بررسی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
هدف این مطالعه، بررسی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین پژوهش حاضر کاربردی بوده و از نوع پژوهش های شبه تجربی است. با استفاده از بانک های اطلاعاتی موجود، 134 شرکت برای دوره 12 ساله 1380 تا 1391 در 4 گروه طبقه بندی شد و مورد بررسی قرار گرفت.
دارایی های نامشهود نیز به دو گروه دارایی های نامشهود ثبت شده و ثبت نشده تقسیم بندی گردید. برای محاسبه دارایی های نامشهود ثبت نشده از متغیرهای جایگزین استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی جزئی و رگرسیون سلسله مراتبی با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی نشان داد که بین دارایی های نامشهود شرکت های مورد بررسی و عملکرد مالی آن ها رابطه معنی داری وجود دارد. در برخی از موارد این رابطه مثبت معنی دار و در برخی دیگر منفی معنی دار بود. شدت این ارتباط برای دارایی های نامشهود ثبت نشده قوی تر از دارایی های نامشهود ثبت شده است. بیشترین همبستگی مثبت معنی دار بین نسبت کیوتوبین و نسبت بازده دارایی ها و اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری و سود خالص بدست آمد. همچنین در بین معیارهای عملکرد، معیار سود خالص از ارتباط قوی تری با دارایی های نامشهود برخوردار بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
243 -262
لینک کوتاه:
magiran.com/p1612498 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!