اثر استرس حرارتی بر تولید نیتریک اکساید و بیان ژنی دو آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز در سلول های سرتولی گوسفند

چکیده:
مطالعه حاضر با هدف ارزیابی بیان ژنی آنزیم های نیتریک اکساید سنتتاز ساختمانی و القائی (eNOS، iNOS) و اندازه گیری متابولیت نیتریک اکساید در سلول های سرتولی گوسفند تحت تاثیر استرس حرارتی به انجام رسید. بیضه های مربوط به 10 بره ی نر از کشتارگاه تهیه شد و پس از انتقال بیضه ها به آزمایشگاه، فرآیند جداسازی سلول های سرتولی به انجام رسید. استرس حرارتی در 3 گروه اعمال شد که شامل گروه شاهد (دمای C ̊32)، گروه استرس خفیف حرارتی (C ̊39) و گروه استرس شدید حرارتی (C ̊42) بودند. میزان نیتریت (متابولیت نیتریک اکساید) در گروه C ̊42 به طور معنی دار بالاتر از گروه شاهد و گروه استرس خفیف حرارتی (C ̊39) بود (05 /0P<). mRNA ژن های نیتریک اکساید سنتتاز ساختمانی در گروه C ̊39 و نیتریک اکساید سنتتاز القائی در گروه C ̊42 نیز به طور معنی داری نسبت به شاهد افزایش یافت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استرس حرارتی یک عامل مخرب برای حیات و عملکرد سلول های سرتولی است. مکانیزم بروز این تاثیرات می تواند از طریق افزایش تولید رادیکال های آزادی مثل نیتریک اکساید باشد که سلول های سرتولی را دچار آسیب های جدی کند و زمینه ساز مرگ سلولی گردد. در این تحقیق سلول سرتولی گوسفند به عنوان مدلی مناسب برای ارزیابی بیان ژنی آنزیم های نیتریک اکسایدو تولید نیتریک اکساید معرفی شده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1552848 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.