بررسی ابعاد حسابرسی اخلاقی در پرستاران بخش های مراقبت ویژه

پیام:
چکیده:
مقدمه
امروزه پرستاران خصوصا در بخش های مراقبت ویژه با چالش های اخلاقی متفاوتی روبرو می شوند. اگر این شرایط حل نشود، منجر به پیامدهای جدی برای پرستاران، بیماران و سیستم های بهداشتی خواهد شد. در روند این چالش ها پدیده حسابرسی اخلاقی می تواند نقش مرکزی را در ثبات ارزشهای شخصی پرستاران ایفا نماید. لذا این پژوهش با هدف بررسی پدیده حسابرسی اخلاقی در پرستاران صورت گرفته است.
روش کار
مطالعه حاضر پژوهش، مقطعی- تحلیلی است که بروی 211 نفر از پرستاران بخش های مراقبت ویژه در استان خراسان جنوبی در سال 1394 صوت گرفت. پرستاران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها توسط پرسشنامه پژوهشگر ساخته 36 سوالی با روایی 82/0 و پایایی85/0 جمع آوری و توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های آماری توصیفی(میانگین ، انحراف معیار، فراوانی...) و تحلیلی (تی تست، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
نتایج نشان می دهد که میانگین نمره حسابرسی اخلاقی در پرستاران 5/0±27/3 بوده است. بین میانگین حسابرسی اخلاقی با سن و تعداد سال های خدمت رابطه مثبت و معنی داری بدست آمد (05/0>P).
نتیجه گیری
نتایج حاکی از آن است که افراد با تجربه تر در محیط کاری با موفقیت بیشتری مراحل حسابرسی اخلاقی را سپری کرده و شاید بتوانند نقش حمایتی نسبت به سایر افراد تیم درمانی خصوصا افراد کم تجربه داشته باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1601021 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!