تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ

چکیده:
تخم مرغ به عنوان یک منبع آنتی بادی جایگزین برای پستانداران می باشد. ایمونوگلوبین زرده تخم مرغ از مرغ به تخم مرغ انتقال می یابد و در زرده در مقادیر زیاد تجمع می یابد. ایمونوگلوبینYبه عنوان کاندیدایی برای جایگزینی با آنتی بیوتیک ها مطرح است. هدف از این تحقیق تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ و بررسی حضور آنتی بادی ضد ایکلای در زرده با استفاده از روش سدیم دودسیل سولفات- ژل الکتروفورز پلی اکریل آمیدمی باشد. مرغ های تخم گذار در سه دوره ایمنی زایی با آنتی ژن کامل اشرشیاکلی که توسط فرمالین کشته و همراه با ادجونت کامل فروند در نوبت اول و دوم و با ادجونت ناقص فروند در نوبت سوم ایمن شدند. تخم مرغ ها جهت تخلیص جمع آوری و تخلیص IgY براساس روش پولسون و با استفاده از پلی اتیلن گلیکول 6000 انجام شد. در نهایت با انجام الکتروفورز حضور این آنتی بادی را نشان دادیم. IgY از زرده تخم مرغ با موفقیت خالص سازی گردید. نتایج SDS-PAGE حضور باندهای پروتئینی 27 و 67 کیلودالتونی که موید حضور زنجیره های سبک و سنگین IgY است را نشان دادند. اثرات IgY بر موش ها نشان دادند، موش هایی که IgY را 72ساعت قبل تزریق داخل صفاقی باکتری، به صورت خوراکی در آب آشامیدنی دریافت کردند در برابر باکتری مصون ماندند و همچنین هنگامی که IgY با باکتری به مدت 24 ساعت انکوبه شده و به موش ها تزریق شدند، موش ها در برابر باکتری مقاوم ماندند. نتایج نشان دادند زرده تخم مرغ از مرغ های تخم گذار ایمن شده می تواند به عنوان منبع ایجاد ایمنی غیرفعال مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
154 -161
لینک کوتاه:
magiran.com/p1571911 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!