بررسی طیف آنتی بیوگرام و ژن های مرتبط با بیماری زایی دو سویه انتروکوکوس فاسیوم جداسازی شده از شیره ی درخت بلوط (Quercus brantii var. persica)

چکیده:
سابقه و هدف
باکتری های اسیدلاکتیک نقش مهمی در زندگی انسان و سایر موجودات زنده بازی می کنند. برخی از آن ها مانع از فعالیت میکروارگانیسم های غیرمفید و بیماری زا می شوند. باکتری های انتروکوکوس، گرم مثبت، کاتالاز منفی، کوکسی شکل، غیر اسپورزا و بی هوازی اختیاری هستند. هدف از این مطالعه، جداسازی و شناسایی باکتری های پروبیوتیک از شیره درخت بلوط (Quercus brantii var. persica) به منظور معرفی باکتری های مفید جهت کاربرد در مبارزه بیولوژیک و به عنوان باکتری های صنعتی بود.
مواد و روش ها
باکتری های اسیدلاکتیک موجود در شیره ی گیاه با روش های متداول کشت، خواص بیوشیمیایی و توالی یابی SrRNA16 شناسایی شدند. الگوی مقاومت این سویه ها نسبت به برخی از آنتی بیوتیک ها و همچنین وجود ژن های بیماری زایی efaA(آنتی ژن اندوکاردیتیس)، as ، ace ، esp و gelE به کمک روش PCR مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
نتایج این مطالعه نشان داد که از بین 285 کلنی اولیه، تعداد 160 کلنی (1/56 درصد) کاتالاز منفی و گرم مثبت بودند. نتایج توالی یابی S rRNA16 نشان داد که باکتری های جداسازی شده به گونه ی انتروکوکوس فاسیوم تعلق دارند. سویه های انتروکوکوس فاسیوم با الگوهای متفاوتی نسبت به آنتی بیوتیک های ونکومایسین، آمپی سیلین، سیپروفلوکساسین و نیتروفورانتوئین حساس بودند. دو سویه باکتری انتروکوکوس فاسیوم یکی با توانایی تولید گاز Co2 از گلوکز (KX185054) و دیگری ناتوان در تولید گازCo2 (KX185055) شناسایی و توالی آن ها در پایگاه NCBI ثبت گردید. در آزمون شناسایی ژن های عامل بیماری زایی، هر دو سویه تنها دارای ژن efaA (آنتی ژن اندوکاردیتیس) بودند.
استنتاج: در نتیجه این مطالعه، دو سویه انتروکوکوس فاسیوم از بلوط جداسازی شدند که می توانند کاندید مناسبی برای بررسی های بیشتر به عنوان پروبیوتیک و کنترل بیولوژیکی باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1668474 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.