بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر گرایش دانش آموزان به وندالیسم (مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران)

چکیده:
این مطالعه با هدف بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر گرایش دانش آموزان به وندالیسم انجام شده است. نوع پیمایش و ابزار مورداستفاده در جمع آوری داده ها در پژوهش حاضر، پرسشنامه ی محقق ساخته می باشد. جامعه ی آماری، دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران و حجم نمونه، بر اساس فرمول کوکران 384 نفر می باشد که با روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای و تصادفی انتخاب شده اند. چارچوب نظری پژوهش حاضر را نظریات ناکامی منزلتی کوهن، فرهنگ طبقه ی پایین میلر، بی هنجاری آنومی، همنشینی افتراقی ساترلند ، نظریه آنومی و ساختار خانواده و جامعه پذیری تشکیل داده اند. به منظور سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی صوری و تکنیک تحلیل عاملی استفاده شده است و به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و Lisrel صورت گرفت و به منظور بررسی عوامل موثر بر گرایش دانش آموزان به وندالیسم از آزمون همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای احساس محرومیت نسبی ، احساس بی هنجاری و همنشینی با همسالان بزهکار رابطه معکوس و معناداری با گرایش دانش آموزان به وندالیسم دارد و متغیرهای پایگاه اقتصادی – اجتماعی و جامعه پذیری رابطه مستقیم و معناداری با گرایش دانش آموزان به وندالیسم دارد. همچنین نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که 24 درصد از تعییرات گرایش دانش آموزان به وندالیسم توسط مجموع متغیرهای مستقل تبیین می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
405 -431
لینک کوتاه:
magiran.com/p1669060 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.