explosions.
  Conclusion
  The results of modeling and risk assessment can be used to identify the BLEVE phenomenon causes and its effects on nearby people and equipment. Based on these results, preventive controlling measures can be implemented and also be determined by adopting proper design and layout, margin of safety for personnel, equipment and accessories.
  Keywords: Risk Assessment, Modeling, Spherical Tank, BLEVE, Bowtie
 • Akram Tabrizi, Farideh Golbabaei *, Hamid Shirkhanloo, Mostafa Jafarizaveh, Kamal Azam, Rasoul Yarahmadi Pages 25-34
  Introduction
  Volatile organic compounds from industrial activities are one of the most important pollutants released into the air and have adverse effects on human and environment. Therefore, they should be removed before releasing into atmosphere. The aim of the study was to evaluate xylene removal from air by nano-grapheme and nano-graphene oxide in comparison with activated carbon adsorbent.
  Material and
  Method
  After preparing adsorbents of activated carbon, nano-graphene, and nano-graphene oxide, experiments adsorption capacity in static mode (Batch) were carried out in a glass vial. Some variables including contact time, the amount of adsorbent, the concentration of xylene, and the temperature were studied. Langmuir absorption isotherms were used in order to study the adsorption capacity of xylene on adsorbents. Moreover, sample analysis was done by gas chromatography with Flame Ionization Detector (GC-FID).
  Results
  The adsorption capacities of activated carbon, nano-graphene oxide and nano-graphene for removal of xylene were obtained 349.8, 14.5, and 490 mg/g, respectively. The results of Scanning Electron Microscope (SEM) for nano-graphene and nano-graphene oxide showed particle size of less than 100 nm. While, the results of Transmission Electron Microscope (TEM) showed particle size of 45nm for nano-graphene and 65 nm for nano-graphene oxide. Also, X-Ray Diffraction (XRD) showed cube structure of nano-adsorbents.
  Conclusion
  In constant humidity, increase in exposure time and temperature caused an increase in the adsorption capacity. The results revealed greater adsorption capacity of xylene removal for nano-graphene compared to the activated carbon, and nano-graphene oxide.
  Keywords: Activated Carbon, Adsorption, Nano, Graphene, Nano, Graphene Oxide, Xylene
 • Seyed Abolfazl Zakerian, Ehsan Garosi, Ziba Abdi, Ehsan Bakhshi, Mehrdad Kamrani, Reza Kalantari* Pages 35-42
  Introduction
  Workplace design is one of the factors that can influence comfort, performance, productivity and the health status of employees. The effects of this factor on human’s productivity and performance are studied in the domain of ergonomics. The impact of workplace design on workers’ productivity and performance can be determined by investigation of the quality of the design. The main purpose of the present study was to investigate the influence of workplace design on productivity of the bank clerks.
  Material and
  Method
  Samples in this cross-sectional study were comprised of 150 employees of 22 different branches of a bank in Tehran city. Data collection tools included demographic questionnaire and a questionnaire related to the effects of workplace design on employees’ productivity, developed by Hameed and colleagues. Correlation and regression statistical tests were used in order to analyze data.
  Result
  According to the results, the mean (±SD) for age and job tenure of participants were 37.2(±6) and 13(±7) years, respectively. Of the surveyed demographic features, a significant relationship was observed between age and scores belonging to the temperature and furniture (P-value
  Conclusion
  Overall, appropriate and high quality design of work environment can improve productivity of bank clerks. In other words, employees’ productivity can be enhanced by comfortable and ergonomic design of working environment and also by considering their needs.
  Keywords: Bank Employees, Environmental Ergonomics, Productivity, Workplace Design
 • Mahdi Jamshidi Rastani, Farshid Ghorbani Shahna *, Abdolrahman Bahrami, Somayeh Hosseini Pages 43-56
  Introduction
  Adherence to the design values and ventilation standards (VS) after installing and also maintaining continuous work of ventilation system with maximum performance throughout its life are amongst the reasons of ventilation systems monitoring. Therefore, the aim of this study was to evaluate performance of local exhaust ventilation system for control of dust by measuring the operating parameters and also to compare it with ventilation standards (VS) and design values.
  Material and
  Method
  The present research is a descriptive and cross-sectional study, conducted in three sections of measuring, monitoring and evaluating the operating parameters on hoods, channels and fan of ventilation system based on the current status of the system, documentation (design), and recommended standards (VS). Static pressure, velocity pressure, surface area, and flow rate were measured based on the recommendations of various sources and ACGIH industrial ventilation manual, and the data were compared with the design and recommended values, using the SPSS software version 16.
  Result
  The results of paired sample t-test between flow rate and velocities of design and current status, showed significant differences in various parts. Accordingly, the results revealed a reduction of more than 50% in the design duct velocity compared to the current duct velocity, while design duct velocity is 1.3 more than the standard duct velocity of current status, and current duct velocity is about 65% of standard duct velocity.
