بررسی و مقایسه میزان رضایت پزشک از کفایت بی حسی درآندوسکوپی پس از تعیین بی حسی توسط پزشک یا بیمار

چکیده:
سابقه و هدف
فراهم سازی بی حسی مناسب در حین اندوسکوپی باعث راحتی بیمار و پزشک در حین اندوسکوپی و بهبود کیفیت و کفایت اندوسکوپی می شود. هدف از این مطالعه تعیین میزان رضایت پزشک از کفایت بی حسی در آندوسکوپی بوده است.
مواد و روش ها
در مطالعه کارآزمایی بالینی حاضر تعداد 140 بیماری که کاندید آندوسکوپی فوقانی بودند، به صورت تصادفی به 2 گروه تقسیم شدند تا از نظر کفایت اندوسکوپی در دو حالت انتخاب نوع بی حسی توسط پزشک و انتخاب نوع بی حسی توسط بیمارانی که در این خصوص آموزش دیده بودند، مورد مقایسه قرار گیرند.
یافته ها
از میان 70 بیمار گروه اول برای 7/15 درصد فقط اسپری لیدوکائین، برای 7/65 درصد بی حسی با اسپری لیدوکائین و میدازولام وریدی و برای 5/18درصد اسپری لیدوکائین و میدازولام و پتیدین وریدی در نظر گرفته شد. هیچ بیماری نیازمند تغییر نوع یا میزان بی حسی در حین آندوسکوپی نشد. از میان 70 بیمار گروه دوم 13 بیمار (5/18 درصد) تصمیم به انجام آندوسکوپی با صرفا اسپری موضعی لیدوکائین گرفتند اما 7 نفر از این افراد به علت عدم تحمل، میدازولام نیز دریافت کردند. در همین گروه 41 نفر (5/58 درصد) اسپری لیدوکائین و میدازولام را انتخاب کردند اما به 2 نفر پتیدین نیز به علت عدم تحمل تزریق شد. تعداد 16 بیمار (8/22 درصد) نیز اسپری لیدوکائین و میدازولام و پتیدین وریدی را انتخاب کرده بودند که یک نفر به علت عدم تحمل، پروپوفول دریافت کرد.
استنتاج: علی رغم این که حق انتخاب بیمار یک مقوله مهم در زمینه بی حسی در آندوسکوپی است، اما درصد قابل توجهی از بیماران نمی توانند به تنهایی تصمیم مناسب را اتخاذ کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
109 -117
لینک کوتاه:
magiran.com/p1668465 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.