استاندارد کردن روش الیزای نقطه ای برای تشخیص بروسلوز گوسفند و مقایسه آن با روش های سرولوژیک

چکیده:
در این تحقیق با استفاده از آنتی ژن بروسلا، تهیه شده در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی حصارک کرج، آنتی بادی ضد ایمونوگلوبولین گوسفند کونژوگه با پراکسیداز و 4- کلرونفتول به عنوان ماده رنگ زا و هیدروژن پراکسید به عنوان سوبسترا، روش الیزای نقطه ای برای تشخیص بروسلوز گوسفند به گونه ای استاندارد گردید که با رقت مناسب با مجموع سرم های منفی، آزمایش منفی گردد و با مجموع سرم های مثبت، آزمایش مثبت گردد. سپس بر روی صد نمونه سرم مثبت و ده نمونه سرم منفی گوسفند آزمایش های معمول شامل رزبنگال، رایت، 2- مرکاپتو اتانول و الیزای نقطه ای استاندارد شده انجام گرفت که از نمونه های مثبت، به ترتیب 100 درصد، 91 درصد، 93 درصد و 100 درصد با آزمایش های فوق مثبت تشخیص داده شدند و همه نمونه های منفی در هر چهار آزمایش منفی تشخیص داده شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که آزمایش الیزای نقطه ای با آزمایش های رزبنگال، رایت و 2- مرکاپتواتانول به ترتیب 100 درصد، 92 درصد و 94 درصد هم خوانی داشته (001 /0 >p) و با حساسیتی بیش تر از آن ها می تواند به عنوان یک روش تشخیصی به نسبت سریع، قابل اطمینان، آسان و قابل انجام در مزرعه برای تعداد زیادی نمونه به کار رود.
زبان:
فارسی
صفحه:
63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1552844 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.