بررسی مقایسه پروفیلاکسی تک دوز سفازولین با رژیم توام تک دوز سفازولین و تجویز هفت روزه سفالکسین در بروز عفونت های پس از عمل سزارین غیر اورژانس و عوارض زودرس آنتی بیوتیک در نوزادی

چکیده:
مقدمه
سزارین از آن دسته اعمال جراحی است که نقش مهمی در کاهش بروز برخی عوارض در مادر و جنین در زایمان های خاص دارد. اما باید توجه داشت که عوارض عفونی پس از آن از علل اساسی ناخوشی های مادر هستند و مصرف آنتی بیوتیک می تواند در کاهش این عوارض موثر باشد. لذا مطالعه حاضر برای تعیین مدت تجویز آنتی بیوتیک برای کاهش عوارض عفونی در عمل های جراحی سزارین انجام شد.
روش کار
این مطالعه کارآزمایی بالینی مورد شاهدی تصادفی شده در سال 94-1393 بر روی 204 نفر از بیماران داوطلب عمل جراحی سزارین غیر اورژانس در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر انجام شد. افراد به صورت تصادفی به دو گروه آزمون (دریافت کنندگان تک دوز آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک پس از کلامپ بند ناف) و کنترل (دریافت کنندگان تک دوزآنتی بیوتیک همراه با آنتی بیوتیک 7 روزه پس از عمل) تقسیم شدند. بیماران در طی 48 ساعت بستری پس از سزارین از لحاظ علائم عفونت شامل تب، لرز، سلولیت محل برش جراحی، ترشحات محل برش جراحی و حساسیت رحمی مورد بررسی قرار گرفتند و همچنین یک هفته پس از ترخیص نیز از طریق مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان پیگیری شدند. نوزادان آن ها نیز در طی مدت بستری مادر و هم چنین پس از مراجعه مجدد با مادر از نظر عوارض نوزادی از جمله اسهال، راش و کاندیدا دهانی نیز بررسی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون های تی مستقل، کای دو و تست دقیق فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها
بین گروه آزمون و کنترل تفاوت معناداری از نظر بروز عوارض مادری شامل تجزیه کامل ادرار (118/0=p)، کشت ادرار (180/0=p)، متریت (622/0=p) و عفونت محل زخم جراحی (076/0=p) وجود نداشت. بروز عوارض نوزادی شامل اسهال (621/0=p)، راش (1=p) و کاندیدای دهانی (1=p) نیز بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت.
نتیجه گیری
در عمل های سزارین غیر اورژانس می توان از رژیم تک دوز آنتی بیوتیک به جای رژیم 7 روزه جهت کاهش میزان عفونت ها استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -7
لینک کوتاه:
magiran.com/p1571159 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.