فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 4 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/29
 • تعداد عناوین: 9
|
 • پروین یدالهی، زهره خلجی نیا، فرهاد خرمایی *، طاهره هاشمی فرد صفحات 1-12
  زمینه و هدف
  در دو دهه اخیر، محققین به ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و ادراک درد زایمان توجه بسیار داشته اند، اما مطالعات بومی معدودی در این زمینه وجود دارد. به دلیل اهمیت رضایت و سلامت زنان در تجربه درد زایمان، این مطالعه باهدف تبیین نقش ویژگی های شخصیتی در ادراک درد زایمان انجام گرفته است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی است. اطلاعات از طریق پرسشنامه ویژگی شخصیتی و ادراک درد زایمان توسط 220 زائو دارای شرایط ورود به مطالعه با مراجعه به بیمارستان ولیعصر کازرون، جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی همچون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که از میان مولفه های ادراک درد زایمان، مولفه واکنش به درد به طور معنی داری به وسیله عوامل روان نژند گرایی (004/0=P و 26/0β=) و گشودگی در تجربه (034/0P= و 20/0β=)، پیش بینی می شود. عامل های روان نژند گرایی (020/0=P و 20/0β=)، گشودگی در تجربه (031/0=P و 19/0β=)، پیش بینی کننده مثبت و وظیفه گرایی (042/0=P و 20/0-β=) و پیش بینی کننده منفی، مولفه عدم تحمل درد زایمان می باشند. عوامل توافق پذیری (001/0=P و 31/0β=)، روان نژند گرایی (023/0=P و 20/0β=) و گشودگی در تجربه (042/0=P و 18/0β=)پیش بینی کننده مولفه عمق درد زایمان بود. عامل گشودگی در تجربه (19/0-β= و 044/0=P)، تنها عامل در بین ویژگی های شخصیتی بود که پیش بینی کننده منفی مولفه پذیرش درد زایمان بوده است. از بین ویژگی های شخصیتی، نمره گشودگی در تجربه (041/0=P و 19/0β=) و روان نژاد گرایی (001/0=P و 29/0β=)، پیش بینی کننده مثبت و عامل وظیفه گرایی (023/0=P و 24/0-β=) پیش بینی کننده منفی نمره کل ادراک درد زایمان بوده است.
  نتیجه گیری
  مشاوره صحیح و آموزش مناسب در دوران بارداری بر اساس ویژگی های شخصیتی ‏و استفاده از روش های مختلف کاهش درد زایمان، می تواند به مادران در کسب تجربه خوشایند زایمانی کمک نماید.
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، ادراک درد، درد زایمان
 • نسرین فدایی اقدم، ملیحه عامری *، سمیه رضایی، فاطمه مهرآور، سوده سادات حسینی، بیتا میر هاشمی صفحات 13-21
  زمینه و هدف
  دیابت نوع دو شایع ترین نوع بیماری دیابت است. با توجه به ماهیت مزمن بیماری دیابت و عوارض ناشی از آن، این بیماری می تواند منجر به تنش روانی و افسردگی مرتبط با دیابت گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تنش روانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلابه دیابت نوع 2 صورت پذیرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، بیماران مبتلا به دیابت واجد شرایط که از بهمن 1392 به مدت یک سال به کلینیک دیابت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود مراجعه نموده بودند حضور یافتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه PAID و متغیرهای دموگرافیک استفاده شد. تجزیه وتحلیل آماری داد ها با آزمون های آماری T-Test، ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.
