بررسی تاثیر طراحی محیط کار بر بهره وری کارمندان بانک

پیام:
چکیده:
مقدمه
طراحی محیط کار از جمله عواملی است که می تواند بر احساس راحتی، عملکرد، بهره وری و سلامتی کارمندان تاثیر بگذارد. تاثیر این عامل بر بهره وری و عملکرد انسان در حیطه ارگونومی محیطی بررسی می شود. با بررسی وضعیت طراحی محیط کار می توان تاثیر آن را بر بهره وری و عملکرد کارمندان تعیین نمود. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر طراحی محیط کار بر بهره وری کارمندان بانک می باشد.
روش کار
در این مطالعه مقطعی نمونه های مورد مطالعه را 150 نفر از کارمندان 22 شعبه مختلف یکی از بانک های شهر تهران تشکیل داده اند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسش نامه تاثیر طراحی محیط کار اداری بر بهرهوری کارکنان می باشد که توسط حامید و همکاران طراحی شده است. به منظور آنالیز داده ها، آزمون های آماری هم بستگی و رگرسیون مورد استفاده قرار گرفتند.
یافته ها
میانگین (انحراف استاندارد) سن و سابقه کاری شرکت کنندگان در این مطالعه به ترتیب 02/37(6) و 13(7) سال بود. از بین مشخصات دموگرافیک بررسی شده، بین سن با نمرات مربوط به عامل های صندلی و دما رابطه معنی داری مشاهده گردید (05/0< P-value). به علاوه، بین عامل های صدا و چیدمان محیط با بهره وری کارکنان رابطه معنی داری به دست آمد (P-value به ترتیب 044/0 و 048/0).
نتیجه گیری
طراحی مناسب و باکیفیت محیط کار بر بهره وری کارمندان بانک تاثیر مثبت دارد. به بیان دیگر، طراحی محیط کاری راحت و ارگونومیک با در نظر گرفتن نیازهای افراد و برآورده کردن آسایش کارمندان، باعث افزایش بهره وری آن ها خواهد شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1550000 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.