فهرست مطالب

زنان مامائی و نازائی ایران - سال بیستم شماره 1 (پیاپی 261، فروردین 1396)
 • سال بیستم شماره 1 (پیاپی 261، فروردین 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/01/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • انیس الدوله نانکلی، مریم همتی، ذکریا مهدوی صفحات 1-9
  مقدمه
  مرده زایی نشان دهنده یک حاملگی ویرانگر و به معنای مرگ جنین بعد از هفته بیستم بارداری می باشد. در سال، 6/2 میلیون مرده زایی در سراسر جهان رخ می دهد که 98% آن در کشورهای در حال توسعه است. درک عوامل و علل ایجاد کننده آن بسیار اهمیت دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی فاکتورهای مرتبط با مرده زایی در بیمارستان امام رضا کرمانشاه طی سال های 93-1390 انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی طی سال های 93-1390، بر روی 659 مورد مرده زایی در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) شهر کرمانشاه انجام شد. اطلاعات فردی و متغیرهای هدف شامل مادری، جنینی، جفتی، بندناف، مایع آمنیوتیک، رحمی، تروما و علل طبقه بندی نشده در فرم های گردآوری داده ها ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ( نسخه 16) انجام شد.
  یافته ها
  از بین 15376 زایمان، 659 مورد مرده زایی ثبت شد (28/4%). نتایج نشان دادند که علل مادری (61/22%) و اختلال در مایع آمنیوتیک (22/3%) شایع ترین علت مرده زایی در تمامی سنین مختلف بارداری در مادران است. در بین علل مادری موارد دیابت (24/36%) و هیپرتانسیون در بارداری (2/30%) فراوانی بالاتری را دارند، در بین علل جنینی ناهنجاری مادرزادی (18/34%) و آسفیکسی (08/23%) بیش ترین فراوانی را داشتند. در بین فاکتورهای جفتی، جفت سرراهی (17/41%) و سپس کندگی جفت (58/45%) در کل شایع تر بودند. در بین فاکتورهای مربوط به علت بندناف در کل سنین بارداری گره بندناف (19/76%) و پرولاپس بند ناف (81/23%) به ترتیب بیش ترین فراوانی را داشتند. اولیگوهیدروآمینوس (67/66%) و کوریوآمنیوتیک (40/20%) بیش ترین فراوانی را در بین فاکتورهای مایع آمنیوتیک مرتبط با مرده زایی داشتند.
  نتیجه گیری
  مشکلات مادری، مایع آمنیوتیک و جنینی بیشترین علل مرده زایی بوده و لازم است در مراقبت های دوران بارداری مورد توجه ویژه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: علل طبقه بندی نشده مرده زایی، علل مرده زایی، فاکتورهای مرتبط با مرده زایی
 • مریم جوادی، نسترن میری، آمنه باریکانی، بتول حسین رشیدی، فرگل صادقی صفحات 10-14
  مقدمه
  ناباروری یکی از مشکلات مهم بهداشتی- درمانی جوامع مختلف محسوب می شود. قسمت قابل توجهی از ناباروری وابسته به شرایط محیطی و قابل پیشگیری است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین مصرف سیگار، مصرف کافئین و شاخص توده بدنی در زنان نابارور و سالم 40-25 ساله انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی طی سال های 93-1392 بر روی 144 زن نابارور و 144 زن سالم تهران انجام شد. اطلاعات عمومی، غذایی و تن سنجی، با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های آنالیز آماری تی، کای دو و رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین کافئین دریافتی در زنان نابارور (32/105±68/140) بیشتر از زنان سالم (8/96±5/122) بود، ولی این اختلاف معنادار نبود (98/0=p). بین مصرف سیگار و کافئین با ناباروری ارتباط معناداری مشاهده نشد. اما میانگین شاخص توده بدنی زنان نابارور و سالم به ترتیب 11/4±74/26 و 88/2±98/24 کیلوگرم بر متر مربع بود و اختلاف معناداری بین شاخص توده بدنی در افراد مورد مطالعه مشاهده شد؛ به طوری که فراوانی چاقی در زنان نابارور بیشتر بود (002/0>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع ناباروری در ایران و ارتباط بین چاقی با ناباروری لزوم آموزش تغذیه و پیش آگهی در ارتباط با پیامدهای نامطلوب اضافه و وزن و چاقی ضروری است.
