ارزیابی جو ایمنی و تاثیرفاکتورهای مرتبط با آن در بین کارکنان یک شرکت لبنی در سال 1395

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
وقوع حوادث شغلی هنوز هم از عوامل تهدیدکننده اقتصادی و اجتماعی صنایع و سازمان ها است. مطالعات نشان داده که ضعف در جو ایمنی سازمان باعث افزایش خطاها و رفتارهای ناایمن در کارکنان می شود. بر این اساس، بهبود وضعیت جو ایمنی و شناخت فاکتورهای تاثیرگذار بر آن الزامی است. این مطالعه باهدف شناخت فاکتورهای تاثیرگذار و ارزیابی جو ایمنی در یکی از کارخانه های تولید محصولات لبنی انجام شد.
روش بررسی
این مطالعه به صورت مقطعی در یکی از شرکتهای لبنی استان گلستان در سال 1395 انجام شد. جامعه آماری در این پژوهش 164 نفر از مدیران، کارکنان و کارگران بودند که بصورت تصادفی انتخاب شدند. در این مطالعه از پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی نوردیک (NOSCAQ-50) استفاده شد از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و آزمون ANOVAبا استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 21 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها
دو بعد «اولویت ایمنی کارکنان و عدم پذیرش ریسک» و «ارتباطات ایمنی، یادگیری و اطمینان به شایستگی ایمنی کارکنان» به ترتیب 24/2 و 33/3 نمره را داشتند که به ترتیب کمترین و بیشترین نمره در بین ابعاد جو ایمنی است. همچنین در میان فاکتورهای شغلی و فردی، سطح تحصیلات بیشترین معناداری را با ابعاد جو ایمنی داشت (p-value < 0.05).
نتیجه گیری
نتایج نشان داد که وضعیت جو ایمنی در این شرکت در سطح مناسبی نیست و ابعاد مرتبط با مدیریت مجموعه بر روی شاخص جو ایمنی تاثیر بالایی دارند و سنجش متغیرهای مربوطه در ارزیابی صحیح جو ایمنی می تواند حائز اهمیت باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
22 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1612138 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!