اثر ترس ادراکی کارآفرینان بر عملکرد فردی و عملکرد کسب وکار در واحدهای کوچک تولیدی شهرستان گناباد

چکیده:
با توجه به نقش کارآفرینی به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی، شناسایی عوامل موثر بر عملکرد کسب وکار حائز اهمیت است. ازآنجا که کارآفرینی فرایندی شناختی است و ترس، از عوامل اثرگذار بر آن است، در پژوهش حاضر تاثیر انواع ترس ادراک شده کارآفرینان بر عملکرد فردی کارآفرینان و عملکرد کسب وکار آنان بررسی شده است. این پژوهش براساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کارآفرینان کسب وکارهای کوچک شهرستان گناباد هستند. با مراجعه به اداره صنایع و معادن 147 کارآفرین شناسایی شدند که براساس جدول مورگان 105 نمونه انتخاب شد. نمونه ها براساس نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه با طیف لیکرت جمع آوری شد و داده ها در قالب مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل آزمون و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین ترس از استرس کاری و اجتماعی و ترس از نداشتن منابع با عملکرد فردی و عملکرد کسب وکار تاثیر منفی و معنی داری وجود دارد. همچنین، بین ترس از مرگ و خطر با عملکرد فردی و عملکرد کسب وکار تاثیر مثبت و معنی داری وجود دارد، اما بین سایر انواع ترس با عملکرد تاثیر معنی داری مشاهده نشده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
337 -356
لینک کوتاه:
magiran.com/p1660540 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.