  کلیدواژگان: سیگار، شاخص توده بدنی، کافئین، ناباروری
 • مژگان نینوایی، حمیدرضا سلطانی، نادیا سلطانی صفحات 15-22
  مقدمه
  سرطان سومین علت مرگ ومیر در ایران و سرطان پستان شایع ترین علت مرگ ومیر در زنان ایرانی می باشد. تشخیص زودرس می‏تواند منجر به درمان موثر و ارتقاء کیفیت زندگی بیماران شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مولفه های فردی بر آگاهی زنان از خودآزمایی پستان جهت تمرکز آموزش بر گروه های خاص جمعیتی در مدیریت سلامت زنان جامعه انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی در سال 1394 بر روی 200 زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کرج انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه خودساخته تعیین عوامل فردی (سن، تحصیلات، وضعیت اقتصادی) و مصاحبه حضوری برای تعیین آگاهی درست از انجام خودآزمایی پستان جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها: از مجموع 200 زن با میانگین سنی 7/9± 5/35 سال، 97 نفر (5/48%) از خودآزمایی پستان آگاهی داشته و آن را درست انجام می‏دادند و 103 نفر (5/51%) اطلاعی نداشته و یا آگاهی آنان از نحوه انجام خودآزمایی پستان نادرست بود. 29 نفر (8/29%) از زنان آگاه و 68 نفر (4/52%) از زنان ناآگاه از خودآزمایی پستان، بی سواد و کم‏سواد بودند. بر اساس نتایج مطالعه، بین سطح تحصیلات و آگاهی از خودآزمایی پستان رابطه معناداری وجود داشت (05/0p< )، درحالی که بین آگاهی از خودآزمایی با درآمد خانواده و سن ارتباط معناداری وجود نداشت (05/0p>).
  نتیجه گیری: کمبود آگاهی از خودآزمایی پستان در زنان ایرانی وجود دارد. برای مدیریت سلامت زنان، آموزش به خانواده های با سطح تحصیلات پایین می‏تواند در تشخیص زودرس و کاهش مرگ ومیر ناشی از این بیماری بسیار موثر باشد.
  کلیدواژگان: آگاهی، خودآزمایی پستان، عوامل، مدیریت
 • رامین شعبانی، لیلا یوسفی زاد، فاطمه فلاح صفحات 23-30
  مقدمه
  شاخص های التهابی خون به عنوان پیشگویی کننده بیماری های قلبی- عروقی و نیز تشدید کننده عوامل خطرزا، حائز اهمیت است. فعالیت جسمانی به عنوان راهبردی در جهت کاهش خطر التهاب و بیماری مزمن، به خوبی شناخته شده است، اما اثرات تمرینات استقامتی- مقاومتی بر این شاخص ها تا حدود زیادی ناشناخته مانده است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی- مقاومتی (ترکیبی) بر شاخص های التهابی زنان یائسه انجام گرفت.
  روش کار
  این مطالعه کاربردی و نیمه تجربی از دی تا اسفند سال 1394 بر روی 22 زن یائسه در استان گیلان انجام شد. افراد به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و شاهد قرار گرفتند. گروه تجربی، به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه به مدت 90 دقیقه، تمرینات ورزشی را انجام دادند. تمرینات هوازی با شدت 50% ضربان قلب هدف و تمرینات مقاومتی نیز با شدت 50% حداکثر یک تکرار بیشینه شروع و در جلسات پایانی به 80% افزایش یافت. متغیرهای التهابی شامل IL-6، TNFα و hs-CRP و استقامت قلبی تنفسی قبل و بعد از 8 هفته تمرین اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون های تی زوجی و تی مستقل انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 8 هفته تمرین ترکیبی اگرچه بر سطوح سرمی TNFα تاثیری نداشت، اما باعث کاهش معنی دار سطوح hs-CRP به همراه IL-6 و افزایش استقامت قلبی تنفسی پس از مداخله تمرین شد (001/0=p).
  نتیجه گیری
  تمرین ترکیبی با کاهش hs-CRP همراه با IL-6 و نیز بهبود استقامت قلبی تنفسی می تواند در پیشگیری از بیماری های قلبی- عروقی موثر باشد.