  یافته ها
  میانگین نمره کلی تنش روانی 60/1±28/22 بود که بیانگر تنش روانی کم (33 ≥ نقطه برش) بیماران می باشد. در مقایسه حیطه ها، بیماران تنش بالاتری در حیطه موانع درمانی گزارش کردند. ارتباط آماری معنی داری بین سن با میانگین نمره کل (041/0=P) و حیطه مشکلات مرتبط با افسردگی (035/0=P) وجود داشت. همچنین، ارتباط آماری معنی داری بین سابقه هیپوگلیسمی (033/0=P) و سابقه بستری در بیمارستان (011/0=P) با حیطه مشکلات روانی مرتبط با مدیریت دیابت یافت شد. علاوه بر این، ارتباط آماری معنی داری نیز بین پایبندی به رژیم غذایی با میانگین نمره کل (016/0=P) و حیطه های مشکلات روانی مرتبط با دیابت (032/0=P)، مشکلات مرتبط با افسردگی (021/0=P) و موانع درمانی (003/0=P) یافت شد. وجود فعالیت ورزشی در برنامه روزانه نیز با میانگین نمره کل (02/0=P) و حیطه موانع درمانی (001/0=P) ارتباط آماری معنی داری داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت مقابله با تنش روانی در مبتلایان به دیابت توصیه می شود در هنگام برخورد و مراقبت از این بیماران، تنش روانی مورد بررسی قرار داده شود.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، تنش روانی، بیماران مبتلابه دیابت
 • مهسا کارآموزیان *، قاسم عسکری زاده، ناصر بهروزی صفحات 22-34
  زمینه و هدف
  اضطراب بارداری یک حالت روانی است که به نگرانی های مختص بارداری ازجمله نگرانی در مورد زایمان و سلامت نوزاد گره خورده است. هدف از این مطالعه، تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه اضطراب بارداری Pregnancy Related Anxiety Questionnaire (PRAQ) در جمعیت زنان باردار ایرانی طراحی گردید.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است. پس از تایید روایی صوری و محتوا به منظور روان سنجی این ابزار 170 نفر از زنان باردار مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه PRAQ و پرسشنامه اضطراب بک را تکمیل نمودند. در این پژوهش به منظور ارزیابی روایی از مدل های تحلیل عاملی تاییدی و روایی همزمان و برای بررسی پایایی از آزمون باز آزمایی و ضرایب آزمون آلفای کرونباخ در نرم افزار AMOS در SPSS استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج تحلیل عاملی تاییدی برازش قابل قبولی برای ساختار مکنون (PRAQ) در سطح سوال و در سطح 5 خرده مقیاس به دست داد. همچنین، همبستگی معنی دار، مولفه ها و مقیاس کلی پرسشنامه (PRAQ) با پرسشنامه اضطراب بک روایی همزمان پرسشنامه را تایید کرد. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفا کرونباخ 78/0 تایید و برای عامل های پنج گانه بین 69/0 تا 76/0 بود. دامنه ضریب اعتبار بازآزمایی یک ماه بعد بر روی 40 نفر از مادران باردار بین 65/0 تا 72/0 بود (01/0
  نتیجه گیری
  پرسشنامه فرم کوتاه اضطراب بارداری ویژگی های روان سنجی لازم را دارد. در این پژوهش 5 عامل استخراج شده در پرسشنامه (PRAQ)، با عوامل استخراج شده در نسخه اصلی منطبق بود؛ بنابراین، پیشنهاد می شود از این ابزار برای تشخیص اضطراب و نگرانی های زنان در دوره بارداری استفاده شود.
  کلیدواژگان: روان سنجی، پرسشنامه اضطراب بارداری
 • راضیه سادات بهادر، عصمت نوحی *، یونس جهان صفحات 35-46
  زمینه و هدف
  نارسایی مزمن قلبی یک بیماری پیشرونده و محدود کننده زندگی است و از مشکلات شایعی است که بر کیفیت زندگی بیماران تاثیر می گذارد که علاوه بر همراهی با پیش آگهی ضعیف و کیفیت زندگی پایین، هزینه های مراقبتی بالایی نیز به همراه دارد. این مطالعه باهدف تعیین ارتباط بین مراقبت های تسکینی با کیفیت زندگی بیماران نارسایی مزمن قلبی شهرستان جیرفت انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش مطالعه ای مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی است که شرکت کنندگان این پژوهش100 نفر از بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی بیمارستان امام خمینی جیرفت می باشند که پس از کسب رضایت از آن ها وارد مطالعه شدند. در این مطالعه جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات بیوگرافیک، پرسشنامه کیفیت زندگی مینه سوتا در بیماران با نارسایی قلبی و پرسشنامه پژوهشگر ساخته بررسی وضعیت ارائه مراقبت های تسکینی، استفاده شد. پرسشنامه کیفیت زندگی در 3 مرحله (زمان پذیرش، زمان ترخیص و یک ماه بعد از ترخیص) و پرسشنامه مراقبت تسکینی در یک مرحله (هنگام ترخیص و بعد از ارائه مراقبت های گروه بهداشتی) تکمیل شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ‏SPSS و آزمون های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، کروسکال والیس، من ویتنی انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که نمره کیفیت زندگی این بیماران در بدو پذیرش در بیمارستان (08/15±4/77)، زمان ترخیص (66/15±96/66) و یک ماه بعد از ترخیص (08/22±87/42) بود. نمره مراقبت تسکینی ضمن بستری (59/14±73/68) بود. بین کیفیت زندگی و مراقبت تسکینی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. این ارتباط بین کیفیت زندگی یک ماه بعد از ترخیص و مراقبت تسکینی (39/0-r=) (0001/0P≤) به مراتب بهتر و معنی دارتر از کیفیت زندگی زمان ترخیص و مراقبت تسکینی (16/0-r=) (098/0P=) بود. بین کیفیت زندگی بدو پذیرش و مراقبت تسکینی ارتباط معنی داری مشاهده نشد (191/0P=).
