فهرست مطالب

مدیریت و توسعه ورزش - سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 33، بهار 1402)

نشریه مدیریت و توسعه ورزش
سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 33، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ارائه مدلی برای تحلیل سیستم توسعه صنعت ورزش ایران
  سلمان صدیق*، مهرعلی همتی نژاد، شهرام شفیعی، محمدحسن قلی زاده صفحات 1-22
  هدف

  هدف از این پژوهش ارایه مدلی برای تحلیل سیستم توسعه صنعت ورزش ایران بود.

  روش شناسی: 

  روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه افراد صاحب نظر در زمینه مدیریت و توسعه صنعت ورزش بود (مدیران، اساتید، صاحبان کسب وکار و متخصصان بازار ورزش). نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برای نرم افزار اسمارت پی ال اس برآورد شد و با روش قضاوتی نمونه گیری گردید (234 نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته و مستخرج از فاز کیفی بود. روایی محتوایی ابزار توسط متخصصان (20 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و مدیران صنعت ورزش)، پایایی آن از روش آلفای کرونباخ (88/0) و روایی سازه آن از طریق مدلسازی (شاخص های برازش) ارزیابی و تایید شد.

  یافته ها

  براساس مدل متغیرهای تعیین کننده توسعه صنعت ورزش شامل پنج سطح محیط و اکوسیستم (محیط بین المللی و محیط ملی)، بازیگران و نقش ها (ارکان ورزش و نظام راهبری)، پشتیبانی و ساختار (منابع و فرایندها)، تعامل و مشارکت (سطوح مشارکت ورزش و حوزه های صنعت ورزش) و پیامد (کارکرد و پایداری) به ترتیب در توالی هم به سوی توسعه پایدار قرار دارند. نتایج نشان داد که همه ابعاد متغیرهای اصلی به صورت معنی داری تبیین کننده آن ها هستند و همه روابط ترسیم شده بین این متغیرها معنی دار است.

  نتیجه گیری

  براساس مدل، جریان توسعه صنعت ورزش برپایه حمایت محیط داخلی و خارجی، ایفای نقش ارکان ورزش، قابلیت مدیریت راهبردی، تامین منابع و کارآمدسازی فرایندها، رشد مشارکت در صنعت ورزش و توسعه حوزه ها صورت می گیرد تا به توسعه پایدار ورزش منجر شود.

  کلیدواژگان: بازار ورزش، اقتصاد ورزش، توسعه ورزش، الگوی توسعه
 • تاثیر آزادی بیان بر اثربخشی مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و جوانان
  صفورا نیک نهاد*، غلامرضا شعبانی بهار، حبیب هنری، جواد شهلایی صفحه 2
  هدف

  پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر آزادی بیان بر اثربخشی مدیریت راهبردی با نقش میانجی قلدری سازمانی در وزارت ورزش و جوانان انجام گرفته است.

  روش شناسی: 

  روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) بوده و از منظر روش گرد آوری داده ها توصیفی است که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل همه کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان بود (800=N) و با استفاده از جدول مورگان، حداقل حجم نمونه 260 نفر تعیین شده و نمونه گیری به روش نمونه گیری طبقه ای انجام گرفت. ابزار اندازه گیری این پژوهش شامل سه پرسشنامه اثربخشی مدیریت راهبردی نیک نژاد (1394) و پرسشنامه آزادی بیان امرالهی و بیوکی (1396) بود که بعد از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد که که در وزارت ورزش و جوانان متغیر اثربخشی مدیریت راهبردی به طور معناداری در وضعیت نامناسب و میانگین آزادی بیان به طور معناداری پایین تر از متوسط قرار دارد. همچنین، ارتباط مثبت و معناداری بین آزادی بیان و اثربخشی مدیریت راهبردی وجود دارد (01/0=Sig). در نهایت، نتیجه مدل معادلات ساختاری تحقیق نشان داد که اثر آزادی بیان بر اثربخشی مدیریت راهبردی مستقیم و معنادار است.