  کلیدواژگان: استقامت قلبی، تنفسی، تمرین استقامتی، مقاومتی، IL، 6، TNF، α، Hs، CRP
 • کبری خاجوی شجاعی، علی دواتی، شهرزاد هداوند، موحد بهرامی صفحات 31-42
  مقدمه
  ناباروری، سلامت روانی زوجین نابارور را تهدید می کند. جامعه باید نسبت به کاشته شدن رویانی که حاصل لقاح آزمایشگاهی است در رحم حامل به عنوان یک روش درمانی، آگاهی لازم را داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی دانش و نگرش بیماران بیمارستان مصطفی خمینی (ره) در مورد رحم حامل به عنوان یک روش درمانی انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی تحلیلی در سال 1395 بر روی 216 نفر از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مصطفی خمینی (ره) انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه دو بخشی محقق ساخته بود که بخش اول سوالات جمعیت شناسی و بخش دوم سوالات مربوط به تعیین دانش و نگرش بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های آماری همبستگی، تی مستقل، من ویتنی، کروسکال والیس و آنالیز واریانس انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  185 نفر (6/85%) بیان داشتند در مورد رحم حامل اطلاعاتی دارند، در حالی که بر اساس نتایج، تنها 31 نفر (8/14%) دانش خوب و خیلی خوب داشتند. 99 نفر (5/43%) هیچ گونه نگرش شرعی در مورد این روش نداشتند. نگرش 90 نفر (7/41%) نسبت به اولویت اجاره رحم از فامیل و دوستان منفی بود. 144 نفر (7/66%) موافق حمایت بیمه ها بودند. بر اساس آزمون تی، میانگین نگرش زنان و مردان متفاوت نبود. بر اساس آزمون آنالیز واریانس، بین نگرش افراد در گروه های تحصیلی اختلاف معناداری وجود داشت (04/0=p).
  نتیجه گیری
  نگرش بیشتر افراد نسبت به طرح مسائل عاطفی، قانونی و شرعی رحم حامل، منفی بود ولی نگرش آنها نسبت به حل مشکلات و هزینه های مالی و حمایت بیمه ها مثبت بود.
  کلیدواژگان: دانش و نگرش، رحم جایگزین، ناباروری
 • مینو صفایی، ناهید گلمکانی، زهرا عابدیان صفحات 43-51
  مقدمه
  تجربه رضایت بخش زنان از زایمان بر قدرت روحی و روانی یک زن بسیار موثر است. حمایت ماما به درک یک تجربه مثبت مادران از زایمان کمک می کند، بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان رعایت منشور حقوق مادر در لیبر و زایمان توسط مامای مسئول زایمان از طریق ازشیابی 360 درجه در زایشگاه ها انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه همبستگی- مقطعی در سال 1393 بر روی 100 ماما انجام شد. ارزشیابی رعایت منشور حقوق مادر در لیبر و زایمان از طریق ارزشیابی 360 درجه انجام شد. هر ماما توسط خود، همکار، مسئول زایشگاه و زائو مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون های تحلیل واریانس مقادیر تکراری، آزمون تعقیبی و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بیشترین نمره کسب شده مربوط به دیدگاه مامای مسئول زایمان (2/16±4/131) و کم ترین نمره از دیدگاه زائو (9/20±6/103) بود. بر اساس نتیجه آزمون تحلیل واریانس مقادیر تکراری، میانگین نمره میزان رعایت منشور حقوق مادر از دیدگاه ماما، همکار، مسئول زایشگاه و زائو تفاوت معنی داری داشت (05/0>p).
