حمایت ورزشی و تاثیر آن بر دلبستگی به برند و وفاداری مشتریان: مطالعه تیم والیبال کاله

چکیده:
هدف
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر حمایت ورزشی بر دلبستگی به برند و وفاداری مشتریان شرکت کاله است.
روش شناسی: این پژوهش علی و پیمایشی می باشد و جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه گیلان بودند که تعداد 525 دانشجو به روش تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند. از پرسشنامه استاندارد با 42 سوال برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. روایی صوری و محتوایی آن را اساتید مدیریت بازاریابی و کارشناسان حمایت ورزشی تایید کردند و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزار SPSS 19 (برای تمامی ابعاد بزرگ تر از 7/0) تایید شد. در پایان اطلاعات گردآوری شده با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
یافته ها
نتایج حاصل از تحلیل داده ها با کمک نرم افزار نشان دهنده این امر بود که حمایت ورزشی بر دلبستگی به برند و وفاداری مشتریان تاثیرگذار است، همچنین دلبستگی به برند نیز بر وفاداری مشتریان تاثیرگذار است.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج به دست آمده، حمایت ورزشی به عنوان یک ابزار توانمند بازاریابی برای شرکت ها عمل کرده و به آن ها در رسیدن به سود و کسب سهم بیشتر بازار یاری می رساند. همچنین حمایت ورزشی به عنوان انجام بخشی از مسئولیت اجتماعی شرکت، باعث تاثیر مضاعف بر وفاداری مشتریان و دلبستگی آنان به برند می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 84
لینک کوتاه:
magiran.com/p1608495 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!