کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی جهت پیش‬ بینی وابستگی به نیکوتین در زنان بوشهری مصرف کننده قلیان سال 94-1393

چکیده:
زمینه و هدف
مصرف قلیان در زنان با افزایش بیماری هایی ازجمله بیماری های مزمن و غیرواگیر مرتبط است. از آنجایی که مصرف قلیان تحت تاثیر باورها و عوامل فردی است، لذا مطالعه حاضر با هدف سنجش سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی جهت پیش بینی وابستگی به نیکوتین در زنان قلیانی شهر بوشهر در سال 94-1393 انجام شد.
روش کار
پژوهش حاضر مطالعه ای مقطعی بود که در آن 302 زن مصرف کننده قلیان با استفاده از نمونه گیری دردسترس مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته با 3 بخش شامل سوالات دموگرافیک، سوالات مربوط به سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی در زمینه مصرف قلیان و سوالات مربوط به وابستگی به نیکوتین بود. پس از تکمیل پرسشنامه ها، اطلاعات توسط SPSS-20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
میانگین سنی شرکت کنندگان در این مطالعه 26/12±6/43 سال بود. اکثر نمونه ها بومی (1/80٪) و متاهل (8/73٪) بوده و تحصیلات اکثر نمونه ها زیر دیپلم (22/44٪) و سابقه خانوادگی مصرف قلیان (5/75٪) داشتند. نتایج مطالعه نشان داد که سازه فواید درک شده (027/0=p و 146/0-=r)، موانع درک شده (009/0=p و 171/0 =r) و خودکارآمدی (004/0=p و 186/0-=r) با وابستگی به نیکوتین رابطه معنا داری داشتند. بر اساس مدل رگرسیون خطی چندگانه موانع درک شده (019/0 =p و 303/0 =B)، خودکارآمدی (013/0 =p و 095/0- =B) و سطح تحصیلات (001/0=p) پیشگویی کننده وابستگی به نیکوتین بودند (ضریب تبیین= 14%).
نتیجه گیری
مطالعه حاضر نشان داد که موانع درک شده و خودکارآمدی از پیشگویی کننده های وابستگی به نیکوتین بودند. لذا در برنامه ریزی محتوای آموزشی، کاهش موانع و تقویت خودکارآمدی زنان با محوریت مهارت های نه گفتن، تقویت اعتماد به نفس و حفظ خود باوری مهم می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
425 -434
لینک کوتاه:
magiran.com/p1585350 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.