فهرست مطالب

فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری
سال دوازدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • لیلی مصلی نژاد صفحات 1-2

  استفاده از فناوری هوش مصنوعی در علوم پزشکی، با انواع مختلف و عملکرد متفاوت دیده می شود. در سال های اخیر، فناوری های رایانه ای به طور گسترده در حوزه سلامت و پزشکی، به کار گرفته شده اند. یکی از فناوری هایی که می تواند در این زمینه مفید باشد، چت بات ها و چت ربات ها هستند. چت بات ها و چت ربات ها، سیستم هایی هستند که با استفاده از هوش مصنوعی و نرم افزارهای پیشرفته، قادر به پاسخگویی به سوالات و نیازهای کاربران می باشند. این سیستم ها، در بسیاری از حوزه های سلامت، مورد استفاده قرار گرفته اند [2و1]. در این مقاله، محقق، به بررسی وسعت به کارگیری این تکنولوژی در پزشکی، علوم سلامت و تاثیرات آن در این حوزه پرداخته و مورد ارزیابی قرار داده است. .

  کلیدواژگان: هوش مصنوعی، سیتم چت هوشمند، علوم پزشکی، ببلیوگرافی
 • فرشته عراقیان مجرد، طاهره یعقوبی صفحات 3-4

  سر دبیر محترم «الباقیات الصالحات» (شایسته های ماندگار)، که در فرهنگ و ادبیات فارسی، به صورت «باقیهات الصالحات» شناخته می شود، عبارتی است قرآنی و ناظر به اعمال خوب و شایسته انسان، که به رغم ناپایداری ثروت دنیا تا ابد برای صاحب آن پایدار می مانند. این واژه قرآنی، از دو کلمه «باقیات» از مصدر «بقاء»، به معنای ماندگاری و ابدیت و «صالحات» از مصدر «صلاح»، به معنای شایستگی و بایستگی، ترکیب یافته است. از دیدگاه قرآن مجید، ارتباط جدا نشدنی میان ایمان و عمل صالح وجود دارد و این دو لازم و ملزوم یکدیگر می باشند [1]. باقیات صالحات، واژه ای قرآنی است که به تداوم کارهای نیک برای انسان، تاکید دارد و مشتمل بر تمام کارهایی هستند که انسان در جهان انجام داده و در آخرت پاداش آن را دریافت می کند [2]. در زمینه ابعاد باقیات صالحات، از پیامبر اکرم (ص)، روایت شده است که علاوه بر خدمات مالی ماندگار در باقیات صالحات، علم و دانش گسترده شده از سوی فرد در جامعه، که سبب بهره مندی عموم مردم شده است، به عنوان باقیات صالحات فرد، محسوب می گردد [3]. وقتی در فرهنگ لغت های مختلف، واژه معلم را مورد جستجو واقع می گردد، خواه ناخواه تعریف، وظیفه، نقش و جایگاه معلم در این جمله خلاصه می شود: «فردی با معلومات نسبی، در مورد موضوع یا موضوعاتی خاص، که دانسته های خود را به فرد یا افراد دیگری که در اصطلاح شاگرد یا دانش آموز گفته می شود، منتقل می کند» [4]. تدریس، کار اصلی یک استاد است و به فعالیت های از پیش طراحی شده ای اطلاق می شود که با هدف ایجاد یادگیری میان دانشجو و استاد، به صورت کنش متقابل، انجام می گردد. استاد، از طریق ساختار و تولید عناصر بدیع و وجود می تواند، منجر به موفقیت یک دانشجو شود [5]. از آنجا که استاد با روح، روان و احساسات دانشجویان ارتباط دارد، چنانچه به درستی عمل نکند، خسارات جبران ناپذیری بر جای خواهد گذاشت [6]. ابن سینا معتقد بود که معلم در آموزش جوانان چیزی بیش از ارایه اطلاعات به آن ها می باشد؛ زیرا دانش آموزان، عادات، عقاید، ارزش های بسیار زیادی را از معلمان خود می آموزند. معلم باید استعداد و مهارت کافی را در آموزش بچه ها داشته باشد، کاملا متین و آرام و از سادگی بسیار به دور باشد؛ آن گونه که رفتار سبک نداشته و خیلی جدی و بی نشاط نباشد؛ بلکه معلم باید دلسوز، فهیم، با فضلیت، تمیز و شایسته باشد [7]. از آنجا که آموزش دانشجویان، جزء عمل صالح محسوب می شود و عمل صالح، هنگامی مورد پذیرش در درگاه الهی واقع می گردد، که از ایمان نشات گرفته باشد و ایمان، سرچشمه عمل صالح است؛ بنابراین پیشنهاد می شود در کمیته های جذب اساتید و اعضای هیات علمی، علاوه بر تاکید بیشتر بر دانش تخصصی و میزان تسلط آنان بر مباحث درسی، به شخصیت فردی و ایمان اساتید، توجه بیشتری گردد؛ همچنین پیشنهاد می شود، پژوهشی در مورد دیدگاه اساتید در زمینه مصادیق صالحات و باقیات، در حرفه معلمی انجام شود.