  نتیجه گیری
  حقوق مادر در طی لیبر و زایمان توسط مامای مسئول زایمان در سطح مطلوب رعایت می شود، اما دیدگاه مامای مسئول زایمان با مسئول زایشگاه و زائو در ارتباط با این مطلوبیت متفاوت می باشد و از دیدگاه مسئول زایشگاه و زائو، این حقوق در حد کمتری رعایت می شود.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، ایران، حقوق بیمار، ماما
 • نسیبه شریفی، زهرا حاتمی منش، شهناز نجار، نازنین رضایی، فروغ نامجویان، سمیه مومنیان صفحات 56-60
  مقدمه
  اپی زیاتومی، شایع ترین عمل جراحی در مامایی است که مانند هر زخم دیگری می تواند دچار عفونت یا تاخیر در ترمیم شود. گیاه تشنه داری به صورت سنتی در التیام زخم مورد استفاده قرار می گیرد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر گیاه تشنه داری بر بهبود زخم اپی زیاتومی در زنان نخست زا انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه سوکور در سال 94-1393 بر روی 80 زن نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان گنجویان شهرستان دزفول انجام شد. افراد به دو گروه 40 نفری شاهد و دارونما تقسیم شدند. پس از زایمان و انجام اپی زیاتومی، مادران به مدت 10 شب و شبی یک بار، یک بند انگشت از کرم تجویز شده را در ناحیه بخیه ها استفاده کردند. ابزارها شامل پرسشنامه اطلاعات فردی و مامایی و فرم مقیاس ریدا بود. ارزیابی بهبود زخم با استفاده از مقیاس ریدا در روز پنجم، روز دهم و بیست یکم پس از زایمان انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون های توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (من ویتنی و تی تست) انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در روزهای پنجم، دهم و بیست و یکم پس از زایمان، اختلاف معنی داری بین میانگین نمره متغیرهای قرمزی، ادم و نمره کل در دو گروه وجود داشت. همچنین، میانگین نمره ریدا در گروه دارو، در روز پنجم 7/1±43/4، روز دهم 9/1±28/2 و بیست و یکم 5/1±66/0 بود، ولی در گروه دارونما در روزهای پنجم، دهم و بیست و یکم به ترتیب 3/2±51/5، 9/1±05/3 و 6/1±35/1 بود که بین دو گروه از نظر بهبودی زخم اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0p<).
  نتیجه گیری
  گیاه تشنه داری در بهبود بهتر و سریع تر زخم اپی زیاتومی موثر می باشد، بنابراین می توان از آن به عنوان تسریع کننده بهبود زخم اپی زیاتومی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: اپی زیاتومی، بهبود زخم، تشنه داری، زنان، نخست زا
 • سمیه رمضانی، محبوبه احمدی، حمید ثقفی، محمود علیپور صفحات 61-69
  مقدمه
  دیابت شایع ترین عارضه طبی در بارداری می باشد که اثرات نامطلوبی روی مادر و نتایج جنینی و نوزادی دارد. دیابت بارداری در 5-3% بارداری ها اتفاق می افتد. تشخیص زودهنگام دیابت بارداری می تواند از بروز این عوارض جلوگیری کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین میزان پروتئین پلاسمایی A مرتبط با بارداری (PAPP-A) با دیابت بارداری به منظور تشخیص یک عامل خطر جهت پیشگویی دیابت بارداری انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه تحلیلی آینده نگر از بهمن ماه سال 1394 تا مهر ماه سال 1395 بر روی 250 زن باردار مراجعه کننده به 6 مرکز بهداشتی قزوین انجام شد. در سن 14-11 هفته میزان PAPP-A اندازه گیری شد و سپس در هفته 28-24 تست تحمل گلوکز خوراکی 75 گرمی بر روی نمونه ها انجام شد و ارتباط بین PAPP-A و دیابت بارداری مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون های کای دو، تی تست من ویتنی، خطر نسبی و رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  24 نفر (8/30%) از افراد با کاهش میزان PAPP-A و 15 نفر (7/8%) از افراد با میزان طبیعیPAPP-A به دیابت بارداری مبتلا شدند. بر اساس آزمون کای دو، بین دو گروه از نظر ابتلاء به دیابت بارداری تفاوت آماری معنی داری وجود داشت (001/0>p) و خطر ابتلاء به دیابت بارداری در گروه با کاهش PAPP-A 90/3 برابر بیشتر از گروه کنترل بود (001/0>p، 14/8-87/1=(CI
  نتیجه گیری
  پایین بودن میزان PAPP-A در سن 11-14 هفته می تواند به عنوان یک عامل خطر احتمالی در بروز دیابت بارداری باشد، بنابراین می تواند به عنوان یک تست تشخیصی زودهنگام جهت پیشگیری از عوارض نامطلوب جنینی و مادری به کار رود.