  نتیجه گیری
  مراقبت تسکینی از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان در وضعیت نسبتا خوبی ارائه می شود و می تواند به مرورزمان در بهبود کیفیت زندگی بیماران نارسایی مزمن قلبی مفید واقع شود. به گونه ای که اکثر بیماران بعد از ترخیص از بیمارستان و دریافت مراقبت های بهداشتی بهبود قابل توجهی در کیفیت زندگی داشتند؛ لذا برنامه های مراقبت های تسکینی به صورت پیگیر و کاربردی در برنامه های مراقبت پرستاری توصیه می شود.
  کلیدواژگان: مراقبت های تسکینی، کیفیت زندگی، بیماران، نارسایی مزمن قلبی
 • مرجان علیزاده، سید فیض الله افرازی زاده *، منصور ترک، امین دهقان صفحات 47-57
  زمینه و هدف
  سلامت روانی از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان یکی از اصول اولیه بهداشت روانی قلمداد شده است. سلامت روانی در کنار تجربه ذهنی از اضطراب و آرامش، باید به بررسی عملکرد فرد در محل کار نیز بپردازد. هدف پژوهش حاضر تحلیل عامل و اعتباریابی پرسشنامه تنظیم شناختی در محل کار می باشد.
  روش بررسی
  روش پژوهش مطالعه، روش شناسی و از نوع مطالعات روش شناختی است. جامعه پژوهش دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه یاسوج می باشد که تعداد 215 نفر از آنها با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس پرسشنامه تنظیم شناختی در محل کار Malo، Tremblayand Brunet بین آن ها توزیع گردید. این مقیاس ابتدا به فارسی ترجمه و سپس به انگلیسی برگردانده شد. جمعی از متخصصان، پرسشنامه را برای تعیین حساسیت های فرهنگی، وضوح سوالات، موارد اختلاف و خطاهای موجود در معنایابی بررسی کردند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 87/ و برای خرده مقیاس ها از %81-%76 متغیر بود. همه موارد همبستگی مورد کلی قابل قبولی داشتند. نتایج آزمون-بازآزمون نشان دهنده ثبات برای پرسشنامه تنظیم شناختی در محل کار و خرده مقیاس های آن بود. تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی بیانگر 3 خرده مقیاس قابل قبولی بود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد نسخه فارسی پرسشنامه تنظیم شناختی در محل کار روایی و پایایی خوبی را نشان داده است و جهت سنجش سلامت روان شغلی در کنار مولفه های سلامت روان می توان از آن در نمونه ایرانی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تنظیم شناختی، سلامت روان، کار، دانشجویان پزشکی
 • سجاد رحیمی پردنجانی، بهراد پورمحمدی، سعید امینی، ظاهر خزایی، حجت الله مرادی * صفحات 58-66
  زمینه و هدف
  مهارت های پرستاران به دلیل حساسیت شغلی و ارتباطشان با وضعیت سلامت افراد جامعه می بایست به طور مستمر مورد پایش قرار گیرند بر این اساس مطالعه حاضر با هدف تعیین مهارت های کوانتومی پرستاران شاغل در بیمارستان های آیت الله کاشانی و هاجر شهرکرد انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی بود که به روش مقطعی در بیمارستان های آیت الله کاشانی و هاجر شهرکرد در سال 1394 انجام گرفته است. جامعه پژوهش 100 نفر از پرستاران بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه ای معتبر جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون های t مستقل و کای اسکوئر در سطح معنی داری (05/0=α) توسط نرم افزار SPSS مورد آنالیز قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین نمرات هر یک از مهارت های کوانتومی هفتگانه دیدن، تفکر، احساس، دانش، عمل، اعتماد و مهارت زیستن در پرستاران به طور معنی داری بالاتر از میانگین نمرات معیار به دست آمد. درمجموع، میانگین نمرات مهارت های کوانتومی پرستاران 07/10±69/136 به دست آمد که این مقدار با میانگین نمرات معیار (105) اختلاف آماری معنی داری داشت(001/0>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت پرستاران شاغل در بیمارستان های آیت الله کاشانی و هاجر شهرکرد از وضعیت مطلوبی در هر یک از مهارت های هفتگانه کوانتومی برخوردار هستند