  کلیدواژگان: اموزش، دانشجویان، باقیات الصالحات
 • برنامه جامع مطالعه موردی درس اخلاق بر اساس مدل یادگیری ترکیبی و تاثیر ان بر شاخص های یادگیری فعال
  لیلی مصلی نژاد، عاطفه کرم زاده، لیلی بذرافکن صفحه 4
  زمینه و هدف

  در تربیت پزشکان باید علاوه بر آموزش پزشکی و مهارت های بالینی به رعایت عدالت، شان و حقوق انسانی نیز توجه ویژه شود. این امر هدف نهایی اخلاق پزشکی است.

  روش کار

  این پژوهش مداخله ای نیمه تجربی بر روی 70 نفر از دانشجویان پزشکی مقطع فیزیوپاتولوژی که واحد درس اخلاق پزشکی را اخذ کرده بودند انجام شد. ارزشیابی دانشجویان با ارزیابی تاثیر روش بر دانش، نگرش و مهارت استدلال اخلاقی دانشجویان همراه بود. همچنین تاثیر مداخله بر خود راهبری و خودتنظیمی مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های آمادگی خودراهبری گاگلیمینو (1978) و خودتنظیمی بوفارد (1995) بود که دانشجویان قبل و بعد از مداخله آن ها را پاسخ دادند. در ارزیابی دانشجویان از یک برنامه جامع شامل مشارکت در فوروم، تکالیف فردی در LMS، آزمون تیوری و آسکی و تکمیل پورتفولیو استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین خودراهبری دانشجویان بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله تفاوت معنی دار وجود داشت (005/0=p) اما خودتنظیمی دانشجویان علیرغم افزایش بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله معنی دار نبود (149/0=p). همچنین نمره کل درس اخلاق، نمره آزمون آسکی و نمره کتبی دانشجویان در گروه مداخله نسبت به گروه سنتی معنی دار بود (05/0>p)؛

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود ضمن توجه به رویکردهای آموزشی دانشجو محور مبتنی بر مطالعه موردها، بکار گیری آموزش های مکمل در قالب یادگیری ترکیبی در درس اخلاق پزشکی، می تواند تاثیر مناسبی بر ارتقای مهارت های یادگیری و عملکردی دانشجویان داشته باشد.

  کلیدواژگان: آسکی، آموزش پزشکی، اخلاق پزشکی، خودراهبری، خودتنظیمی، یادگیری فعال . یادگیری ترکیبی، مدل فلکس، مطالعه مبتنی بر موردها، حرفه ای گری
 • سمانه عبیری*، لهراسب طاهری، محمدصادق صنیع جهرمی، مهدی چگین، مرضیه حق بین، نیما فتاحی صفحات 5-11
  مقدمه

  آموزش پاسخگو یکی از جنبه های ضروری آموزش بالینی است که تضمین می کند دانشجویان به دانش و مهارت های لازم برای پاسخگویی به خواسته های سیستم مراقبت های بهداشتی مجهز هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت آموزش پاسخگو در گروه های آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1401 بر روی تمامی گروه های آموزش بالینی مراکز آموزشی-درمانی پیمانیه،  مطهری و سیدالشهداء دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام شد نمونه گیری به صورت سرشماری از تمامی اساتید گروه های بالینی انجام شد. پرسشنامه اموزش پاسخگو برای بررسی ارزیابی تحقق ملاک های مختلف آموزش پاسخگو مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss نسخه 21 و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی (میانگین، درصد و انحراف معیار) و استنباطی (تی تست، کای اسکویر و من ویتنی) در سطح معنی داری 05/0 P< صورت گرفت.

