توصیف منحنی رشد در بره های نر و ماده نژاد بلوچی با مدل های غیرخطی رشد

چکیده:
هدف از انجام پژوهش حاضر توصیف منحنی رشد در گوسفندان بلوچی با مدل های غیرخطی رشد بود. رکورد ها به ترتیب مربوط به 1228 و 676 راس گوسفند نر و ماده بلوچی برای صفات تولد، یک ماهگی، دو ماهگی، سه ماهگی، چهار ماهگی، شش ماهگی، نه ماهگی و یک سالگی بودند. از داده های مرکز اصلاح نژاد گوسفند بلوچی عباس آباد واقع در شهرستان مشهد طی
سال های 1383 تا 1388 استفاده شد. برای توصیف منحنی رشد از چهار مدل رگرسیون غیرخطی برودی، ون برتالانفی، گومپرتز و لجستیک استفاده گردید. تجزیه و تحلیل های آماری با رویه مدل غیرخطی انجام شد. بهترین مدل با معیارهای ضریب تبیین، جذر میانگین مربعات خطا و میانگین قدرمطلق خطا (تفاوت مقدار پیش بینی شده از مقدار واقعی) تعیین گردید. نتایج تحقیق حاضر برای بره های نر نشان داد که مدل برودی با ضریب تبیین 42/90 درصد، جذر میانگین مربعات خطای 35/8 و میانگین قدر مطلق خطا 65/5 بهترین مدل نسبت به سایر مدل ها بود. برای توصیف منحنی رشد بره های ماده، مدل ون برتالانفی با ضریب تبیین 85/96 درصد، جذر میانگین مربعات خطا 54/4 و میانگین قدر مطلق خطا 16/3 مدل بهتر نسبت به سایر مدل ها تعیین شد. هم بستگی بین پارامترهای وزن بلوغ ونرخ بلوغ برای مدل های ون برتالانفی، برودی، گومپرتزولجستیک به ترتیب 36/0- ، 54/0-، 30/0- و 21/0- برآورد شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
155 -160
لینک کوتاه:
magiran.com/p1705746 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.