کارایی علف کش جدید متوسولفورون + سولفوسولفورون در کنترل علف های هرز گندم

چکیده:
در استان لرستان استفاده از علف کش های جدید دو منظوره در کنترل علف های هرز گندم در حال گسترش است ولی کارایی بعضی از آن ها بعد از مدتی استفاده، کاهش یافته می شود. از این رو کارایی علف کش دو منظوره جدید متوسولفورون + سولفوسولفورون قبل از استفاده وسیع در سطح استان، در منطقه الشتر، به صورت یک طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار در مقایسه با علف کش مرسوم کلودینافوپ مورد استفاده در منطقه در سال89- 88 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که علف کش متوسولفورون + سولفوسولفورون هیچ گونه تاثیری بر علف های هرز باریک برگ نداشت و وزن خشک باریک برگ ها در این تیمار بیش از 45 گرم در مترمربع بود و این علف های هرز به مرحله تولید بذر رسیدند. درصد خسارت بر این علف های هرز ناشی از مخلوط تریبنورون + کلودینافوپ بیش از 98 درصد بود. وزن خشک علف های هرز پهن برگ در این دو تیمار تفاوتی با هم نداشت و علف های هرزی مانند کمندی و شلمی در تیمار جدید علف کش به خوبی کنترل شد. عملکرد گندم در تیمار متوسولفورون + سولفوسولفورون کمتر از 5/3 تن در هکتار بود که با شاهد بدون کنترل تفاوت معنی داری در سطح 5 درصد نداشت و نتایج آزمایش نشان داد که علف کش جدید متوسولفورون + سولفوسولفورون به دلیل عدم کارایی روی باریک برگ ها نمی تواند در منطقه لرستان کارایی خوبی را داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p1568087 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.