اثر تنش کادمیوم بر فلورسانس کلروفیل، محتوی رنگدانه های کلروفیلی و پرولین برگ نهال های داغداغان (Celtis caucasica L.) و اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.)

چکیده:
کادمیوم که بوسیله فعالیت های شهری، صنعتی و کشاورزی تولید می شود در گیاهان تنش ایجاد می نماید و فعالیت فیزیولوژیکشان را متاثر می سازد. در این تحقیق تاثیر کادمیوم بر فلورسانس کلروفیل (Fv/Fm، Fo و Fm)، محتوی رنگدانه های کلروفیل (a و b) و پرولین داغداغان و اقاقیا بصورت محلول پاشی کادمیوم روی برگها، بررسی شد. نهال ها دو بار در فواصل پنج روزه با غلظت های (صفر، 250، 500، 1000 و 2000 میلی گرم در لیتر) تیمار شدند. فلورسانس کلروفیل بعد از اولین محلول پاشی ده روز بصورت یک روز در میان اندازه گیری شد. در پایان ده روز نمونه برداری از برگ نهال ها جهت اندازه گیری کلروفیل و پرولین انجام شد. نتایج نشان داد که فلورسانس کلروفیل دو گونه در غلظت های بالای کادمیوم (1000 و 2000 میلی گرم بر لیتر) به میزان کمی تحت تاثیر قرار گرفت و Fv/Fm هر دو گونه کاهش یافت. کلروفیل a در اقاقیا در غلظت-های 1000 و 2000 میلی گرم بر لیتر کادمیوم افزایش یافت و در داغداغان تفاوت معنی داری دیده نشد. کلروفیل b تحت تاثیر کادمیوم در هیچ یک از گونه ها تفاوت معنی داری را نشان نداد. پرولین داغداغان در غلظت های 250، 500، 1000 و 2000 میلی گرم بر لیتر افزایش یافت و در اقاقیا تغییری دیده نشد. این نتایج نشان می دهد که کادمیوم، فتوسنتز این دو گونه را به میزان کمی تحت تاثیر قرار داد بطوریکه فتوسیستم II و رنگدانه های کلروفیل آسیب جدی ندیدند. پیشنهاد می شود در مطالعات آینده سایر ابزارهای فیزیولوژیک برای نشان دادن تنش فلزات سنگین در گیاهان و انتخاب آنها برای کاشت در مناطق آلوده شهری مدنظر قرار بگیرند.
زبان:
فارسی
صفحات:
746 -758
لینک کوتاه:
magiran.com/p1581438 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!