تاثیر خاکپوش های پلی اتیلنی در کاهش عوامل ویروسی مولد موزاییک در کدوئیان

چکیده:
خاکپوش های پلی اتیلنی طی سالیان اخیر برای کشت های سبزی و صیفی و با اهداف مختلفی توسعه یافته است. به منظور بررسی اثر خاکپوش های رنگی بر دور نمودن شته های ناقل، سرعت رشد بوته ها و کاهش آلودگی های ویروسی در محصول طالبی، این تحقیق طی سه سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوتر آباد اصفهان اجرا گردید. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و با شش تیمار شامل خاکپوش های مشکی با نوار آلومینیومی، آلومینیومی، شفاف، قرمز، مشکی و بدون خاکپوش (شاهد) بود. تراکم جمعیت شته های ناقل توسط تله های تشتکی زردرنگ حاوی آب به طور هفتگی بررسی و جمعیت آن ها در هر تیمار ثبت گردید. سرعت رشد بوته ها و درصد آلودگی بوته ها به ویروس های شایع منطقه شامل موزاییک خیار (CMV)، موزاییک هندوانه (WMV-2) و موزاییک زرد کدو ) (ZYMV در هر تیمار تا مرحله گل و میوه دهی تعیین شد. نتایج نشان داد که خاکپوش های آلومینیومی و مشکی با نوار آلومینیومی، در دور کردن شته ها بسیار موثر و اختلاف معنی داری با سایر خاکپوش ها داشتند. ازنظر درصد آلودگی به مجموع ویروس هاتیمارها در سه گروه قرار گرفتند. گروه اول شامل خاکپوش مشکی با نوار آلومینیومی و خاکپوش آلومینیومی با کمترین آلودگی (به ترتیب 22/12 و 69/10)، گروه دوم شامل خاکپوش های شفاف، قرمز و مشکی (به ترتیب 17/24، 54/24 و 43/28) و گروه سوم شامل تیمار شاهد با حداکثر آلودگی (82/38) بود. برای CMV، WMV-2و ZYMVحداکثر درصد آلودگی در تیمار شاهد (به ترتیب 28/11، 54/20 و 42/22) و حداقل درصد آلودگی در تیمار خاکپوش مشکی با نوار آلومینیومی (به ترتیب 00/7، 01/7 و 77/7) بود. حداکثر میانگین سه ساله تراکم جمعیت شته های ناقل مربوط به تیمار شاهد (42/522) و حداقل آن مربوط به خاکپوش مشکی با نوار آلومینیومی (92/141) بود. بوته ها در تیمارهای دارای خاکپوش نسبت به تیمار شاهد بدون خاکپوش7 روز زودتر به 50 درصد سبز شدن و 10 روز زودتر به مرحله گلدهی رسیدند. بدین ترتیب مشخص شد که علاوه بر اثر بازتاب نور خورشید در دور کردن شته های ناقل، افزایش سرعت رشد بوته ها نیز در کاهش آلودگی های ویروسی نقش داشته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1590728 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!