بررسی ارتباط الگوهای غذایی غالب با بروز بیماری مزمن کلیه در افراد مبتلا به فشار خون بالا: مطالعه ی قند و لیپید تهران

پیام:
چکیده:
مقدمه
مطالعه ی حاضر با هدف بررسی ارتباط الگوهای غذایی با بروز بیماری مزمن کلیه در افراد مبتلا به فشار خون بالا طراحی شد.
مواد و روش ها
این مطالعه ی طولی بر روی 1521 فرد مبتلا به پیش پرفشاری خون و پرفشاری خون شرکت کننده در مرحله ی چهارم مطالعه ی قند و لیپید تهران با سن≥ 27 سال که در شروع مطالعه فاقد بیماری مزمن کلیه بودند، انجام شد. دریافت رژیمی افراد با استفاده از پرسش نامه ی بسامد خوراک معتبر جمع آوری شد. از روش تحلیل عامل اصلی جهت تعیین الگوهای غذایی استفاده شد. اندازه گیری های آنتروپومتریک و بیوشیمیایی انجام شد. بیماری مزمن کلیه بر اساس میزان فیلتراسیون گلومرولی تخمینی کمتر از 60 میلی لیتر بر دقیقه تعریف شد. از تحلیل رگرسیون لجستیک چندگانه جهت بررسی ارتباط بین الگوهای غذایی با خطر بیماری مزمن کلیه استفاده شد.
یافته ها
میانگین سنی شرکت کنندگان این مطالعه 59/11±32/46 سال بود. پس از 6/3 سال پی گیری، 255 نفر (8/16درصد) به بیماری مزمن کلیه مبتلا شدند. سه الگوی غذایی غربی، سالم و سنتی ایرانی شناسایی شد. پس از تعدیل اثر مخدوش گرهای مرتبط، خطر بیماری مزمن کلیه در افرادی که در بالاترین چارک الگوی غذایی غربی قرار داشتند، در مقایسه با افراد پایین ترین چارک، بیشتر بود (نسبت شانس: 12/2 و فاصله اطمینان 95 درصد: 19/1– 76/3). بین هیچ یک از دو الگوی غذایی سالم و سنتی با خطر بیماری مزمن کلیه ارتباط معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری
پیروی از الگوی غذایی غربی سبب افزایش بروز بیماری مزمن کلیه در افراد مبتلا به فشارخون بالا می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
231 -242
لینک کوتاه:
magiran.com/p1612181 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.