  کلیدواژگان: بارداری، پروتئین پلاسمایی A مرتبط با بارداری، دیابت بارداری
|
 • Anisodowleh Nankali, Maryam Hematti, Zakaria Mahdavi Pages 1-9
  Introduction
  Stillbirth is a devastating pregnancy outcome and is often defined as fetal death after 20 weeks of gestation. Annually, 2.6 million stillbirths occur worldwide, 98% in developing countries. It is crucial that we understand the causes and contributing factors. This study was performed with aim to evaluate the factors associated with stillbirth in pregnant women admitted in Imam Reza Teaching Hospital in Kermanshah, Iran (2011-2014).
  Methods
  This descriptive study was performed on 423 cases of stillbirth in Imam Reza Teaching Hospital in Kermanshah during 2011-2014. Demographic data and target variables such as fetal, maternal, placental, amniotic fluid, uterine, trauma, and causes were recorded in data collection forms. Data were analyzed by SPSS software (version 16).
  Results
  Among 15376 births, 423 cases of stillbirth (2.75%) were registered. The causes of stillbirth were as follows: 117 cases (27.66%) fetal problems with the most frequency in gestational age of less than 27 weeks, 21 (4.96%) umbilical cord problems with the most frequency at 27-34 weeks of gestation, 68 (16.07%) placental problems with the most frequency at 27-34 weeks of gestation, 147 (34.75%) amniotic fluid problems with the most frequency in less than 27 weeks of gestation, 42 (9.93%) uterus problems with the most frequency in more than 34 weeks of gestation, 149 (35.22%) maternal problems with the most frequency in less than 27 weeks of gestation, 42 (9.93%) due to trauma and often in less than 27 weeks of gestation, and 73 (17.26%) were classified as unknown.
  Conclusion
  The maternal, fetal and amniotic fluid problems were the most cause of stillbirth and it is required to be paid more attention in prenatal care.
  Keywords: Causes of stillbirth, Factors associated with stillbirth, Stillbirth unclassified causes
 • Maryam Javadi, Nastaran Miri, Ameneh Barikani, Fargol Sadeghi, Fargol Sadeghi Pages 10-14
  Introduction
  Infertility is considered as a major healthcare problem in many communities. The main part of infertility is related to environmental conditions and is preventable. Therefore, this study was performed with aim to determine the status of smoking habit, caffeine intake and body mass index (BMI) in infertile and healthy women aged 25-40 years.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on 144 infertile and 144 healthy women in Tehran during 2013-2014. Demographic data, food consumption and anthropometric measurements were collected through questionnaires. Data were analyzed by SPSS software (version 16) and Chi-Square, T-Test and Logistic regression.
  Results
  The mean of caffeine intake in infertile women (140.68±105.32) was more than healthy women (122.5±96.8), but the difference was not significant (P=0.98). There was no significant relation between smoking and caffeine intake with infertility. The mean body mass index in infertile and healthy women were 26.74±4.11 and 24.98±2.88 kg/m2, respectively. Significant difference was observed between BMI in the subjects, so that the frequency of obesity was higher among infertile women (P
  Conclusion
  Regarding the prevalence of infertility in Iran and the relationship between obesity and infertility, it is necessary to teach about nutrition and prognosis in terms of negative consequences of overweight and obesity.
  Keywords: Body mass index, Caffeine, Infertility, Smoking
 • Mojgan Neinavaie, Hamid Reza Soltani, Nadia Soltani Pages 15-22
  Introduction
  Cancer is third leading cause of death in Iran and breast cancer is the most common cause of death in Iranian women. Early diagnosis can lead to effective treatment and improves the patient's quality of life. This study was performed with aim to determine the effect of demographic factors on women's Breast Self-Examination awareness in order to focus education on specific group's population in society women health management.
  Methods
  This is descriptive-analytic and correlational study was performed on 200 women referring to Karaj health care centers in 2015. Data was collected by using a self-made questionnaire about demographic factors (age, economic status and literacy) and interviews to determine the proper awareness about BSE. Data was analyzed by SPSS software (version 16).