  کلیدواژگان: مهارت های کوانتومی، پرستاران، شهرکرد
 • مهین معینی *، محسن شهریاری، حجت الله یوسفی، جعفر اسفندیاری، معصومه بابااحمدی صفحات 67-75
  زمینه و هدف
  زخم پای دیابتی شایع ترین علت بستری در بیماران دیابتی است و درمان آن پرهزینه است. در کشورهای توسعه یافته بیش از 5% از بیماران دیابتی دچار زخم پا شده و اگر به سرعت و به طور مناسب درمان نشوند، منجر به عفونت خون و گانگرن و گاهی منجر به قطع عضو می گردد. هدف از این مطالعه تعیین شدت زخم و ارتباط آن با عوامل مستعد کننده زخم بیماران پای دیابتی است.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی همبستگی هست؛ که به روش نمونه گیری آسان از بیماران زخم پای دیابتی مراجعه کننده به مراکز دولتی و غیردولتی زخم شهر اصفهان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که بخش اول در مورد مشخصات دموگرافیک، بخش دوم پرسشنامه شدت زخم بر اساس معیار واگنر و بخش سوم عوامل مستعد کننده زخم است که توسط خود بیماران و مشاهده زخم و ارزیابی توسط بیمار تکمیل گردید. سپس با نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و آزمون های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، من ویتنی و کورسکال والیس تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  در بیشتر بیماران زخم پای دیابتی (75%) شدت زخم آن ها بر اساس معیار واگنر درجه 2 بود. ارتباط آماری معنی داری بین شدت زخم با عواملی مانند شاخص توده بدنی (041/0=P)، سیگار (044/0=P)، قند خون ناشتا (026/0=P)، قند خون 2 ساعت بعد از غذا (016/0=P) و عمق زخم (041/0=P) وجود دارد.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد شدت زخم پای دیابتی در بیماران تحت مطالعه در حد متوسط بوده و میزان قند خون ناشتا، 2 ساعت بعد از ناشتا، سیگار و عمق زخم از عوامل مستعد کننده زخم بودند، لذا توصیه می گردد این عوامل در بیماران شناسایی و کنترل شده تا از آمپوتاسیون و عوارض احتمالی پیشگیری گردد.
  کلیدواژگان: شدت زخم، پای دیابتی، عوامل مستعدکننده
 • ترانه امامقلی خوشه چین، زهره کشاورز *، مریم افراخته، الهام شکیبازاده، سقراط فقیه زاده صفحات 76-89
  زمینه و هدف
  دیابت شایع ترین عارضه طبی دوران حاملگی می باشد. این بیماری یک مشکل بهداشتی در حال افزایش در سراسر دنیا است. خود مراقبتی، مهم ترین عامل در کنترل بیماری های مزمنی مانند دیابت است. عوامل مختلفی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر روی رفتارهای مراقبت از خود در بیماران مبتلا به دیابت موثر هستند که شامل عوامل بیولوژیکی، روانی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و سیستم های مراقبت بهداشتی، درمانی جامعه می باشند. هدف از مطالعه حاضر تبیین تجربه مادران مبتلا به دیابت بارداری در مورد عوامل موثر بر خود مراقبتی است.
  روش بررسی
  این تحقیق، یک مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوی قراردادی می باشد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته فردی استفاده شده است. مصاحبه ها بر اساس راهنمای مصاحبه انجام شد. مشارکت کنندگان زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری با سن حاملگی بین هفته های 36-24 هفته بارداری بوده که به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مراجعه کرده بودند. پس از انجام 12 مصاحبه با مشارکت کنندگان، داده ها به اشباع رسید. داده ها با شیوه تحلیل محتوای متعارف مورد تحلیل قرار گرفت. برای ارزیابی درستی و قابلیت اطمینان در مطالعه حاضر از 4 ملاک ارائه شده توسط لینکن و گوبا شامل اطمینان پذیری، اعتبار و مقبولیت، قابلیت تصدیق یا تایید پذیری و انتقال پذیری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی در این مطالعه، از روش تجزیه وتحلیل محتوای کیفی متعارف و نرم افزار 10MAXQDA استفاده شد.
