اثربخشی مشاوره گروهی شناختی-رفتاری بر خودپنداره و افسردگی زنان مبتلا به سرطان سینه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

علاوه بر اثرات جسمی درمان های سرطان، افراد با پاره ای از مشکلات دیگر مثل عواقب روان شناختی، نگرانی دائمی در مورد عود سرطان و کژکاری جنسی مواجه می شوند، لذا پژوهش حاضر با هدف تاثیر مشاوره گروهی شناختی_رفتاری بر خودپنداره و افسردگی زنان مبتلا به سرطان سینه صورت گرفت.

روش بررسی

جامعه آماری این پژوهش زنان مبتلا به سرطان سینه شهر شیراز در سال 1392 بودند. روش نمونه گیری در دسترس و حجم نمونه شامل 30 نفر بود. اعضا به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه قرار داده شدند. طرح تحقیق به صورت پیش آزمون پس آزمون و آزمون پی گیری یک ماهه با دو گروه آزمایش و کنترل و ابزار مورد استفاده پرسش نامه خودپنداره راجرز و افسردگی بک بود. مشاوره گروهی به مدت ده جلسه برای گروه آزمایش برگزار شد. سپس از هر دو گروه پس آزمون و بعد از گذشت یک ماه از دو گروه آزمون پی گیری گرفته شد.

یافته ها

با کنترل پیش آزمون بین زنان مبتلا به سرطان سینه گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ خودپنداره و افسردگی تفاوت معناداری مشاهده می شود. این نتایج تا مرحله پی گیری حفظ شد.

نتیجه گیری

مشاوره گروهی شناختی رفتاری با دارا بودن آموزش هایی چون به چالش گیری افکار غیر منطقی و جایگزینی آنها با افکار منطقی موجب بهبود خودپنداره و کاهش افسردگی زنان مبتلا به سرطان سینه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
333 تا 345
لینک کوتاه:
magiran.com/p1577436 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!