  نتیجه گیری

  برای دستیابی به سازمانی اثربخش و برنامه محور، توجه به عوامل مرتبط با منابع انسانی ضروری است که یکی از مهمترین این عوامل ایجاد بسترهای لازم برای آزادی بیان در سازمان است.

  کلیدواژگان: اثربخشی مدیریت راهبردی، آزادی بیان، وزارت ورزش و جوانان
 • تعامل ورزش های الکترونیک و بازاریابی ورزشی: مفاهیم نظری و کاربردهای پژوهشی
  زهرا عسگری گندمانی*، علیرضا الهی صفحه 3
  هدف

  هدف این مقاله بررسی مفاهیم نظری و کاربردهای ورزش های الکترونیک در بازاریابی ورزشی است.

  روش شناسی: 

  روش انجام پژوهش حاضر، مروری بر مطالعات انجام شده در حوزه ورزش های الکترونیک به منظور ارایه پیوستار کامل در مورد این حوزه تازه وارد به دنیای ورزش است.

  یافته ها

  با ورود اینترنت به دنیای امروزی، ورزش های الکترونیک یکی پس از دیگری پدیدار و تبدیل به جنبه ای مهم از مصرف ورزش در دنیای مجازی شد. تقاضای مصرف کنندگان برای ورزش های الکترونیک بخش قابل توجهی از صنایع مرتبط با ورزش و سرگرمی را به خود جلب کرده است. بالاخص دهه اخیر را می توان دهه رشد و شکوفایی فرصت های بالقوه تجاری در این حوزه دانست. مرور مقالات دهه اخیر نشان می دهد این حوزه حوزه ای بدیع و محبوب برای دانشگاهیان و پژوهشگران بازاریابی ورزشی بوده است.

  نتیجه گیری

  به دلیل محدود بودن پژوهش های موجود در این حوزه در داخل کشور، در این نوشتار سعی شده است ضمن ارایه تاریخچه و تعاریف، متغیرهای مهم و حوزه های مطالعاتی مختلف در حوزه بازاریابی ورزش های الکترونیک معرفی شوند. همچنین در پایان پیشنهاداتی پژوهشی به محققان علاقمند به حوزه بازاریابی ورزشی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: ورزش های الکترونیک، بازی های ویدئویی ورزشی، تبلیغات، اسپانسرینگ، نام تجاری
 • طراحی نقشه و جاری سازی استراتژی های توسعه مربیان فوتبال ایران با رویکرد BSC
  سمیه عمادی*، غلامرضا جباری صفحه 4
  هدف

  هدف این پژوهش، طراحی نقشه و جاری سازی استراتژی های توسعه مربیان فوتبال کشور با رویکرد BSC بود.

  روش شناسی: 

  روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. جمع آوری اطلاعات، به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کمی و کیفی) انجام شد. جامعه آماری تحقیق در بخش کمی، 55 نفر از مسیولان و کارشناسان واحد آموزش فدراسیون فوتبال و هیات ها و در بخش کیفی، 12 نفر از خبرگان آموزش مربیان فوتبال بودند. به دلیل محدودیت اعضا، جامعه آماری با نمونه برابر شد. پیش از این پژوهش، تعداد 9 استراتژی جهت توسعه مربیان فوتبال کشور، طراحی شده بود، استراتژی ها در فرم تعیین مناظر BSC درج گردید و به صورت پرسشنامه دراختیار نمونه کمی تحقیق قرار گرفت. بر اساس نظر اکثریت، مناظر تعیین شد در بخش کیفی از روش استقراء منطقی و شورای راهبری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که نظام توسعه مربیان فوتبال کشور، دارای چهار منظر رشد و یادگیری، فرایندهای داخلی، بهره وری و حرفه ای سازی ، 21 هدف استراتژیک، 36 سنجه و 54 اقدام و ابتکار می باشد.

  نتیجه گیری

  این نقشه، تسهیل گر اجرای استراتژی ها برای دستیابی به توسعه مربیگری فوتبال است و قابلیت تحقق اهداف بلند مدت توسعه مربیان را دارد.

