بررسی توانایی گونه L. Capparis spinosa در کنترل علف های هرز در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای

چکیده:
یکی از روش های کاهش مصرف علف کش ها، بهره گیری از ویژگی علف کشی برخی گونه های گیاهی است. گیاهان خودرو و دارویی موجود در مناطق خشک در مقایسه با دیگر گیاهان دارای ترکیب های شیمیایی بیشتری هستند و امکان وجود ویژگی علف کشی در آن ها محتمل تر است. بنابراین برای برای بررسی ویژگی علف کشی گونه ی کور (Capparis spinosa L.) بر روی علف هرز پنیرک (Malva parviflora L.) در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل های مورد بررسی شامل نوع اندام گیاهی مورد استفاده با دو سطح (ریشه و اندام های هوایی) و مقدار ماده گیاهی در چهار سطح (عصاره آبی با غلظت 0، 6/0، 9/0، 25/1 برای محیط آزمایشگاه و مقدار 0، 4، 8، 12 گرم پودر گیاه در هزار گرم خاک برای محیط گلخانه) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که در شرایط آزمایشگاه با افزایش غلظت عصاره ریشه و اندام هوایی کور از 0 به 25/1 درصد، میانگین زمان لازم برای جوانه زنی به ترتیب از 1 روز به 4/1 و 2/2 روز افزایش یافت. در غلظت 25/1 درصد عصاره درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و همچنین وزن خشک ریشه چه و ساقه چه نسبت به شاهد به ترتیب 87، 90، 91، 83 و 73 درصد کاهش یافتند. همچنین در محیط گلخانه تاثیر مقدار پودر اضافه شده به خاک روی صفت های اندازه گیری شده معنی دار بود. در خاک تیمار شده با 12 گرم پودر، طول گیاهچه پنیرک در هفته دوم رشد نسبت به شاهد 47 درصد کاهش یافت. به طور کلی نتایج این پژوهش بیان گر این است که این امکان وجود دارد که از ویژگی علف کشی گیاه گور برای مبارزه با علف های هرز بهره گیری کرد و مقدار مصرف سم را کاهش داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1579925 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!