  یافته ها
  تبیین تجربه مادران باردار منتهی به استخراج دو درون مایه موانع و تسهیل کننده های خود مراقبتی و 4 طبقه اصلی درماندگی، مشکلات درک شده، پذیرش بیماری و حمایت دیگران شد. 13 زیر طبقه نیز در قالب طبقات اصلی قرار گرفتند. نتایج مطالعه نشان داد مادران جهت انجام اقدامات خود مراقبتی، نیاز به کسب اطلاعات بیشتر از طریق مراقبین سلامت و دریافت حمایت های بیشتر از جانب اطرافیان دارند. همچنین مشخص گردید موانع و تسهیل کننده های خود مراقبتی ازنظر مادران در اغلب جوامع تقریبا مشابه است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه، نیاز است اقدامات مناسب در جهت فرهنگ سازی، اطلاع رسانی مناسب و ارائه خدمات باکیفیت بالاتر و مطلوب تر برای ارتقاء سطح سلامت و خود مراقبتی مادران مبتلابه دیابت بارداری صورت گیرد.
  کلیدواژگان: دیابت بارداری، خود مراقبتی، تجربه، تحلیل محتوا
 • مینو متقی، فرانک اسدی شریف* صفحات 90-100
  زمینه و هدف
  در بین تمامی نهاد ها، سازمان ها و موسسات اجتماعی خانواده مهم ترین، ارزشمند ترین و اثر بخش ترین، نقش ها را داراست که باعث می شود وظیفه سنگینی را در نگهداری از بیماران، پس از ترخیص از بیمارستان را داشته باشند؛ بنابراین مطالعه حاضر به منظور تبیین تجارب خانواده بیماران ترومایی پس از ترخیص از بخش مراقبت ویژه بیمارستان دکتر فاطمی در راستای مواجهه با نگهداری از بیماران در منزل، در شهر اردبیل انجام شد.
  روش بررسی
  در این پژوهش از رویکرد کیفی به شیوه پدیدارشناسی استفاده شده است. نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف و از میان خانواده بیماران ترومایی ترخیص شده از بخش ویژه بیمارستان دکتر فاطمی شهر اردبیل انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه بدون ساختار، عمیق و تا رسیدن به اشباع اطلاعات استفاده گردید که در آخر تعداد شرکت کنندگان به 13 نفر رسید و تحلیل اطلاعات به روش 7 مرحله ای کلایزی انجام شد.
  یافته ها
  تحلیل تجارب شرکت کنندگان منجر به شناسایی 241 کد اولیه و ایجاد درون مایه شوک اولیه با زیر مفهوم های عدم باور وضعیت موجود، مقصر دانستن خود واطرافیان؛ مواجهه با بیمار و مراقبت با زیر مفهوم های احساس ناتوانی در نگهداری از بیمار و تصور سخت و غیر ممکن بودن مراقبت از بیمار به عنوان زیر طبقات مواجهه غیر منتظره قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های به دست آمده، خانواده ها در روزهای ابتدای ترخیص دوران پراسترسی با توجه به وضعیت بیمار و شرایط نگهداری آنان در منزل سپری می کنند و جهت سازگاری بهتر آنان نیازمند کمک تیم درمان و سازمان های دولتی می باشند و حمایت صحیح از این خانواده ها یک گام الزامی می باشد.
  کلیدواژگان: تجارب زندگی، بیماران ترومایی، مراقبت از بیمار
|
 • Parvin Yadollahi, Zohreh Khalaginia, Farhad Khormaei *, Tahereh Hashemifard Pages 1-12
  Background And Aims
  In two recent decades, researcher’s attention was to the relationship between personality traits and labor pain perception, but there are few native studies about this. Because of the importance of satisfaction and women's health in labor pain experience, this study was done with the aim of identification role of personality traits in perception of labor pain.
  Methods
  The present study is a correlational descriptive-analytic study. The data were collected by questionnaires about personality traits and perception of labor pain from 220 parturient women referred to Valiasr Hospital. The data were analyzed by descriptive and analytic statistics tests such as Pearson correlation coefficient and multiple regression tests.
  Results
  The results of the study indicated that among the factors influencing the perception of labor pain, the reaction to pain was meaningfully predicted by personality dimensions of neuroticism (β=0.26, P=0.004), openness experience (β=0.20, P=0.034). Neuroticism (β=0.20, P=0.020) and openness experience (β=0.19, P=031) are the positive predicting factors, and conscientiousness (β=-0.20, P=0.042) was a negative predicting factor for labor pain intolerance. Agreeableness (β=0.31, P=0.001), neuroticism (β=0.20, P=0.023) and openness experience (β=0.18, P=0.042) were the predictive factors for pain depth. Among all personality traits, only openness experience (β=-0.19, P=0.044) was the negative predictive factor for the acceptance of labor pain. Also neuroticism (β=0.29, P=0.001) and openness experience (β=0.19, P=0.041) were the positive predictive factors and conscientiousness (β=-0.24, P=0.023) was the negative predictive factor for the total score of the perception of labor pain.