  یافته ها

  در مطالعه حاضر 24 مرد و 16 زن با میانگین سنی کل 91/9±92/44 سال شرکت داشتند. میانگین مدت زمان سابقه کار 37/8±42/11 سال بود. میانگین نمرات هر ارزیابی نسبتا پایین بوده و در محدوده 30 تا 26/39 از 100 امتیاز ممکن بوده است. میانگین تجمیعی کل شاخص ها نمرات برابر 43/35  درصد بود. آموزش مبتنی بر دستاورد  با 26/39 درصد و انحراف معیار 45/24 بالاترین میانگین امتیاز را داشت. نمرات تربیت و تامین نیروی انسانی کارآمد براساس توانمندی ها و نقش های مورد نیاز جامعه و نظام سلامت، پیش بینی نیاز جامعه، مدیریت پاسخگو و اثربخش (حاکمیت موسسه)، ساز و کار الزامی برای اعتباربخشی، اصول جهانی و مقتضیات محلی، همکاری و تعامل با نظام سلامت، ارتقای کیفیت، استانداردها و نقش جامعه در رتبه های بعدی قرار داشتند. مقایسه نمرات در مقیاس پیش بینی نیاز جامعه بین افراد مذکر و مونث نشان داد میانگین اختلاف بین گروه ها 97/11 درصد و اختلاف خطای استاندارد 78/5 بود که تفاوت معنی داری نشان داد (045/0=P). به این صورت که زنان نمرات ارزیابی بالاتری از مردان ارایه داده بودند.

  نتیجه گیری

  نمرات آموزش پاسخگو در دانشگاه علوم پزشکی جهرم مخصوصا در زمینه نقش جامعه در آموزش در سطح مناسبی قرار نداشت.

  کلیدواژگان: آموزش، آموزش بالینی، ارزشیابی، علوم پزشکی، نظام مراقبت های بهداشتی
 • دیدگاه اعضای هیئت علمی، دستیاران، کارآموزان و کارورزان گروه اطفال در خصوص گراند راندهای برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی جهرم
  احسان رحمانیان، نفیسه اسماعیل پور، اسماعیل رعیت دوست، نسیم اسماعیل پور، وحید مقرب، سارا متین، مسعود قانعی صفحه 5
  مقدمه

  آموزش بالینی از مقاطع حساس آموزش پزشکی است که در شکل دهی توانمندی های حرفه ای فراگیران نقش عمده ای دارد و فرصتی برای بکارگیری دانش نظری دانشجویان به صورت عملی را فراهم می کند. گراندراند، شکل ویژه ای از آموزش بالینی است که در طی آن اعضای هییت علمی، دستیاران، و دانشجویان بخش به بحث در مورد بیماران و اقدامات بالینی نادر، جالب، چالش برانگیز و یا پیچیده می پردازند.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی تحلیلی بر روی 113 نفر از اعضای هییت علمی، دستیاران، کارورزان و کارآموزان در بخش کودکان در سال 1402 انجام شد. . ابزار گردآوری اطلاعات در این مطالعه شامل دو پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه گراندراند می باشد.

  نتایج

  بین اعضای هییت علمی، دستیاران، کارورزان و کارآموزان گروه اطفال در خصوص در خصوص گراند راندهای برگزار شده (001/0=p) و حضور کارورز در گراندراند مفید و لازم تفاوت معنی دار وجود دارد (016/0=p). اکثریت اعضای هییت علمی، دستیاران، کارورزان و کارآموزان گروه اطفال، حضور دستیار تخصصی را در گران راند مناسب دانسته اند. اکثریت دانشجویان معتقد بودند که موارد شایع بیمار بایست برای معرف در جلسات گراند راند انتخاب شود؛ اما اکثریت رزیدنت ها (1/57%) و اعضای هییت علمی (100%) معتقد بودند که موارد نادر دارای اهمیت بیشتری است.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که با ارتقای جایگاه علمی دیدگاه افراد نسبت به برگزاری گراند راندهای اموزشی اجرا شده بهبود پیدا میکند. علاوه براین در ارتباط با نحوه برگزاری گراند راند و زمان و اهداف برگزاری گراندراند نیز تفاوت هایی بین اعضای هیات علمی با دانشجویان وحود داشت.

  کلیدواژگان: گراند راند، اطفال، دستیاران، کارآموزان، کارورزان، اعضای هیئت علمی
 • بررسی کیفیت برگزاری جلسات ژورنال کلاب از دیدگاه اساتید و دانشجویان مقطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
  معصومه پورمختاری، زهرا حقانی، ژیلا رحمانیان، سارا متین، محمدهادی پهلوان پور، سمانه عبیری صفحه 6
  مقدمه

  ژورنال کلاب جلسه آموزشی است که با حضور اساتید و دانشجویان برگزار میگردد و در طی آن به مرور محتوا و روش شناسی چند مقاله از مجلات معتبر پرداخته میشود.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی تمامی دانشجویان پزشکی مقطع بالینی (رزیدنت، اینترن، اکسترن، استیودنت) و اساتید بالینی شاغل در بیمارستان های آموزشی و درمانی شهرستان جهرم(پیمانیه، مطهری و سیدالشهدا) صورت گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در این مطالعه شامل دو پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت برگزاری ژورنال کلاب میباشد.