  کلیدواژگان: استراتژی، فوتبال، مربیان
 • شناسایی ذهنیت خبرگان در خصوص فقدان حضور سرمایه گذاران خارجی در صنعت گردشگری ورزشی ایران
  سحر رحیمی، محمد حسین رضوی*، سعید تابش صفحات 30-31
  هدف

   هدف پژوهش حاضر شناسایی ذهنیت خبرگان در خصوص فقدان سرمایه گذاران خارجی در صنعت گردشگری ورزشی ایران است.

  روش شناسی: 

  با توجه به روش شناسی کیو، این پژوهش در زمره پارادایم های تفسیری- اثبات گرایانه است. با استفاده از پیشینه پژوهش و مصاحبه ‏های عمیق با 17 نفر از خبرگان گردشگری، گردشگری ورزشی، مدیریت ورزشی، بازاریابی ورزشی عبارات کیو، در 33 عبارت شناسایی شد. روایی صوری و محتوایی عبارات و نمودار کیو به وسیله خبرگان تایید شد.

  یافته ها

  با تحلیل عوامل کیو شش الگوی "عامل ریسک و خطر"، "عامل جذابیت"، "وجهه بین المللی"، "انحصار دولتی"،  "حمایتی و تشویقی" و "ابعاد شناختی" به عنوان مهم ترین الگوهای ذهنی فقدان جذب سرمایه گذاران خارجی در صنعت گردشگری ورزشی ایران از دیدگاه خبرگان شناسایی و اولویت بندی شدند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت که در جهت کسب سود برای سرمایه گذاران باید موانع پیش روی آن بر طرف شود زیرا سرمایه گذار خارجی با هدف کسب سود وارد صنعت گردشگری ورزشی می شود و در صورت سود سرمایه گذار خارجی و حمایت از آن، معامله ای برد برد شکل خواهد گرفت. در نهایت پیرامون برون رفت از این مسایل راهکارهایی پیشنهاد شد.

  کلیدواژگان: ایران، گردشگری ورزشی، سرمایه گذاران خارجی، الگوهای ذهنی، روش شناسی کیو
 • ارزش گذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های بسکتبال ایران با رویکرد آزمون انتخاب
  محمدعلی صاحبکاران*، مازیار کلاشی، سید محمدجواد رضوی، محمد قربانی صفحات 30-31
  هدف

  هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی مدل ارزش گذاری اقتصادی باشگاه بسکتبال ایران با رویکرد آزمون انتخاب بود.

  روش شناسی: 

  روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل چهار گروه اعضای هیات علمی، مدیران باشگاه، مربیان و کارشناسان و پیشکسوتان بسکتبال بودند. سپس از هر گروه به تناسب جمعیت موجود، نمونه مورد نظر به روش تقسیم متناسب انتخاب شد. لذا در این مطالعه 85 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که به ترتیب شامل 19 نفر عضو هیات علمی، 11 نفر مدیر باشگاه، 23 نفر مربی و 32 نفر کارشناس و پیشکسوت بسکتبال بودند. برای تجزیه و تحلیل آماری و نیز ارایه الگوی پیشنهادی دارایی های نامشهود باشگاه بسکتبال ایران از آزمون های انتخاب و لاجیت شرطی و نرم افزار STATA13 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج ارزش گذاری اقتصادی شش الگو را برای ارزش گذاری نمایان کرد که با توجه به نظر خبرگان و متخصصان و نیز مسیولین و مدیران باشگاه های لیگ برتر بسکتبال ایران، الگوی چهارم اقتصادی، بیشتر به واقعیت نزدیک تر بود که در آن بیشترین ارزش مربوط به تعداد هواداران یک باشگاه با شاخص تمایل به پذیرش2130673014 تومان= WTA و بیشترین شاخص تمایل به پرداخت اهدای پیراهن به هواداران با 1984774741 تومان WTP = است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش، به مسیولین ورزش و باشگاه های بسکتبال ایران پیشنهاد می شود برای ارزش گذاری باشگاه های بسکتبال خود از مدل اقتصادی پیشنهادی دارایی های غیربازاری باشگاه های بسکتبال ایران استفاده کنند.

