ارتباط ارائه مراقبت تسکینی با کیفیت زندگی در مبتلایان به نارسایی مزمن قلبی در سال 1394-1393

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
نارسایی مزمن قلبی یک بیماری پیشرونده و محدود کننده زندگی است و از مشکلات شایعی است که بر کیفیت زندگی بیماران تاثیر می گذارد که علاوه بر همراهی با پیش آگهی ضعیف و کیفیت زندگی پایین، هزینه های مراقبتی بالایی نیز به همراه دارد. این مطالعه باهدف تعیین ارتباط بین مراقبت های تسکینی با کیفیت زندگی بیماران نارسایی مزمن قلبی شهرستان جیرفت انجام شد.
روش بررسی
این پژوهش مطالعه ای مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی است که شرکت کنندگان این پژوهش100 نفر از بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی بیمارستان امام خمینی جیرفت می باشند که پس از کسب رضایت از آن ها وارد مطالعه شدند. در این مطالعه جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات بیوگرافیک، پرسشنامه کیفیت زندگی مینه سوتا در بیماران با نارسایی قلبی و پرسشنامه پژوهشگر ساخته بررسی وضعیت ارائه مراقبت های تسکینی، استفاده شد. پرسشنامه کیفیت زندگی در 3 مرحله (زمان پذیرش، زمان ترخیص و یک ماه بعد از ترخیص) و پرسشنامه مراقبت تسکینی در یک مرحله (هنگام ترخیص و بعد از ارائه مراقبت های گروه بهداشتی) تکمیل شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ‏SPSS و آزمون های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، کروسکال والیس، من ویتنی انجام شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که نمره کیفیت زندگی این بیماران در بدو پذیرش در بیمارستان (08/15±4/77)، زمان ترخیص (66/15±96/66) و یک ماه بعد از ترخیص (08/22±87/42) بود. نمره مراقبت تسکینی ضمن بستری (59/14±73/68) بود. بین کیفیت زندگی و مراقبت تسکینی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. این ارتباط بین کیفیت زندگی یک ماه بعد از ترخیص و مراقبت تسکینی (39/0-r=) (0001/0P≤) به مراتب بهتر و معنی دارتر از کیفیت زندگی زمان ترخیص و مراقبت تسکینی (16/0-r=) (098/0P=) بود. بین کیفیت زندگی بدو پذیرش و مراقبت تسکینی ارتباط معنی داری مشاهده نشد (191/0P=).
نتیجه گیری
مراقبت تسکینی از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان در وضعیت نسبتا خوبی ارائه می شود و می تواند به مرورزمان در بهبود کیفیت زندگی بیماران نارسایی مزمن قلبی مفید واقع شود. به گونه ای که اکثر بیماران بعد از ترخیص از بیمارستان و دریافت مراقبت های بهداشتی بهبود قابل توجهی در کیفیت زندگی داشتند؛ لذا برنامه های مراقبت های تسکینی به صورت پیگیر و کاربردی در برنامه های مراقبت پرستاری توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1621541 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.