بررسی تاثیر ابعاد Vent و ضخامت Spacer بر میزان نیروهای منتقل شده به سطح مخاط بی دندانی فک بالا در حین قالب گیری با مواد قالب گیری مختلف در شرایط آزمایشگاهی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
نیروهای نامناسب حین قالب‏گیری نهایی در ساخت پروتز کامل می تواند موجب افزایش تحلیل ریج (Ridge) شود. به همین جهت این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ابعاد Vent و ضخامت Spacer در تری اختصاصی بر میزان نیروهای منتقل شده به سطح مخاط بی دندانی فک بالا در حین قالب‏گیری با مواد مختلف قالب‏گیری در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.
روش بررسی
در این مطالعه تجربی از یک مولد بی دندانی فک بالا، دو نوع ماده قالب‏گیری (سیلیکون افزایشی ریگولار بادی و زینک اکساید اوژنول) و دو نوع تری با ضخامتهای مختلف Spacer (صفر و 5/1 میلی متر) و هر کدام با چهار نوع Vent با ابعاد صفر ، 5/0 ، 1 و 2 میلی متر استفاده شد. در مجموع هشت نوع تری (هشتاد عدد) برای هر ماده قالب‏گیری به کار برده شد. قالب‏گیری انجام و میزان نیروهای منتقله در ناحیه مولر اول ریج بی دندانی و رافه میدپالاتال توسط دو عدد Load cell اندازه گیری و برحسب گرم/ میلی مترمربع به دست آمده و با آزمون آماری 2-way ANOVA ، Post Hoc Tukey’s و T مورد قضاوت آماری قرار گرفت.
یافته ها
با افزایش ابعاد Vent یا ضخامت Spacer میانگین فشار ایجاد شده توسط قالب‏گیری با ماده سیلیکون افزایشی ریگولار بادی و زینک اکساید اوژنول در ناحیه ریج (به ترتیب با دامنه 22/2±0/59 تا 50/2 ± 8/36 و 85/5±5/98 تا11/2±8/42 گرم/ میلی مترمربع) و Mid_palate (با دامنه 66/1±0/35 تا 74/1±4/19 و80/3±1/52 تا 25/1±3/22 گرم/میلی مترمربع) کاهش می یابد. مقایسه بین گروه ها نشان دهنده وجود اختلاف معنی داری در میزان فشار ایجاد شده توسط هر دو ماده در هر دو ناحیه در حالات مختلف ضخامت Spacer و ابعاد Vent می باشد. ( 001/0 p <)
نتیجه گیری
با تغییر در طراحی تری یا ماده قالب‏گیری، میزان نیروهای منتقله به مخاط بی‏دندانی درحین قالب‏گیری اختلاف معنی داری پیدا می‏کند. به منظور قالب‏گیری از فک بالای بی دندانی استفاده از تری با Vent hole به اندازه یک میلی متر یا بزرگتر یا Spacer به ضخامت 5/1 میلی متر توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
247 -254
لینک کوتاه:
magiran.com/p1670362 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.