  نتایج

  میانگین نمره کلی دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم در خصوص کیفیت برگزاری جلسات ژورنال کلاب 39/2 ± 51/2 بوده است که پایین تر از سطح متوسط قرار داشته است. از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم در خصوص کیفیت برگزاری جلسات ژورنال کلاب، بالاترین نمره مربوط به گویه های "ارتقا تکنیک در سخنرانی" و"ارتقا درک از عناوینی که در کتب درسی خوانده شده است" بوده است. همچنین پایین ترین نمره مربوط به گویه های " ارتقا مهارت برای پاسخ سوالات و جمع بندی بحث در مورد سخنرانی" و " ارتقا درک از اصول آمار حیاتی و اپیدمولوژی" بوده است.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر میانگین نمره کلی دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم در خصوص کیفیت برگزاری جلسات ژورنال کلاب پایین تر از سطح متوسط قرار داشته است و در بین بخش های ژورنال کلاب مهارت های درک و نقد مقالات علمی دارای کمترین میانگین بوده است.

  کلیدواژگان: ژورنال کلاب، اساتید، دانشجویان، پزشکی، بالینی
 • مجید توکل*، هاجر تقی زاده، اطهر راسخ جهرمی، نیلوفر درخشان صفحات 12-21
  مقدمه

  حرفه گرایی پزشکی یک سیستم هنجاری است که مراقبت های بهداشتی را سازماندهی و ارایه می دهد. استانداردها و ارزش هایی که پزشکان خود را نسبت به آن متعهد می سازند؛ تضمین می کند که تمام متخصصان پزشکی مراقبت های با کیفیت را به بیماران خود ارایه می دهند. لذا این مطالعه با هدف بررسی دیدگاه بیماران مراجعه کننده به کلینیک های درمانی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در خصوص رعایت رفتار حرفه ای توسط پزشکان متخصص انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی می باشد. نمونه گیری در این مطالعه به صورت تصادفی انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه شامل دو پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه رعایت رفتار حرفه ای توسط پزشکان متخصص می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در این مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و استفاده از آزمون های اماری توصیفی (میانگین؛ درصد و انحراف معیار) و ازمون های اماری استنباطی (کای دو و تی تست) در سطح معنی داری P<0.05 صورت گرفت.

  نتایج

  از 295 نفر از بیماران مراجعه کننده 5/52% مرد و مابقی زن بودند. در بین گویه های پرسشنامه رعایت رفتار حرفه ای توسط پزشکان متخصص، بالاترین رضایت از گویه " پزشکان معالج با بیمار و خانواده ام با احترام رفتار می نمایند." بوده است. کمترین رضایت از گویه " پزشکان معالج من در صورت نارضایتی من از عملکرد سایر پزشکان و درخواست من از جهت پیگیری، قانونی من را راهنمایی می نمایند." بوده است. آزمون تی تست مستقل نشان داد که بین جنسیت و رعایت رفتار حرفه ای توسط پزشکان متخصص ارتباط وجود دارد (023/0=p). میران رضایت از رفتار حرفه ای پزشکان متخصص در زنان بالاتر از مردان بوده است. نتایج آزمون آنوا نشان داد که بین سن، تحصیلات، تاهل و رعایت رفتار حرفه ای توسط پزشکان متخصص ارتباط وجود ندارد (05/0<p).

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش بر لزوم آموزش و توانمندسازی متخصصین بالینی بر رفتار حرفه ای در زمینه هایی که نیازمند ارایه بازخوردهای تخصصی است، اشاره دارد؛ که می توان آن را در برنامه های آموزش مداوم مد نظر قرار داد.

