بررسی بیان ژن های T-bet و GATA-3 در کودکان مبتلا به آسم آلرژیک در مقایسه با گروه شاهد

چکیده:
سابقه و هدف
آسم آلرژیک یک اختلال التهابی مزمن است که با افزایش التهاب مجاری هوایی و پاسخ بیش از حد برونش به محرک ها می باشد. سلو ل های اصلی دخیل در پاتوفیزیولوژی آسم، سلول های Th1 و Th2 می باشند و عملکرد این سلول ها تحت تاثیر فاکتورهای رونویسی T-bet و GATA3 می باشد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت بیان ژن های T bet، GATA3در کودکان مبتلا به آسم آلرژیک در مقایسه با گروه شاهد انجام شد.
مواد و روش ها
در این پژوهش مورد- شاهدی تعداد 24 بیمار مبتلا به آسم آلرژیک و هم چنین 10 فرد سالم به عنوان گروه کنترل شرکت داشتند. سلول های تک هسته ای خون محیطی جدا گردید، RNA آن ها استخراج و cDNA سنتز شد و بیان نسبی فاکتورهای نسخه برداری T-bet وGATA3 به وسیله روش Real time PCRارزیابی شد و ارتباط آن با فاکتورهای خطر آسم با استفاده از آزمون های آماری مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
نتایج نشان داد که بیان ژن GATA3 در بیماران به میزان 29 برابر افراد شاهد افزایش داشت (002/0p=). در حالی که بیانT-bet کاهش داشته (43/0) و معنی دار نبود (32/0p=). ارزیابی نسبت T-bet/GATA3 نشان داد که در بیماران این نسبت به طور معنی داری کمتر از افراد شاهد است (0001/0>p).
استنتاج: افزایش بیان GATA3 و کاهش نسبت T-bet/GATA3 بیماران در مقایسه با افراد شاهد نشان از اختلال وضعیت پاسخ های ایمنی اختصاصی در آسم دارد. بنابراین هر گونه اقدام درمانی و یا کنترلی می بایست بر اصلاح وضعیت عدم تعادل ایجاد شده متمرکز گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1668477 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.