اثرات برخی عناصر کم مصرف و پرمصرف بر روی نماتد ریشه گرهی، Meloidogyne incognita، در خیار گلخانه ای (Cucumis sativus cv. Negin)

چکیده:
اثرات برخی عناصر کم‏مصرف (آهن، روی و سیلیس) و پرمصرف (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) بر روی نماتد ریشه گرهی، Meloidogyne incognita، و پارامترهای رشد خیار (Cucumis sativus cv. Negin) در دو آزمایش مستقل مورد بررسی قرار گرفت. هر یک از عناصر کم‏مصرف آهن، روی و سیلیس به میزان پنج میلی‏گرم در کیلوگرم خاک و به ترتیب به فرم سکوسترین آهن (Fe-EDDHA)، سولفات روی (ZnSO4) و سیلیکونات سدیم (Na2O3Si) مورد استفاده قرار گرفت. هم چنین نیتروژن در مقادیر 60، 120 و 180 میلی‏گرم در کیلوگرم، فسفر در مقادیر 25، 50 و 75 میلی‏گرم در کیلوگرم و پتاسیم در مقادیر 5/12، 25 و 5/37 میلی‏گرم در کیلوگرم خاک، به-ترتیب به فرم اوره، تریپل سوپرفسفات و سولفات پتاسیم مورد استفاده قرار گرفت. تعداد 8000 تخم و لارو سن دوی نماتد (دو عدد تخم و لارو سن دو در گرم خاک) به اطراف ریشه‏ها مایه‏زنی شد. پس از 60 روز، آنالیز داده‏ها نشان داد که تیمار سیلیس+آهن به طور معنی‏داری تعداد گال‏های نماتد را در گرم ریشه به ترتیب به میزان 55 و 42 درصد در دو آزمایش (اول و دوم) کاهش داد، ولی هیچ یک از این دو منجر به اثرات مثبت معنی‏دار بر روی افزایش عملکرد رقم مورد بررسی خیار نگردید. نتایج مربوط به عناصر پرمصرف نشان داد که تیمارهای N120P25K25 (120 میلی‏گرم در کیلوگرم نیتروژن، 25 میلی‏گرم در کیلوگرم فسفر و 25 میلی‏گرم در کیلوگرم پتاسیم) و N120P50K25 (120 میلی‏گرم در کیلوگرم نیتروژن، 50 میلی‏گرم در کیلوگرم فسفر و 25 میلی‏گرم در کیلوگرم پتاسیم) به ترتیب تعداد گال‏های نماتد را به میزان 96 و 81 درصد (در آزمایش سوم) و 79 و 70 درصد (در آزمایش چهارم) کاهش می‏دهند. این تیمارها پارامترهای رشد خیار از جمله وزن تر و خشک شاخساره، وزن تر ریشه و وزن میوه را نیز بهبود بخشیدند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
507 -517
لینک کوتاه:
magiran.com/p1609043 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!