تاثیر آتش سوزی بر ساختار پوشش گیاهی در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: شهرستان سروآباد، استان کردستان)

چکیده:
تغییرات اقلیمی و افزایش میانگین دمای سالانه از یک سو و دخالت های انسانی از سوی دیگر سبب افزایش آتش سوزی در جنگل ها و مراتع شده است. به نظر می رسد آتش سوزی بر پوشش گیاهی اثر دارد و ساختار توده های جنگلی را تغییر می دهد. در تحقیق حاضر، تغییرات ترکیب گونه های چوبی، ساختار، شادابی و تجدید حیات توده جنگلی در جنگل های غرب کشور در شهرستان سروآباد کردستان بررسی شد. در این بررسی دو توده سوخته شده و شاهد به مساحت چهار هکتار با شرایط محیطی و جامعه گیاهی یکسان انتخاب، شبکه بندی و در قالب 40 قطعه نمونه، آماربرداری صددرصد شدند. مقایسه داده های تیمارهای آتش سوزی و شاهد با آزمون t مستقل انجام گرفت. نتایج نشان داد که پس از رخداد آتش سوزی و گذشت 10 سال از آن، سهم درختان بلوط کاهش و در مقابل سهم گونه های ولیک و بادام افزایش یافته است . در گونه ی بنه تفاوتی ملاحظه نمی شود. بادام و بنه مقاومت بیشتری از بلوط ایرانی (برودار) در برابر آتش سوزی نشان دادند. میانگین تعداد جست ها در منطقه آتش سوزی بیشتر از منطقه شاهد بوده، اگرچه این تفاوت معنی دار نبود. میانگین قطر یقه برودار در منطقه شاهد کمتر از منطقه آتش سوزی و میانگین ارتفاع کل در منطقه شاهد بیشتر از منطقه آتش سوزی بود. همچنین در زمینه زادآوری، سن و ارتفاع نونهال ها در منطقه شاهد و آتش سوزی دارای اختلاف معنی دار بودند، اما تعداد در قطعه نمونه دارای اختلاف معنی دار نبود.
زبان:
فارسی
صفحات:
381 -392
لینک کوتاه:
magiran.com/p1649911 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!