کلون سازی ژن tagD هلیکوباکتر پیلوری در ناقل یوکاریوتی PFLAG-CMV-3 به منظور ایجاد واکسن ژنی

چکیده:
مقدمه
هلیکوباکتر پیلوری شایع ترین باکتری مولد التهاب معده، سرطان و لنفوم معده و زخم های گوارشی در انسان است. TPX (تیول پراکسیداز) توسط ژن tagD کد می شود و در کلونیزاسیون این باکتری در مخاط معده نقش حیاتی دارد. محصول ژن tagD سبب تحریک سیستم ایمنی در بدن میزبان می گردد. هدف از این تحقیق جداسازی و کلونینگ ژن tagD هلیکوباکتر پیلوری در ناقل یوکاریوتی PFLAG-CMV-3 به عنوان کاندیدای واکسن ژنی می باشد.
روش کار
در این مطالعه تجربی، قطعه ژن tagD هلیکوباکتر پیلوری به طول 537 جفت باز با استفاده از روش PCR تکثیر شد. سپس محصولات PCR با استفاده از کیت کلون سازی شرکت ترمو فیشر در وکتور pTZ کلون گردیدند. ساب کلونینگ این ژن در وکتور بیانی یوکاریوتی PFLAG-CMV-3 انجام شد و سپس با روش الکتروپوریشن به سلول های CHO منتقل و بیان گردید.
یافته ها
نتایج حاصل نشان دهنده تکثیر و کلون سازی موفق ژن tagD و تشکیل وکتور pTZ-tagD می باشد. نتایج هضم آنزیمی و تعیین توالی صحت کلون سازی این ژن در وکتور PFLAG-CMV-3 را تایید کرد. بررسی بیان این ژن به روش SDS-PAGE تشکیل باند 19 کیلودالتونی مربوطه را نشان داد.
نتیجه گیری
ژن tagD کلون سازی شده در وکتور نوترکیب PFLAG-CMV-3-tagD توان تولید محصول پروتئینی اختصاصی این ژن در سلول های CHO را دارد. لذا این سازواره ژنی برای بررسی ایمنی زایی در مدل حیوانی به عنوان واکسن ژنی علیه هلیکوباکتر پیلوری مناسب به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1699508 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.