تعیین فراوانی آلودگی شیرهای خشک مصرفی نوزادان بستری درNICU بیمارستان های تهران با باسیلوس سرئوس از مهر 1392 الی اردیبهشت 1393

پیام:
چکیده:
زمینه
تغییر شیوه تغذیه نوزادان در سال های اخیر و روند رو به رشد استفاده از شیر خشک در آنها باعث اهمیت بیشتر توجه به کیفیت شیر خشک های مصرفی و ارزیابی سلامت در آنها شده است. این محصول با پاتوژن های باکتریایی زیادی از جمله باسیلوس سرئوس آلوده می شود که وجود این باکتری در شیر خشک به علت گروه سنی مصرف کننده و بیماری زایی این باکتری در شیر خشک حائز اهمیت می باشد. هدف از این پژوهش یررسی فراوانی آلودگی شیر خشک های مصرفی نوزادان در بخش NICU به باسیلوس سرئوس بود.
مواد و روش ها
در یک مطالعه توصیفی مقطعی، طی هشت ماه در سال 93-1392، تعداد 125 نمونه شیر خشک که جهت تغذیه نوزادان در بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) بیمارستان ها استفاده می شد، از نظر آلودگی به باسیلوس سرئوس مورد ارزیابی قرار گرفت. جداسازی و شناسایی باسیلوس سرئوس بر اساس پروتکل استاندارد FDA (FDA Method) بر روی محیط اختصاصی باسیلوس سرئوس (MYP Agar) انجام شد.
یافته ها
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد از 125 نمونه پودر شیر خشک مورد بررسی،84 نمونه (2/67 درصد) از نظر آلودگی به باسیلوس سرئوس مثبت بودند. همچنین 18 نمونه (4/14 درصد) دارای آلودگی با بیش از یک گونه باسیلوس بودند.
نتیجه گیری
با توجه به اینکه فرایند پاستوریزه کردن روی اسپورهای باسیلوس سرئوس موثر نمی باشد، اسپور این باکتری می تواند در شیر خشک باقی مانده و برای نوزادان مصرف کننده ایجاد مسمومیت غذایی کند. بدین منظور پیشنهاد می گردد توجه بیشتری به کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و وارداتی شیر خشک انجام شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
982 -988
لینک کوتاه:
magiran.com/p1641788 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!