  کلیدواژگان: رفتار حرفه ای، تعهد اخلاقی، پزشک، بیمار
 • محمد علی نژاد مقدم*، زهره اسکندری ثالث، نرگس خادم مقدم، سمانه صفری صفحات 22-30
  مقدمه
  آگاهی، نگرش و عملکرد متخصصان مراقبت های بهداشتی، از جمله دانشجویان در ارتباط با اهدای عضو، با توجه به اینکه می توانند، اطلاعات خود را با دوستان و خانواده ها به اشتراک بگذارند، نقش مهمی در ارتقای فرآیند اهدای اعضای بدن ایفا می کند. این پژوهش، با هدف تعیین تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان نسبت به پیوند اعضا، انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش نیمه تجربی، با طرح پیش آزمون و پس آزمون، بر روی 150 نفر از دانشجویان انجام شد. نمونه های مورد مطالعه به صورت تصادفی در دو گروه آزمون (75 نفر) و کنترل (75نفر)، قرار گرفتند. آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان قبل و یک ماه بعد از اجرای برنامه آموزش (3 جلسه 2 ساعته و آموزش با استفاده از سخنرانی، اسلاید و پمفلت)، بررسی شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه دموگرافیک، آگاهی، نگرش و عملکرد نسبت به پیوند اعضا، استفاده شده است. داده ها با نرم افزار  SPSS نسخه 18، آزمون های آماری کای اسکویر و تی مستقل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آماری در سطح کمتر از 05/. %، معنا دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  قبل از مداخله میانگین نمره آگاهی(p=0/7)، نگرش(p=0/4) و عملکرد(p=0/6) دانشجویان در دو گروه، اختلاف آماری معنا داری نداشت؛ اما پس از اجرای مداخله میانگین نمره آگاهی(05/.>p) و نگرش((05/.>p) دانشجویان در گروه آزمون، در مقایسه با گروه کنترل، اختلاف آماری معنا داری وجود داشت؛(05/.>p) این در حالی بود که در میانگین نمره عملکرد دانشجویان، تفاوت آماری معنا داری مشاهده نشد.(05/.<p)
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که آموزش، دانش افراد اهدای عضو و نگرش نسبت به آن را بهبود بخشیده است؛ اما با توجه به اینکه در میانگین نمره عملکرد گروه آزمون افزایشی مشاهده نشد، پیشنهاد می گردد تلاشی گسترده، در زمینه آموزش های سازمان یافته و همچنین ارزیابی مداوم، جهت اثربخشی محتوا در جهت بهبود عملکرد و افزایش اهدای عضو انجام گیرد.
  کلیدواژگان: دانش، نگرش، عملکرد، اهدای عضو
 • محمد مهدی رجبی* صفحات 31-45
  مقدمه
  اخلاق، یکی از حوزه های مهم، در حرفه پرستاری است. پیشرفت در این زمینه، مستلزم اجرای پژوهش های علمی می باشد، که سبب ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری و جلب رضایت مددجویان می شود. این پژوهش، با هدف بررسی روند تولیدات علمی، در حوزه اخلاق پرستاری، انجام شده است؛ چنان که از این طریق، پژوهشگران مبتدی با موضوعات علمی در این حیطه، آشنا گردند.
  روش کار
  این پژوهش، با استفاده از علم سنجی و ترسیم نقشه تحلیل کتاب سنجی، بر روی 2957 عدد از مدارک علمی منتشر شده، در پایگاه داده Web of Science ، در حیطه اخلاق پرستاری، انجام شد. جستجو بدون محدودیت زمانی و با استفاده از کلیدواژه های nursing و ethics ، در موضوع مقالات انجام شد.
  یافته ها
  بیشترین تعداد مدارک علمی مربوط به(2022)، با 297 مقاله بود. بیشتر مدارک علمی در این زمینه، به صورت مقاله پژوهشی اصلی، بوده است. کشور آمریکا، بیشترین تولیدات علمی را داشت. روند تحول واژه های کلیدی مدارک علمی، نشان می دهد که موضوع پژوهش ها در ابتدا، بر شناسایی ماهیت اخلاق پرستاری، تاکید داشت؛ سپس به سمت ارزیابی پرستاران، از نظر اخلاق پرستاری و راه های ارتقای آن تحول یافت. در حال حاضر، مطالعات با استفاده از اخلاق پرستاری در عمل و مشکلات آن متمرکز هستند.
  نتیجه گیری
  مسیر صعودی تولیدات علمی، در حوزه اخلاق پرستاری، در دو دهه اخیر نشان می دهد که این حیطه، مورد استقبال پژوهشگران است. شناسایی چالش های اخلاقی جدید و ارایه راهکار برای آن ها، از موضوعات پرتکرار در سال های اخیر می باشد که پیشنهاد می شود، محققان به پژوهش درباره آن ها بپردازند.
  کلیدواژگان: پرستاری، اخلاق پرستاری، تحلیل کتابسنجی، علم سنجی
 • سمیه سالاری*، علی اکبر امین بیدختی، مرتضی کرمی صفحات 46-54
  مقدمه
  چالش های آموزشی دوره دستیاری می تواند، اثرات نامطلوبی در حرفه آینده پزشکی و به تبع آن در سلامت افراد جامعه داشته باشد. بهبود کیفیت آموزش بالینی و توسعه محیط یادگیری، مستلزم بررسی مستمر وضعیت موجود، شناخت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف است که در این رابطه، دیدگاه دستیاران به عنوان عنصر آموزشی می تواند، به بهبود شرایط فعلی کمک کند؛ بنابراین پژوهش حاضر، در جهت بررسی چالش های برنامه آموزشی دستیاران رادیولوژی علوم پزشکی مشهد، انجام شد.