  Results
  Among 200 women with mean age of 35.5±9.7, 97 cases (48.5%) were aware of breast self-examination and performed it in correct way and103 (51.5%) didnt aware or performed it incorrectly. 29 cases (29.8%) of aware women and 68 (52.4%) of unaware women were illiterate and semi-literate. There was significant relationship between educational level and breast self-exam awareness (P0.05).
  Conclusion
  There is a lack of breast self-examination awareness in the Iranian women. For women health management, education to families with lower educational levels may highly effective to early diagnosis and reduce mortality from this disease.
  Keywords: Awareness, Breast self-examination, Factors, Management
 • Ramin Shabani, Leila Yosefizad, Fatemeh Fallah Pages 23-30
  Introduction
  Blood inflammatory markers are important as a predictor of cardiovascular disease and exacerbation of risk factors. Physical exercise is well recognized as an important strategy for reducing the risk of inflammation and chronic disease, but the effect of endurance-resistance exercises on these parameters is remained largely unknown. This study was performed with aim to investigate the effect of combine endurance-resistance training on inflammatory markers in sedentary postmenopausal women.
  Methods
  This applicable semi-experimental study was performed on 22 postmenopausal women in Gilan province in 2015. They were randomly assigned to two experimental and control groups). Experimental group performed the eight weeks exercise training, three sessions per week and each session was 90 minutes. Aerobic exercises began at 50% of target heart rate and resistance training with a 50% of one repetition maximum intensity and both exercise intensity increased to 80% in the final session. Before and after 8 weeks of training, inflammatory variables including IL-6, TNF-α and hs-CRP and cardiorespiratory endurance were measured. Data was analyzed by SPSS software (version 22) and paired and independent t-tests.
  Results
  The result showed that although 8 weeks of endurance-resistance training did not affect on serum TNF-α, however, it decreased hs-CRP along with IL-6 levels and increased cardiorespiratory endurance after the intervention (P=0.001).
  Conclusion
  Combined training with a reduction in hs-CRP along with IL-6 levels and an improvement of cardiorespiratory endurance can be effective in preventing cardiovascular diseases.
  Keywords: Cardio-respiratory endurance, Endurance-resistance training, IL-6, TNF-α, hs-CRP levels
 • Kobra Khajavi Shojaee, Ali Davati, Shahrzad Hadavand, Movahed Bahrami Pages 31-42
  Introduction
  Infertility threatens the mental health of infertile couples. Society should have sufficient knowledge of the implanted embryo resulted of in vitro fertilization in the surrogacy as a therapy method. This study was performed with aim to determine the knowledge and attitude of patients in Mostafa Khomeini hospital on the use of surrogacy as a treatment method.
  Methods
  This cross-sectional and analytic study was performed on 216 patients referred to Mostafa Khomeini Hospital in 2016. Data collection tool was a researcher-made questionnaire consisting of two parts: the first part was demographic questions and the second part included the questions about knowledge and attitude. Data were analyzed by SPSS software (version 16) and statistical tests of correlation test, independent t-test, Mann-Whitney, Kruskal wallis and ANOVA. P
  Results
  185 subjects (85.6%) stated that they have information about surrogacy. While according to the results, only 31 subjects (14.8%) had good and very good knowledge of surrogacy. 99 subjects (43.5%) had no religious perception about this method. 90 (41.7%) had negative attitude to the priority of surrogacy from family and friends. 144 (66.7%) agreed about insurance protection. Independent t-test showed that the mean attitude of men and women was not different. ANOVA showed a significant difference between the attitudes of subjects in different educational groups (P=0.04).
  Conclusion
  Most people had negative attitude toward emotional, legal, and religious issues of surrogacy, but they had positive attitude to solve problems and financial costs and insurance support.
  Keywords: Infertility, knowledge, attitude, Surrogacy
 • Minoo Safaee, Nahid Golmakani, Zahra Abedian Pages 43-51
  Introduction
  Women satisfying experience of childbirth is very effective on woman’s mental strength. Midwives support helps to pregnant mothers to understand a positive experience of delivery. Therefore, this study was performed with aim to determine the rate of respecting the bill of mother's rights in labor and delivery by midwife responsible for delivery by 360° evaluation in maternities.
  Methods
  This cross-sectional correlational study was performed on 100 midwives in 2014. Evaluation of respecting the bill of mother's rights in labor and delivery was conducted through 360° evaluation. Each midwife was evaluated by herself, her colleague, the maternity officer, and parturient. Data were analyzed by SPSS software (version 19) and repeated measures ANOVA test, Post hoc test and chi-square test.
