تاثیر مشارکت خانواده در مراقبت های اولیه برکاهش میزان اضطراب ناشی از درد بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه سوختگی

چکیده:
سابقه و هدف
از مولفه های کلیدی در حمایت اجتماعی، نقش اعضای خانواده و دوستان می باشد. این مطالعه با هدف تعیین مشارکت خانواده در مراقبت های اولیه برکاهش میزان اضطراب ناشی از درد بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه سوختگی انجام شده است.
مواد و روش ها
این پژوهش یک کار آزمایی بالینی تصادفی شاهد دار است. 110 بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه سوختگی بیمارستان زارع ساری با روش نمونه گیری غیر تصادفی تدریجی انتخاب و به صورت تصادفی بر اساس جدول اعداد تصادفی به دو گروه شاهد و آزمون هر کدام 55 نفرتخصیص داده شدند. در گروه مداخله از روز چهارم بستری، یکی از اعضای خانواده به مدت پنج روز در جلسات یک ساعته و قبل از پانسمان بر بالین بیمار حاضر شدند. با گروه کنترل طبق روتین بخش (عدم حضور و مشارکت خانواده) رفتار شد. در هر دو گروه پرسشنامه اضطراب ناشی از درد سوختگی از روز سوم تا هشتم پر شد. داده ها با آزمون های T مستقل، فریدمن و من یو ویتنی و با استفاده از نرم افزار 20SPSS تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
دو گروه از نظر جنس، سن، درصد سوختگی و نوع سوختگی اختلاف آماری معنی دار نداشتند. مقایسه روند روزهای مختلف با آزمون فریدمن نشان داد کاهش اضطراب ناشی از درد در گروه آزمون و شاهد اختلاف آماری معنی داری داشت(001/0>p). مقایسه میانگین رتبه اضطراب ناشی از درد در طی 5 روز مطالعه با آزمون من یو ویتنی نشان داد که اختلاف آماری معنی دار بود(001/0>p).
استنتاج: بر اساس نتایج این مطالعه برای کاهش اضطراب ناشی از درد بیماران سوختگی می توان از روش های غیر دارویی نظیر مشارکت خانواده در کنار روش های دارویی در مراکز سوختگی بهره گرفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
88 -98
لینک کوتاه:
magiran.com/p1668467 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.