اثر عصاره الکلی گلبرگ زعفران(Crocus sativus) بر عملکرد کلیوی رت های دیابتی

چکیده:
سابقه و هدف
براساس یافته های علمی، گلبرگ زعفران می تواند تاثیرات سودمندی بر روی برخی بیماری ها نظیر دیابت داشته باشد. این پژوهش به منظور ارزیابی تاثیرات عصاره الکلی گلبرگ زعفران بر روی عملکرد کلیوی موش های صحرایی دیابتی، طراحی و اجرا شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی، موش های صحرایی نر نژاد ویستار مبتلا به دیابت (توسط استرپتوزوسین) به مدت 28 روز با عصاره گلبرگ زعفران در دوزهای 100 و mg/kg 200 و یا نرمال سالین، به صورت خوراکی تیمار شدند. درپایان، پارامترهای قند خون ناشتا (FBS)، حجم ادرار 24 ساعته، پروتئین ادرار (UTP)، نیتروژن اوره خون (BUN)، کراتینین خون (Cr) و تغییرات کیفی بافت شناسی گلومرول های کلیه ارزیابی شدند. مقایسه بین گروهی داده ها با کمک آزمون های آماری ANOVA و Kruskal-Wallis و نرم افزار آماری 22 SPSS انجام شد.
یافته ها
در مقایسه با گروه کنترل سالم، پارامترهای FBS، حجم ادرار، BUN، UTP وCr در موش های دیابتی به طور معنی داری افزایش یافته بود (05/0>P). تیمار موش های دیابتی با دوز mg/kg 200 از عصاره گلبرگ زعفران، سبب کاهش FBS (011/0=P) و در هردو دوز سبب کاهش حجم ادرار و BUN گردد (05/0>P)؛ اما در هیچ دوزی نتوانست سبب تعدیل UTP و Cr شود. عوارض بافت شناسی متعددی نظیر ضخیم شدگی غشای پایه کپسول بومن، اسکلروز، انتشار ماتریکس مزانشیال و هیالینیزاسیون در گلومرول های گروه کنترل دیابتی مشاهده شد که تیمار موش ها با عصاره گلبرگ زعفران توانست در هردو دوز، برخی از این عوارض را تعدیل کند.
استنتاج: گلبرگ زعفران احتمالا می تواند به وسیله کاهش تجمع ماتریکس خارج سلولی و همچنین خاصیت آنتی اکسیدانی، تاثیرات سودمندی بر نفروپاتی دیابتی داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1677742 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.