  Conclusion
  Correct consultation and suitable education in pregnancy based on personality traits and using different methods in reducing childbirth pain can help mothers to gain pleasurable labor pain experience for them.
  Keywords: Personality Traits, Perception of pain, Labor pain
 • Nasrin Fadaeaghdam, Maliheh Ameri *, Somaye Rezaei, Fatemeh Mehravar, Soodeh Sadat Hoseini, Beta Merhashemi Pages 13-21
  Background And Aims
  Type 2 diabetes is the most common form of diabetes. Due to the chronic nature and its complications, the disease can lead to emotional distress and depression. Therefore, the present study was aimed to investigate emotional distress and related factors in type 2 diabetic patients.
  Methods
  In this descriptive analytical study, all eligible patients with diabetes referred to diabetes center of Shahroud University of Medical Sciences recruited from February 2013 for a year. Data were collected by demographic and PAID questionnaire. Statistical analysis of data was performed by the T-Test, ANOVA and Pearson correlation coefficient tests.
  Results
  The average overall score for PAID was 22.28±1.60 that showed low emotional distress (cut- off point≥ 33). In comparison areas with each other, treatment barriers had higher distress for diabetic patients. At the 0.05 level of significance, patient’s age was associated with total score (P=0.041) and the “Depression- Related Problems” area (P=0.035). Also, a significant relationship was found between having hypoglycemia history (P=0.033) and hospitalization due to diabetes (P=0.011) with “psychological distress in relationship to diabetes management” area. Moreover, statistically significant relationships were found among adherence to the diet with the total score (P=0.016) and “Psychological distress in relation to diabetes management” (P=0.032), “Depression- Related Problems”(P=0.021) and “Treatment Barriers”(P=0.003). Daily exercise program had a significant relationship with the total score (P=0.029) and “Treatment Barriers” area (P=0.001).
  Conclusion
  Regarding to the importance of coping with the emotional distress in diabetic patients, it is recommended considering the emotional distress during treatment and care of these patients.
  Keywords: Type 2 diabetes_Psychological distress_PAID
 • Mahsa Karamoozian *, Ghasem Askarizadeh, Naser Behroozy Pages 22-34
  Background And Aims
  Pregnancy anxiety is a particular emotional state tied to pregnancy-specific concerns, such as worries about maternity and infant health. The aim of this study was confirmatory factor analysis of Pregnancy Related Anxiety Questionnaire (PRAQ) that was designed in Iranian pregnant women population.
  Methods
  This research was a descriptive analytic study After confirming the validity and content for psychometric of tool, 170 pregnant women in health centers of Kerman city were selected by convenience sampling and completed PRAQ questionnaire and Beck Anxiety Inventory. In this study, Confirmatory factor analysis and concurrent validity were used to evaluate the validity of models; and test-retest and coefficients Cronbach's alpha test were used in SPSS 19 and the AMOS software to evaluate reliability of models.
  Results
  Confirmatory factor analysis gave an acceptable value for the latent (PRAQ) in the question scale and level 5 of micro-scale. Also, a significant correlation between the components and the overall scale of the PRAQ questionnaire with the Beck Anxiety Inventory confirmed concurrent validity of questionnaire. Reliability of questionnaire is confirmed based on Cronbach's alpha coefficient value of 0.78 that calculated 0.69 to 0.76 for the five factors. A month later, reliability coefficient amplitude of test-retest on 40 pregnant women was between 0.65 to 0.72 (P
  Conclusion
  The short form of pregnancy anxiety questionnaire has the necessary psychometric properties. In this study, five factors extracted in the PRAQ were adapted with the factors extracted from the original version. It is recommended using this tool for diagnosis of anxiety and concerns of women during pregnancy.
  Keywords: Psychometrics, Questionnaire, Pregnancy anxiety
 • Raziyeh Sadat Bahador, Esmat Nouhi *, Younes Jahani Pages 35-46
  Background And Aims
  Chronic heart failure typically results in progressive debilitation, a deteriorating quality of life and distressing symptoms, especially at the end of life. The aim of this study was to investigate palliative care and its relationship with quality of life in patients with chronic heart failure.
