پیامد تغییر واحد پول ملی: آیا حذف چهار صفر از ریال تورم زاست؟

پیام:
چکیده:
تنزل قابل توجه ارزش ریال در سال های اخیر سبب گشته است تا لزوم تغییر واحد پول مورد توجه خاص قرار گیرد. هر چند تغییر واحد پول ملی و معرفی ریالی با ارزش تر از ریال قدیم دارای فواید مشهودی است اما به دلیل نگرانی از بروز شرایط تورمی، در انجام آن تردید و تعلل می شود.
این مقاله سیاست تغییر واحد پول ملی را از جنبه تورمی بودن آن مورد بررسی قرار داده است و برای این منظور بر عرضه پول تمرکز می یابد. سوال آن است که آیا سیاست تغییر واحد پول می تواند از طریق تغییر ضریب افزایش پول به تغییر عرضه پول منجر شود؟ برای این منظور تابع تقاضایی برای اسکناس و مسکوک بر اساس مبانی نظری تصریح و به کمک آمار سری زمانی سال های 1338 تا 1391 به روش همجمعی برآورد شده است. نتایج مبین آن است که تغییر واحد پول، تقاضا برای اسکناس و مسکوک را افزایش داده و نسبت اسکناس و مسکوک به سپرده های بانکی را افزایش می دهد. با افزایش این نسبت، ضریب افزایش پول کاهش پیدا می کند. در نتیجه سیاست تغییر واحد پول را می توان به عنوان یک سیاست ضد تورمی تلقی کرد.
در عین حال برای بررسی تورم زا بودن سیاست تغییر واحد پول در کشور هایی که اقدام به اجرای چنین سیاستی کرده اند، تابعی براساس رابطه مقداری پول برای کشورهایی که داده های آماری مورد نیاز وجود داشته است تصریح و برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که نه تنها سیاست تغییر واحد پول ملی به تورم دامن نزده است، بلکه در برخی از کشورها منجر به کاهش تورم نیز شده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
149
لینک کوتاه:
magiran.com/p1678259 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!