  کلیدواژگان: آزمون انتخاب، ارزش گذاری اقتصادی، تمایل به پرداخت، تمایل به پذیرش، باشگاه های بسکتبال ایران
 • شناسایی و تحلیل کلان روندهای موثر بر شایستگی مدیران ورزشی با مدیریت کلاس جهانی در صنعت ورزش ایران با رویکرد آینده پژوهی
  سید محمدحسین رضوی، محسن طاهری دمنه، فروغ محمدی* صفحات 40-41
  هدف

   از مهم ترین گام های آینده پژوهی، شناسایی و تحلیل روندهای موثر بر آن است بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی کلان روندهای موثر بر آینده ی شایستگی مدیران ورزشی با مدیریت کلاس جهانی در صنعت ورزش ایران است.

  روش شناسی: 

  بنابراین پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و منابع معتبر و مصاحبه با 23 نفر از خبرگان، فهرستی از روندهای کلیدی موثر به دست آمد و با استفاده از روش دلفی، کلان روندها از 89 مورد به 37 مورد تقلیل یافتند. سپس با بهره گیری از روش تحلیل ساختاری، ماتریس تاثیر متقابل طراحی شد و با تشکیل پانلی شامل 11 نفر از خبرگان و اجماع نظرات آنان درباره تاثیرگذاری عوامل بر یکدیگر، داده ها وارد ماتریس شد. با تحلیل داده های برآمده از ماتریس با نرم افزار میک مک، میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هرکدام از عوامل ارزیابی شده است.

  یافته ها

     مشخص شد که روندهایی نظیر سرمایه گذاری در ورزش های قهرمانی، جهانی شدن ورزش، گسترش اقتدار سازمان های ورزشی در سیاست گذاری، افزایش نقش زنان در ورزش و رشد مدیریت منابع انسانی سبز، بیشترین تاثیرگذاری را بر آینده شایستگی مدیران ورزشی با مدیریت کلاس جهانی در صنعت ورزش دارند.

  نتیجه گیری

  ا توجه به ویژگی های مدیران ورزشی که باعث ایجاد توانایی بیشتر در برخورد با محیط متغیر می شود، مدیران ورزشی را در اداره سازمان های ورزشی با مدیریت کلاس جهانی یاری می دهد و زمینه ساز کسب مزیت رقابتی و حضور در بازارهای جهانی می گردد.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، شایستگی، مدیریت کلاس جهانی، تحلیل ساختاری
|
 • A model for analyzing the development of Iranian sports industry system
  Salman Sedigh *, Mehrali Hemati Nezhad, Shahram Shafiee, Mohammadhasan Gholizadeh Pages 1-22
  Objective

  The aim of this research was provide a model for analyzing the development of the Iranian sports industry system.

  Methodology

  The research method is descriptive-correlational. The statistical population included all experts in the field of sports industry management and development (managers, professors, business owners and sports market specialists). The statistical sample was estimated to be sufficient for smart pls software and were Sampling by Judgmental method (234 persons). The research tool was a questionnaire as researcher-made and excluded from the qualitative phase. Content validity of the tool by experts (20 sports management professors and sports industry managers), Reliability of Cronbach's alpha (0.88) and its construct validity through modeling (fitting indices) was evaluated and validated.Based on the variables modeling the development of the sport industry, including five levels of environment and ecosystem (international environment and national environment), actors and roles (elements of sport and governance), support and structure (resources and processes), interaction and participation (levels of participation). Sport and the areas of the sport industry) and consequence (function and sustainability) are in the sequence of sustainable development, respectively. The results showed that all dimensions of the main variables were significant and all relationships between these variables were significant.Based on the model, the development of the sports industry based on the support of the internal and external environment, playing the role of sports facilities, strategic management capabilities, resource supply and process efficiency, participation in the sports industry and development of the areas to lead to sustainable development of sport.