  Methods
  In this descriptive analytic study, 100 patients with chronic heart failure were selected from Imam Khomeini hospital of Jiroft in 2014-2015. They were entered in the study with written satisfaction. Biographic information questionnaire, Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire (MLHFQ), and patients care questionnaire made by researcher were used that life quality questionnaire was filled in three stages(admission time in the hospital, discharge time and a month later) and palliative care questionnaire was filled in one stage (during discharge time and after receiving health team care). Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson's correlations, Mann -Whitney, Kruskal-wallis, Friedman tests and SPSS software at significant level (P
  Results
  Findings showed that the mean score of quality of life in admission time was (77.41±15.08), discharge time (66.96±15.66) and a month later (42.87±22.08). The mean of palliative care hospitalized patients was 68.73±14.59. There was a significant and positive relationship between quality of life and palliative care in the patients. This relationship between quality of life a month later and palliative care was better and more meaningful (r=-0.39) (P=0.0001) than quality of life in discharge time and palliative care (P=0.098) (r=-0.16). However, it was not observed a significant relationship between quality of life in admission time and palliative care in the patients (P=0.191).
  Conclusion
  Palliative care is delivered rather good based on hospitalized patient's viewpoints. It can be useful to improve quality of life in chronic heart failure patients over time, so that most of patients after discharge of hospital and receiving health team cares found considerable improvement in quality of life. So, applied and continuous palliative care programs are recommended in nursing care programs.
  Keywords: Palliative care, Quality of life, Patients, Chronic heart failure
 • Marjan Alizadeh, Seyed Feyzallh Afrazizadeh *, Mansor Tork, Amin Dehghan Pages 47-57
  Background And Aims
  Mental health has been defined as one of the basic principles of psychological health. Mental health along with mental experience of anxiety and calmness should also assess the individual’s performance at work. The main aim of the current study was to carry out factor analysis and validation of the questionnaire for cognitive adjustment at work.
  Methods
  The research scheme utilized by the study is the methodology approach and the study is a Methodological. The statistical population of the study include all the students at Yasouj Medical University, from which 215 participants were selected using the convenient sampling method as the sample of the study. Then, the questionnaire of cognitive adjustment at work, developed by Malo, Tremblay, and Brunet, was distributed among the sample. This scale was translated into Persian and then re-translated into English. Some experts studied the questionnaire to determine the cultural sensitivities, the clarity of questions, the number of differences and errors in meaning construction.
  Results
  The findings showed that Cronbach Alpha coefficient was 0.87 for the whole questionnaire and varied from 0.76 to 0.81 for subscales. All items had acceptable correlation. The test-retest results indicated the stability of the questionnaire of student's attitude toward police and its subscales. The exploratory factor analysis indicated 3 acceptable subscales.
  Conclusion
  The results showed that the Persian version of the work environment cognitive adjustment questionnaire has acceptable reliability and validity. In order to measure working mental health along with the components of psychological health, it can be used the questionnaire with Iranian samples.
  Keywords: Cognitive adjustment, Psychological health, Work, Medical students
 • Sajjad Rahimi Pordanjani, Behrad Pourmohammadi, Saeed Amini, Zaher Khazaei, Hojat Allah Moradi * Pages 58-66
  Background And Aims
  Skills of nurses due to their professional sensitivity and their relation in public health should continually be monitored. Therefore, the present study was carried out to determine the Quantum skills of nurses employed in Ayatollah Kashani and Hajar hospitals of Shahrekord city.
  Methods
  This cross- sectional descriptive - analytic study was performed in 2016 in Ayatollah Kashani and Hajar hospitals of Shahrekord city. One hundred nurses selected by stratified random sampling and data were collected using a valid questionnaire. The data were analyzed by SPSS 21 software through Chi-Square and independent t-test at the significant level of P
  Results
  The Grade Point Average (GPA) of each septel quantum skills including seeing, thinking, feeling, knowing, acting, trusting and being skills in nurses were significantly higher than criterion mean score (P>0.05). Totally, the GPA of nurses’ quantum skills was 136.69±10.07 that had a significant differenc compared to Criterion Mean Score (CMS=105) (P
  Conclusion
  According to the rathered results, it can be stated that nurses employed in Ayatollah Kashani and Hajar hospitals of Shahrekor city had a desirable status in the septel quantum skills.