  روش کار
  این تحقیق از نوع کیفی  و با رویکرد تحلیل محتوا  بود. نمونه گیری به صورت هدفمند و با شرکت 17 نفر از دستیاران و اساتید رادیولوژی (1398-1399)، انجام شد. روش گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته، انجام گردید و مصاحبه ها تا حد اشباع ادامه یافت. جهت کدگذاری داده ها، از نرم افزار MAXQDA10 ، استفاده شد.
  یافته ها
  پس از پیاده سازی مصاحبه ها، 20 تم  فرعی و 6 تم  اصلی، شامل: 1- چالش های آموزشی (توجه ناکافی به راهبردهای کارآمد آموزشی، تعداد محدود کلاس تیوری، استفاده از روش های سنتی در تدریس، عدم مهارت بعضی اساتید در انتقال مهارت های بالینی، نبود اساتید متخصص برای برخی مهارت ها)؛ 2- چالش های اخلاق حرفه ای (نبود آموزش کافی در مبحث اخلاق حرفه ای و ارتباط با بیمار، در دسترس نبودن اساتید بالینی، ضعیف بودن تعامل استاد با دستیار)؛ 3- چالش های ساختاری (حجم زیاد محتوا و منابع، عدم تناسب تعداد استاد به دستیار، پذیرش تعداد زیاد دستیار)؛ 4- چالش های مربوط به ارزشیابی شایستگی ها (انجام ارزیابی بدون معیار مشخص و با توجه به ذهنیت، عدم توجه به توانایی تصمیم گیری و استدلال بالینی، عدم آگاهی دستیار از نقاط ضعف و قوت خود)؛ 5- چالش های اجرایی (جدا نبودن آموزش از درمان، عدم آموزش برخی از پروسیجرهای تخصصی،  نبود برنامه مدون آموزش توانمندی های عمومی، تخصصی و اخلاق حرفه ای، عدم برنامه ریزی آموزش مناسب با نیاز دستیاران)؛ 6- چالش های محیطی (کمبود امکانات و تجهیزات تخصصی، عدم طراحی برنامه محیط آموزشی)، استخراج شد.
  نتیجه گیری
  چالش های بیان شده توسط دستیاران، بر لزوم در نظر گرفتن راهکارها و بازنگری برنامه آموزشی متناسب با محیط یادگیری، در جهت ارتقای شایستگی های عمومی و تخصصی دستیاران رادیولوژی تاکید دارد.
  کلیدواژگان: برنامه آموزشی، دستیاران رادیولوژی، چالش، آموزش پزشکی
 • طیب شریعتی پور، نسرین الهی*، عبدالعلی شریعتی، محمد حسین حقیقی زاده صفحات 55-61
  مقدمه
  معنویت، یکی از روش های چهارگانه مراقبت کلی نگر و از ابعاد کیفیت زندگی می باشد. لازم است که پرستاران، جهت پاسخگویی به نیازهای معنوی بیماران، از کیفیت زندگی کاری مطلوبی برخوردار باشند. هدف این پژوهش، تعیین ارتباط میان صلاحیت مراقبت معنوی و کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل، در بخش های سرطان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، است.
  روش کار
  تحقیق حاضر، توصیفی- مقطعی و از نوع همبستگی است که شامل 100 نفر از پرستاران شاغل، در بیمارستان های شفا و بقایی 2 در اهواز (1397)، به روش در دسترس بودن انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها، از مقیاس صلاحیت مراقبت معنوی و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری پرستاران، که روایی و پایایی آن ها تایید شده بود، استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون های مجذور کای، ضریب همبستگی پیرسون، به وسیله نرم افزار SPSS نسخه20 ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنادار در این پژوهش،0/05 در نظر گرفته شد.  
  یافته ها
  کیفیت زندگی کاری(13/03±67/10) و صلاحیت مراقبت معنوی (14/16 ± 65/23)  در حد متوسط بود. بر اساس ضریب همبستگی پیرسون، میان نمره کیفیت زندگی کاری، با صلاحیت مراقبت معنوی پرستاران، همبستگی مثبت و معنادار مشاهده شد.(r=0/41 , P=0/01) 
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه شایستگی در مراقبت معنوی، یکی از عوامل مرتبط و تاثیرگذار بر کیفیت زندگی کاری پرستاران، در بخش های انکولوژی می باشد؛ بنابراین ضرورت گنجاندن این مقوله، در برنامه های آموزش عملی - تیوری مراقبت معنوی، به منظور توانمندسازی پرستاران، جهت ارتقای کیفیت زندگی کاری آن ها به ویژه برای بیماران مبتلا به سرطان، امری ضروری است.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری پرستاران، صلاحیت مراقبت معنوی، سرطان
|
 • Comprehensive case study program of ethics lesson based on the blended learning model and its effect on active learning indicators
  leili mosalanejad Page 4
 • MohammadSadegh Sanie Jahromi, Lohrasb Taheri, Marzieh Haghbeen, Mehdi Chegin, Nima Fatahi, Samaneh Abiri Pages 5-11
  Introduction