  Keywords: Sports Market, Sports economics, Sports Development, Developmental pattern
 • The Impact of Freedom of Expression on the Effectiveness of Strategic Management in the Ministry of Sports and Youth
  Safura Niknahad *, Gholamreza Shabani Bahar, Habib Honari, Javad Shahlaee Page 2
  Objective

  The present study aimed to investigate the effect of freedom of expression on the effectiveness of strategic management with the mediating role of organizational bullying in the Ministry of Sports and Youth.

  Methodology

  The research method is mixed (qualitative and quantitative) and from the perspective of data collection method is a descriptive that was done in the field. The statistical population of the study included all staff members of the Ministry of Sports and Youth (N = 800) and using Morgan table, the minimum sample size of 260 people was determined and sampling was done by stratified sampling. The measurement tools of this study included three questionnaires of effectiveness of strategic management Niknejad (2015) and questionnaire of freedom of expression Amrollahi and Buicki (2017) which were used after confirming the validity and reliability.

  Results

  The results showed that in the Ministry of Sports and Youth, the effectiveness of strategic management variable is significantly in poor condition and the average freedom of expression is significantly lower than average. Also, there is a positive and significant relationship between freedom of expression and the effectiveness of strategic management (Sig = 0.01).

  Conclusion

  In order to achieve an effective and program-oriented organization, it is necessary to pay attention to the factors related to human resources, one of the most important of which is to create the necessary conditions for freedom of expression in the organization.

  Keywords: Effectiveness of Strategic Management, freedom of expression, Ministry of Sports, Youth
 • The Interaction of Electronic sports and Sports Marketing: Theoretical Concepts and Research Applications
  Zahra Asgari Gandomani *, Alireza Elahi Page 3
  Objective

  The purpose of this article is to investigate the theoretical concepts and applications of e-sports in sports marketing.

  Methodology

  The method of this study is a review of studies conducted in the field of e-sports to provide a complete continuum about this new field in the world of sports.

  Findings

  With the advent of the Internet in today's world, e-sports emerged one after another and became an important aspect of sports consumption in the virtual world. Consumer demand for e-sports has attracted a significant portion of the sports and entertainment-related industries. Especially the last decade can be considered as the decade of growth and flourishing of potential business opportunities in this field. A review of articles from the last decade shows that this field has been a novel and popular field for academics and sports marketing researchers.

  Conclusion

  In this article, while presenting the history and definitions, important variables and different fields of study in the field of e-sports marketing are introduced. Also, at the end, research suggestions are presented to researchers interested in the field of sports marketing.

  Keywords: Electronic sports, Video game, advertising, Sponsorship, Brand
 • Designing and streamlining the development strategies of Iranian football coaches with the BSC approach
  Somayeh Emadi *, Gholamreza Jabbari Page 4
  Purpose

  The purpose of this study was to map and implement strategies of development of football coaches with BSC approach.

  Methodology

  The research method is descriptive and purposefully applied. Data collection was done by field and mixed methods (quantitative and qualitative). The statistical population of the study included 55 officials and experts in the quantitative section of the Football Federation's training and staff, and 12 in the qualitative section of the football coaches' managers and experts. Due to limitations, the statistical population was equal to the sample. Prior to this study, nine strategies were designed to develop the country's soccer coaches, the strategies were included in the BSC Landscape Design Form, and a small sample of research was provided. According to the majority, the landscapes were determined by the rational induction method and the Governing Council in the qualitative part.

  Results

  The results showed that the development system of football coaches of the country has four aspects of growth and learning, internal processes, productivity, professionalization, 21 strategic goals, 36 measures and 54 actions and initiatives.

  Conclusion

  This map facilitates the implementation of strategies for achieving the development of football coaching and is capable of achieving the long-term goals of coaching development.

  Keywords: Strategy, football, coaches
 • Identifying the Experts' Minds about the Absence of Foreign Investors in the Iranian Sport Tourism Industry
  Sahar Rahimi, Seyyed Mohammad Hosein Razavi *, Saeed Tabesh Pages 30-31
  Objective

   The aim of this study is to identify the mentality of experts regarding the lack of foreign investors in the Iranian sports tourism industry. 

