اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی دانشجویان یک مرکز نظامی

چکیده:
مقدمه
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی دانشجویان یک مرکز نظامی انجام پذیرفت.
مواد و روش ها
روش تحقیق نیمه آزمایشی (پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل) بود. در این پژوهش، 50 نفر از یک مرکز نظامی به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. برای جمع آوری اطلاعات در پیش آزمون و پس آزمون از پرسشنامه کیفیت زندگی استفاده گردید. برای گروه آزمایش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اعمال شد و برای گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای در نظر گرفته نشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل اندازه گیری مکرر استفاده شد.
یافته ها
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، نه تنها باعث بهبود کیفیت زندگی و شاخص پذیرش و عمل، بلافاصله پس از اجرای مداخله شده است؛ بلکه با گذشت یک ماه از درمان نیز، همچنان روند بهبود افراد حفظ شده است.
نتیجه گیری
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند باعث ارتقا کیفیت زندگی افراد نظامی شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1677033 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.