4 φ-Connes amenability of dual Banach algebras

Author(s):
Abstract:
Generalizing the notion of character amenability for Banachý ýalgebrasý, ýwe study the concept of φ-Connes amenability ofý ýa dual Banach algebra A with predual A∗ý, ýwhere φ is a homomorphism from A onto Cý ýthat lies in A∗ý. ýSeveral characterizations ofý ýφ-Connes amenability are givený. ýWe also prove that theý ýfollowing are equivalent for a unital weakly cancellativeý ýsemigroup algebra l1(S)ý: (i) S is χ-amenableý. (ii) l1(S) is χ^-Connes amenableý. (iii) l1(S) has a χ^-normalý, ývirtual diagonalý.
Language:
English
Published:
Bulletin of Iranian Mathematical Society, Volume:43 Issue: 1, 2017
Pages:
25 to 39
magiran.com/p1665458  
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!