  Methodology

   According to Q methodology, this research is among the interpretive-positivist paradigms. Using research background and in-depth interviews with 17 tourism experts, sports tourism, sports management, sports marketing Q phrases were identified in 33 phrases. The face and content validity of Q expressions and diagrams were confirmed by experts.

  Results

  By analyzing Q six factors, "risk and risk factor", "attractiveness factor", "international reputation", "government monopoly", "support and incentive" and "cognitive dimensions" as the most important mental models of lack of investor attraction Foreigners in the Iranian sports tourism industry were identified and prioritized from the perspective of experts and analyzed.

  Conclusion

   According to the results of the research, it can be said that in order to make a profit for investors, the obstacles in front of it must be removed because a foreign investor enters the sports tourism industry with the aim of making a profit. Win-win transactions will take place. Finally, solutions were proposed to get out of these issues.

  Keywords: Iran, Sports tourism, Foreign Investors, Mental Patterns, QMethodology
 • Economic valuation of the intangible assets of basketball clubs in Iran with a choice Experiment Approch
  Mohammad Ali Sahebkaran *, Maziyar Kalashi, Seyed Mohammadjavad Razavi, Mohammad Ghorbani Pages 30-31
  Objective

  The purpose of the present study is to design of the economic valuation model of Iranian basketball clubs was a choice experiment approach.

  Methodology

  This study is analytical and descriptive. The statistical population of the study included four groups of faculty members, club managers, coaches and experts and, basketball veterans. Then, from each group according to the existing population, the sample was selected by a proportional distribution method. Therefore, in this study, 85 people were selected as a sample, which included 19 faculty members, 11 club managers, 23 coaches and, 32 basketball experts and veterans, respectively. For statistical analysis and also to present the proposed model of intangible assets of Iran basketball Club, Chioce experiment test and conditional logit and STATA13 software were used.

  Results

  The results of economic valuation showed six models for valuation. Based on comments provided by the experts, sport federation officials, and basketball champion league, the fourth pattern was more practical than the other ones. The factor bearing the most amount of value in this pattern was related to the fans of a club with an acceptance inclination index of WTA: 3280356390 Tomans and the most amount of value for the inclination to pay indices was related to awarding one’s shirt to the fans with WPT of 3566787212 Tomans.

  Conclusion

  Considering the results of the present study, it is suggested that sports officials and champion leagues use the suggested model nonmarket assets of basketball clubs.

  Keywords: Economic valuation, Iranian basketball clubs, Choice experiment, Willingness to accept, Willingness to pay
 • Identifying and analyzing macro trends affecting the competence of sports managers with world-class management in the Iranian sports industry with a futures research approach
  Seyed Mohhamad Hosein Razavi, Mohsen Taheri Damaneh, Forough Mohammadi * Pages 40-41
  Objective

  One of the most important steps in foresight is to identify and analyze the trends affecting it. Therefore, the main purpose of this study is to identify the major trends affecting the future competence of sports managers with world-class management in the Iranian sports industry.

  Methodology

  Therefore, after conducting library studies and reviewing valid documents and sources and Interviews with 23 experts, a list of processes The key to the future of competence of sports managers was obtained and using the Delphi method, macro trends were reduced from 89 to 37. Then, using the structural analysis method, the interaction matrix was designed and by forming a panel consisting of 11 experts and their consensus on the effect of factors on each other, the data entered the matrix. By analyzing the data from the matrix with Mick Mac software, the degree of effectiveness of each factor has been evaluated.

  Results

    Accordingly, strategic trends were identified as effective and it was found that trends such as investment in championship sports, globalization of sports, expanding the authority of sports organizations in policy-making, increasing the role of women in sports and the growth of green human resource management, have the greatest impact. The future of sports managers is to compete with world-class management in the sports industry.

  Conclusion

  Therefore, paying attention to the characteristics of sports managers, which creates more ability to deal with the changing environment, helps sports managers in managing sports organizations with world-class management and paves the way for gaining a competitive advantage and presence in global markets.

  Keywords: Futures, Competence, World Class Management, Structural Analysis