تاثیر شارش های همدید بر روی نسیم دریا در سواحل جنوبی دریای خزر

چکیده:
نسیم دریا یکی از پدیده های غالب جوی در مناطق ساحلی است که میتواند اثرهای مثبت یا منفی در شکلگیری بارش، شدت آلودگی و جابجایی هوا در شهرهای ساحلی داشته باشد. تمرکز این مقاله بر روی مشخصه های نسیم دریا طی ماه های می تا سپتامبر و اثر بادهای غالب همدید بر روی این پدیده در سواحل جنوبی دریای خزر میباشد. در برسی اولیه 861 مورد وقوع نسیم دریا در یک دوره آماری 87 ساله (1990-2006) مشخص گردید. برای نشان - دادن مشخصه های اصلی سیستم نسیم دریا، اثر روزانه بادهای همدید در تراز دریا و تراز 150 هکتوپاسکالی مطالعه شد. برای شبیه سازی موارد از خروجی مدل TAPM استفاده گردیده است. جهت ارائه نقش بادهای همدید؛ دو رژیم شارش های دریاسو 8 و خشکی سو 6 معین شدند. در نهایت مشخصه های اصلی نسیم دریا شامل میانگین تاخیر عبور نسیم دریا، سرعت و جهت باد در زمان شروع، میانگین مدت نسیم دریا، گسترش رو به خشکی نسیم دریا آزمون شدند. نتایج نشان دادند که در مقایسه با شارش های همدید خشکی سو، شارش های دریاسو، شروع و خاتمه نسیم دریا را به داخل خشکی به تاخیر میاندازند و مانع از نفوذ بیشتر نسیم دریا به داخل خشکی میشوند. در مقابل شارش های خشکی سو سبب تقویت نفوذ خشکی سوی نسیم دریا میگردند. به طور کلی، قدرت شارش های همدید، نقش مهمی بر روی گسترش و نفوذ نسیم دریا در نوار جنوبی سواحل دریای خزر بازی میکند و مدلسازی عددی نیز این موضوع را تایید میکند. نتایج پژوهش همچنین نشان داد، زمانیکه شارش های همدید، مخالف نسیم دریا می وزند، اثر بخشی و قدرت نسیم دریا قویا به تغییر پذیری روزانه گرادیان فشار همدید و گرادیان دمای بین سطح خشکی و آب وابسته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
121 -140
لینک کوتاه:
magiran.com/p1575656 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.