  Keywords: Quantum skills, Nurses, Shahrekord
 • Mahin Moeini *, Mohsen Shahriari, Hojatallah Yousefi, Gafar Esfandiari, Masoumah Babaahmadi Pages 67-75
  Background And Aims
  Diabetic foot is the most common cause for hospitalization among diabetic patients whose treatment is costly in the world. In developed countries, over 5% of diabetic patients are involved in diabetic foot, and if it is not treated quickly and appropriately, it wil be led to blood infection, gangrene, and amputation. The present study aimed at investigating the wound severity and its association with predisposing factors in patients with diabetic foot.
  Methods
  This is a descriptive analytic study in which 94 patients with diabetic foot, referring to governmental and non-governmental clinics in Isfahan, were selected through convenient sampling. Data were collected by a three-section questionnaire. The first section contained demographic characteristics, and the second was on wound severity based on Wagner scale. The third section was associated with wound formation predisposing factors. Data were analyzed by descriptive statistics and by SPSS software through Spearman correlation test, Kruskal Wallis and Mann-Whitney.
  Results
  Wound severity, based on Wagner scale, was in grade two in most of diabetic food patients (75%). There is a significant association between wound severity and the factors such as BMI(P=0.041), smoking (P=0.041), FBS (0.026), two hour postprandial glucose (P=0.016), and wound depth (P=0.041).
  Conclusion
  Based on the findings, diabetic food wound severity was moderate among the subjects and predisposing factors were FBS, 2-hour postprandial blood glucose, smoking, and wound depth. It is recommended to detect and modify these factors among the patients to prevent amputation and probable complications.
  Keywords: Diabet, Wound severity, Diabetic foot, Predisposing factors
 • Taraneh Khooshehchin, Zohra Keshavarz *, Maryam Afrakhteh, Alham Shakibazadeh, Soghrat Faghihzadeh Pages 76-89
  Background And Aims
  Diabetes is the most common medical complication of pregnancy. This disease is a growing health problem in the world. Self-care is the most important factor in the control of chronic diseases such as diabetes. Several factors include biological factors, psychological, economic, social, cultural and health care system. Community Treatment is effective directly and indirectly on self-care behaviors in patients with diabetes.The aim of this study was to assess mothers, experiences with gestational diabetes on the factors influencing self-care.
  Methods
  This study is a qualitative conventional content analysis research. In this study, data were collected by semi-structured individual interviews. Interviews were performed based on interview guidance. Participants were pregnant women diagnosed with gestational diabetes in 24th-36th week of pregnancy who referred to the clinics affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences. After 12 interviews with participants, data were saturated. Conventional content analysis was done for data analysis. To assess the accuracy and reliability of data, four criteria provided by Lincoln and Guba, including dependability, credibility, confirmability and transferability were used. For the analysis of qualitative data in this study, the conventional qualitative content analysis methods and software MAXQDA 10 was used.
  Results
  Perception of pregnant women led to the extraction of two themes: barriers and facilitators to self-care. The former was featured with four main categories: insolvency, perceived problems, admission disease and support from others. 13 sub- categories were also classified in the main form. Results showed that mothers for self- care actions, need to get further information via health-care provider and get more support from their relatives. It was also found barriers and facilitators to take care of mothers in most societies is almost the same.
  Conclusion
  According to the results of this study, it is needed to do appropriate proceedings to promoting culture, providing appropriate information and higher quality services, and promoting healthlevel and self-care of mothers with gestational diabetes.
  Keywords: Gestational diabetes, Self, care, Experience, Content analysis
 • Minoo Motaghi, Faranak Assadisharif * Pages 90-100
  Background And Aims
  Among all institutions, organizations and social institutes, family has most important, valuable and effective role which leads to its important duty in patient care after discharge. Thus, the present study seeks to express experiences of families of traumatic patients after discharge from special cares section of Dr. Fatemi hospital regarding confronting with patient care at home in Ardebil.
  Methods
  In the study, a qualitative approach by phenomenology method was used. Sampling method was purpose-based and selected from special cares section of Dr. Fatemi hospital. For data collection, unstructured deep interview, until data saturation, was used which finally number of participants reached to 13 persons and data analysis was done by Colaizzi seven-stage method.
  Results
  Analysis of experiences of participants led to detection of 241 initial codes and making themes of initial shock with sub-conception of "not believing the present situation", "knowing guilty self and others", "confronting with patient" and "care" with sub-conceptions of "feeling inability in patient care" and conception of "being hard and impossible the patient care" as sub-stratum of "unexpected encounter".
  Conclusion
  According to gathered findings, families in first days after discharge have a high-stress time regarding patient condition and their care conditions at home and for better compatibility need to help of the treatment team and governmental organizations and correct protection of the families is a necessary step.
  Keywords: life experiences, traumatic patients, patient care