  Responsive education is an essential aspect of clinical education that ensures students are equipped with the necessary knowledge and skills to meet the demands of the healthcare system. The present study was conducted with the aim of investigating the state of responsive education in the clinical education departments of Jahrom University of Medical Sciences. Methods & Materials: This cross-sectional descriptive study was conducted in 1401 on all the clinical training groups of Peymaniyeh, Motahari and Seyed al-Shohada medical centers of Jahrom University of Medical Sciences. The sampling was done by census of all the professors of the clinical groups Responsive training questionnaire was used to evaluate the realization of different criteria of responsive training. Data analysis was done using spss software version 21 and using descriptive (mean, percentage and standard deviation) and inferential (t-test, chi-square and Mann-Whitney) statistical tests at a significance level of P<0.05.

  Results

  24 men and 16 women participated in the present study with an average age of 44.92±9.91 years. The average length of work experience was 11.42±8.37 years. The average scores of each evaluation were relatively low and ranged from 30 to 26.39 out of 100 possible points. The cumulative average score of all indicators was 35.43%. Achievement-based education had the highest average score with 39.26% and 24.45 standard deviation. Grades for training and providing efficient human resources based on the capabilities and roles required by society and the health system, anticipating society's needs, responsive and effective management (governance of the institution), the mechanism required for accreditation, global principles and local requirements, cooperation and interaction With the health system, quality improvement, standards and the role of society were in the next ranks. The comparison of the scores on the community needs prediction scale between male and female individuals showed that the average difference between the groups was 11.97% and the standard error difference was 5.78, which showed a significant difference (P=0.045). In this way, women gave higher evaluation scores than men.

  Conclusion

  The educational scores of respondents in Jahrom University of Medical Sciences were not at the appropriate level, especially in the field of the role of society in education

  Keywords: Education, Clinical education, Evaluation, Medical sciences, Health care system
 • Comparison of the views of faculty members, assistants, interns and stagers of the Pediatrics Department of Jahrom University of Medical Sciences regarding the grand rounds held
  Page 5
 • Investigating the quality of journal club meetings from the point of view of professors and clinical students of Jahrom University of Medical Sciences
  Page 6
 • Hajar Taghizadeh, Athar Rasekh Jahromi, Nilofar Derakhshan, Majid Tavakol Pages 12-21
  Introduction

  Medical professionalism is a normative system that organizes and provides health care. The standards and values that doctors commit themselves to; it ensures that all medical professionals provide quality care to their patients. Therefore, this study was conducted with the aim of investigating the views of patients referring to the treatment clinics of Jahrom University of Medical Sciences regarding the observance of professional behavior by specialist Physicians.

  Methods & Materials

  This is a cross-sectional descriptive study. Sampling in this study was done randomly from all patients referred to Imam Reza Clinic of Peymaniyeh Hospital and Honari Clinic of Motahari Hospital of Jahrom city in 2023. The data collection tool in this study includes two demographic information questionnaires and a professional behavior questionnaire by specialist physisians. Demographic information questionnaire which includes information such as: age of patients, gender of patients, level of education and marital status). Data analysis in this study using SPSS software version 21 and using descriptive statistical tests (mean, percentage and standard deviation) and inferential statistical tests (chi-square and t-test) at a significance level of P<0.05.

  Results

  Out of 295 patients, 52.5% were male and the rest were female. Among the items in the questionnaire regarding professional behavior by specialist physisians, the highest satisfaction is from the item "The treating doctors treat my patient and family with respect." Also, the least have been satisfied with the item "My treating doctors guide me legally in case of my dissatisfaction with the performance of other doctors and my request for follow-up." The independent t-test showed that there is a relationship between gender and compliance with professional behavior by specialist physisians (P=0.023). The level of satisfaction with the professional behavior of specialist physisians is higher in women than in men. But the results of ANOVA test showed that there is no relationship between age, education, marriage and compliance with professional behavior by specialist physisians (P<0.05).

  Conclusion

  This study showed that it is possible to consider the patients' point of view as the main pillar of the treatment system in evaluating the professional behavior of specialist Physicians. Of course, more studies are needed to determine all its dimensions and to put the evaluation results of this tool in planning and policy making. Also, the findings of this research point to the necessity of training and empowering clinical experts on professional behavior in fields that require providing expert feedback; which can be considered in continuous education programs.

