اثر هشت هفته تمرین استقامتی- مقاومتی روی برخی از شاخص های التهابی و استقامت قلبی- تنفسی زنان یائسه غیرفعال

چکیده:
مقدمه
شاخص های التهابی خون به عنوان پیشگویی کننده بیماری های قلبی- عروقی و نیز تشدید کننده عوامل خطرزا، حائز اهمیت است. فعالیت جسمانی به عنوان راهبردی در جهت کاهش خطر التهاب و بیماری مزمن، به خوبی شناخته شده است، اما اثرات تمرینات استقامتی- مقاومتی بر این شاخص ها تا حدود زیادی ناشناخته مانده است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی- مقاومتی (ترکیبی) بر شاخص های التهابی زنان یائسه انجام گرفت.
روش کار
این مطالعه کاربردی و نیمه تجربی از دی تا اسفند سال 1394 بر روی 22 زن یائسه در استان گیلان انجام شد. افراد به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و شاهد قرار گرفتند. گروه تجربی، به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه به مدت 90 دقیقه، تمرینات ورزشی را انجام دادند. تمرینات هوازی با شدت 50% ضربان قلب هدف و تمرینات مقاومتی نیز با شدت 50% حداکثر یک تکرار بیشینه شروع و در جلسات پایانی به 80% افزایش یافت. متغیرهای التهابی شامل IL-6، TNFα و hs-CRP و استقامت قلبی تنفسی قبل و بعد از 8 هفته تمرین اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون های تی زوجی و تی مستقل انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که 8 هفته تمرین ترکیبی اگرچه بر سطوح سرمی TNFα تاثیری نداشت، اما باعث کاهش معنی دار سطوح hs-CRP به همراه IL-6 و افزایش استقامت قلبی تنفسی پس از مداخله تمرین شد (001/0=p).
نتیجه گیری
تمرین ترکیبی با کاهش hs-CRP همراه با IL-6 و نیز بهبود استقامت قلبی تنفسی می تواند در پیشگیری از بیماری های قلبی- عروقی موثر باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1678917 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!