  Conclusion
  The reduction and nonconformity of the results of measurements of operating parameters (after a minimum of two decades) with design and standard values are corroborant and sufficient reason for obstructions, abrasions, leaks, imbalance of system ducts and their inefficiency in some branches. Since there is no base line measurements for system (supposing that the system worked with maximum amounts of setup time), one of the reasons for these changes can be attributed to lack of schedule for regular and appropriate maintenance.
  Keywords: Dust, Local Exhaust Ventilation System, Operating Parameters, Ventilation Standards
 • Arsalan Yousef Zade, Adel Mazloumi *, Milad Abbasi, Arash Akbar Zade Pages 57-68
  Introduction
  High level of workload and its consequent cognitive failures are among factors which impact nurses’ behavior, performance, and efficiency. This study aimed to investigate the relationship between nurses’ cognitive failures and perceived workload.
  Material and
  Method
  This cross-sectional and descriptive-analytical study was carried out among 150 male and female nurses, working in different units of Emam Khomeini and Vali-e-Asr hospitals in Tehran in 2013. NASA task load index (NASA-TlX) and Cognitive Failure Questionnaire (CFQ) were used to assess workload and cognitive failures, respectively. Data were analyzed using Pearson Correlation, Independent sample t-test, and one-way ANOVA statistical tests with SPSS software version 20.
  Result
  Pearson and Spearman correlation coefficients test results showed a significant relationship between nurses’ mental workload and their memory for names (P-value
  Conclusion
  The results showed a high level of workload among study nurses. Furthermore, the relationships between some dimensions of mental workload and cognitive failures were confirmed, so that an increase in workload dimension can lead to more cognitive failures while doing task.
  Keywords: CFQ, Cognitive Failures, Mental Workload, NASA, TLX, Nursing
 • Mohammad Hajaghazadeh *, Hossein Marvimilan, Fatemeh Farrokhi, Samira Orujlu Pages 69-78
  Introduction
  Safety climate is the perception of personnel about the priority of safety in an organization. The objective of this study was to evaluate safety climate using Nordic questionnaire in a hospital.
  Material and
  Method
  In this cross-sectional study, 92 nurses working in different wards of a hospital in uromia city, Iran, filled out the NOSACQ-50 questionnaire. The responses of nurses were recorded with a 4-point Likert scale. The results were analyzed using descriptive and analytical statistics.
  Results
  Seventy-two percent of nurses were female and the remainders (28%) were men. The mean score of safety climate dimensions was different. “Management safety priority, commitment, and competence” and “Safety communication, learning, and trust in co-workers safety competence” dimensions obtained the lowest and the highest scores by nurses, respectively. The mean score of safety climate ranged 2.49 to 2.67 in different wards of the hospital. What is more, the mean safety climate was not statistically differed among nurses of various age and work experience categories (P-value> 0.05).
  Conclusion
  According to the results, it can be noted that the level of safety climate in the hospital was fairly good from the nurses’ viewpoint. However, attempts should be made to improve it, especially in the safety management related dimensions. Corrective control measures should be implemented in all wards of the hospital for all personnel with any age and work experience.
  Keywords: Hospital, Nordic Questionnaire, Safety Climate, Safety Management
 • Mohammad Hasan Ehrampoush, Mohsen Hesami Arani *, Mohammad Taghi Ghaneian, Asghar Ebrahimi, Masoud Shafiee Pages 79-90
  Introduction
  Requiring industries for implementing industrial waste management programs and planning for proper waste disposal is essential in order to achieve sustainable development. Therefore, industrial waste management program was done in Kavir Steel Complex, in Aran va Bidgol region to identify and classify industrial waste and also to present solutions for improving waste management. In this complex, production process is hot rolling steel and the product is rebar.
  Material and
  Method
  The preset study was conducted in Kavir Steel Complex. Following survey of production process and sources of waste, the type and volume of produced waste were identified and measured during 3 months. Then, the classification of wastes was done according to the Bazel Convention and Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), and finally new industrial & health solid waste management program was presented.
  Result
  Considering the volume, industrial waste of production process in Kavir Steel Complex was between 130 to 180 grams per each ton of rebar. Main industrial waste included oxide of steel billet, industrial sludge, used oil and lubricant which were classified according to the RCRA: 8 materials with T code, 1 with C code, 5 with I code and 3 materials with C code.
  Conclusion
  The results revealed that the most amount of industrial waste in Kavir Steel Complex is the waste of steel billet and industrial sludge, and more than 90% of Kavir steel industrial waste were reused and recycled inside or outside of this complex. It is recommended that used oil to be transport and maintain in the safe containers.
  Keywords: Bazel Convention, Hot Rolling Industry, Industrial Waste Management, Kavir Steel Complex, Resource Conservation, Recovery Act