  Keywords: Professional Behavior, Physician, Patient
 • Mohammad Moqaddam *, Zohre Eskandari Sales, Narges Kadem Moghadam, Samaneh Safari Pages 22-30
  Introduction
  The knowledge, attitude and performance of healthcare specialists, including students, concerning organ donation play an important role in promoting organ donation because they can share their information with their friends and families. This research intended to determine the effect of education on knowledge, attitude and performance of students towards organ transplantation. 
  Materials and Methods
  This semi-experimental research was conducted on 150 students with a pre-test and post-test design. The studied samples were randomly divided into two test groups (75 people) and control (75 people).The participants’ knowledge, attitude and performance of students were investigated before and one month after the educational program that consisted of three 2-hour sessions of lecture, PowerPoint slides, and pamphlets as educational tools. A questionnaire containing items on demographic information, knowledge, attitude, and performance regarding organ transplantation was used for date collection purposes. The data were analyzed in SPSS 18 using chi-square and independent t-tests. The p-values less than 0.05% were considered significant.
  Results
  Before the intervention, there were no significant differences in mean scores for knowledge (p=0.7), attitude (p=0.4), and performance (p=0.6) toward organ transplantation between the two groups. However, after the intervention, there were significant differences between the two groups in the mean scores for knowledge (p-value <0.05) and attitude (p-value <0.05) whereas no significant differences were observed between them in the mean score for performancee regarding organ transplantation (p-value>0.05).  
  Conclusion
  The findings revealed that the educational program improved the students' knowledge of organ donation as well as their attitude towards it. However, because there was no increase in the mean score for performance of the test group, it is recommended that a concerted effort be made to provide organized educational programs while also continuously assessing the efficacy of the content of these programs in order to improve performance toward organ transplantation and increase organ donation.
 • Pages 31-45
  Introduction
  Ethics is one of the most important fields in the nursing profession. Progress in this field requires the implementation of scientific research, which will improve the quality of nursing care and satisfy clients. This study aims to investigate the trend of scientific productions in the field of nursing ethics so that novice researchers can become acquainted with scientific topics in this field.
  Materials and Methods
  This study was conducted using scientometrics and bibliometric analysis map drawing on 2957 scientific documents published in the Web of Science database in the field of nursing ethics. The search was conducted without a time limit using the keywords ‘nursing’ and ‘ethics’ in the subject of the articles.
  Results
  The highest number of scientific documents was in 2022 with 297 articles. Most of the scientific papers in this field were in the form of original research papers. The United States had the most scientific productions. The evolution process of the keywords of scientific documents shows that the subject of the research was initially emphasized on the identification of the nature of nursing ethics. Then it evolved toward the evaluation of nurses in terms of nursing ethics and ways to improve it. Currently, studies are focused on the use of nursing ethics in practice and its problems.
  Conclusion
  The upward trend of scientific productions in the field of nursing ethics over the last two decades indicates that this field is welcomed by researchers. Identifying new ethical challenges and providing solutions for them are frequent topics in recent years that researchers are encouraged to investigate.
 • Somayeh Salary *, Aliakbar Aminbeidokhti, Morteza Karami Pages 46-54
 • Tayeb Shariatipour, Nasrin Elahi *, Abdolali Shariati, Mohammad Hosein Haghighizadeh Pages 55-61
  Introduction
  Spirituality is one of the four methods of holistic care and one of the dimensions of quality of life. Therefore, it is necessary for nurses to have a desirable quality of work life to respond the spiritual needs of patients. The purpose of this research is to determine the relationship between spiritual care competence and the quality of work life of nurses working in cancer departments of hospitals affiliated to Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz.
  Materials and Methods
  The present research is a descriptive-cross-sectional and correlational type study, which includes 100 nurses working in Shafa and Baqaei2 hospitals in Ahvaz (2017) selected by the availability method.. In order to collect data, the Spiritual Care Competency Scale and the Nurses' Quality of Work life Questionnaire were used, whose validity and reliability were confirmed. The data were analyzed using chi-square tests, Pearson's correlation coefficient, using SPSS version 20. The significance level in this study was considered 0.05.
  Results
  The quality of work life (67.10 13 13.03) and the spiritual care competence (65.23 14 14.16) were moderate. According to the Pearson correlation coefficient, a positive and significant correlation was observed between the quality of work life score and the spiritual care competence of nurses (P=0.01, r=0.41).
  Conclusion
  Considering that competency in spiritual care is one of the related and influencing factors on the quality of work life of nurses in oncology departments; Therefore, the necessity of including this category in practical training programs - theory of spiritual care, in order to empower nurses, to improve the quality of their work life, especially for cancer patients, is essential.
  Keywords: The Quality of Work Life of Nurses, Spiritual care competence, Cancer