بررسی تاثیر استفاده ناآگاهانه از شبکه های اجتماعی بر امنیت اجتماعی با تعدیل گری درگیری ذهنی کاربران

چکیده:
امروزه فناوری اطلاعات و پیشرفت فناوری های مرتبط با آن، تاثیرات زیادی بر جوامع بشری گذاشته است. جدای از نتایج و آثار مثبت فناوری اطلاعات و اینترنت، ابعاد منفی زیادی نیز به کارگیری این ابزارها داراست که در صورت عدم آشنایی با آن ها می تواند تاثیرات نامطلوبی بر جوامع بشری بگذارد. یکی از این ابزارها، شبکه های اجتماعی مجازی است که میزان استفاده از آن ها روزبه روز در حال افزایش است. میزان تاثیرات استفاده ناآگاهانه از شبکه های اجتماعی بر امنیت اجتماعی موضوع مورد بررسی در این پژوهش، با تعدیل گری درگیری ذهنی با شبکه های اجتماعی است. این پژوهش از لحاظ جهت گیری پژوهش؛ کاربردی، از لحاظ هدف؛ توصیفی، از لحاظ ماهیت؛ علی و از نظر شیوه گردآوری؛ توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، 1800 نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان است که 386 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در این پژوهش برای تحلیل داده ها از فن مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smart PLS 2 پژوهش بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از برازش مدل اندازه گیری، بیانگر مناسب بودن مدل در این بخش است. همچنین ارزیابی مدل ساختاری پژوهش نیز بیانگر تایید فرضیه های پژوهش است. درنهایت، مقدار به دست آمده برای معیارGOF نیز بیان کننده مطلوب بودن مدل کلی پژوهش است. نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده ناآگاهانه از شبکه های اجتماعی باعث کاهش امنیت اجتماعی می شود. همچنین با بالا رفتن درگیری ذهنی کاربران، تاثیر استفاده ناآگاهانه از شبکه های اجتماعی بر امنیت اجتماعی افزایش می یابد.
زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 84
لینک کوتاه:
magiran.com/p1566757 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!