  Results
  The most achieved score was related to the attitude of midwife who was responsible for delivery (131.4±16.2) and the lowest scores was related to the attitude of parturient (103.6±20.9). According to the results of repeated measures ANOVA test, there was a significant difference between mean score of respecting the bill of mother’s rights in labor and delivery from the perspective of midwife, colleague, the maternity officer, and parturient (P
  Conclusion
  Mother's rights is observed at an optimum level by the midwife who is responsible for delivery, but the perspective of who is responsible for delivery and maternity officer and parturient is different associated with this utility. This rights is observed in minimum level from the perspective of the maternity officer and parturient.
  Keywords: evaluation, Iran, Midwife, Patient's rights
 • Nasibeh Sharifi, Zahra Hatami Manesh, Shanaz Najar, Nazanin Rezaei, Forough Namjouyan, Somayeh Momenian Pages 56-60
  Introduction
  Episiotomy is the most common surgery in gynecology which can cause infection or delay in wound healing like as any other wound. Scrophularia striata extract has been traditionally used for wound healing. Therefore, this study was performed with aim to investigate the effect of Scrophularia striata plant on episiotomy wound healing in primiparous women.
  Methods
  This three-blind randomized clinical trial was conducted on 80 primiparous women referred to Ganjavian hospital of Dezful in 2014-2015. The subjects were divided to two groups of case and placebo (40 subjects in each two groups). After delivery and episiotomy, the mothers used a knuckle of prescribed cream in their sutures area once a night for 10 nights. Tools consisted of demographic and midwifery information questionnaire, REEDA scale form. Assessment of wound healing was performed using REEDA scale at 5th, 10th and 21th day days after delivery. Data was analyzed with SPSS software (version 21) and descriptive statistics (mean and standard deviation) and analytical (Mann-Whitney and t-test). P
  Results
  On days 5, 10 and 21 postpartum, a significant difference was found between the mean score of erythema, edema and total scores in the two groups. Also, in case group, the mean of REEDA scores were 4.43±1.7 at 5th day, 2.28±1.9 at 10th day and 0.66±1.5 at 21th day of postpartum, but in placebo group, it was 5.51±2.3 at 5th day, 3.05±1.9 at 10th day and 1.35±1.6 at 21th day of postpartum that two groups had significant difference in terms of wound healing (P
  Conclusion
  Scrophularia striata plant is effective on better and faster healing of episiotomy wound, so it can be used to accelerate episiotomy wound healing.
  Keywords: Episiotomy, Primiparous, Scrophularia striata, Women, Wound healing
 • Somayeh Ramezani, Mahboubeh Ahmadi, Hamid Saqhafi, Mahmood Alipoor Pages 61-69
  Introduction
  Gestational diabetes mellitus is the most common medical complication during pregnancy that negatively affects the health of mother and fetus and neonate. Gestational diabetes mellitus occurs in 3-5% of pregnancies. Early detection of gestational diabetes can prevent of these complications. This study was performed with aim to determine the association between pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A) and gestational diabetes to detect a risk factor for predicting gestational diabetes.
  Methods
  This prospective analytical study was performed on 250 pregnant women referring to six healthcare centers of Qazvin from February to October 2016. PAPP-A was measured at 11-14 gestational weeks, then 75 gr glucose tolerance test was performed on the samples at 24-27 gestational weeks. The association between gestational diabetes and PAPP-A was studied. Data were analyzed by SPSS software (version 21) and Chi-square, t-test, Mann-Whitney, relative risk, and logistic regression. P
  Results
  Twenty-four subjects (30.8%) of patients with decreased PAPPA and 15 (8.7%) of patients with normal PAPP-A were diagnosed with gestational diabetes. Chi-square test showed significant difference between two groups based in terms of gestational diabetes (P
  Conclusion
  Low level of PAPP-A at gestation weeks of 11-14 can be a possible risk factor for the incidence of gestational diabetes. Therefore, it can be used as an early detection test for preventing the fetal and maternal adverse effects.
  Keywords: Gestational diabetes, Pregnancy-Associated Plasma Protein A, Pregnancy